Skip Ribbon Commands
Skip to main content

นมโรงเรียนในประเทศเลบานอน

ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน เต็ดตรา แพ้ค ได้ริเริ่มการพัฒนาโรงเรียนด้วยโครงการด้านการศึกษาและโภชนาการที่เรียกว่า “Captain Milk” โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนสองแห่ง ได้แก่ OOCC (International Orthodox Christain Charities)ซึ่งผู้เป็นดำเนินการโครงการของ USDA และ LEDA (Lebanese Development Agency) เป็นพันธมิตรในการดำเนินการและบริหารโครงการดังกล่าว นมได้ถูกแจกจ่ายให้แก่นักเรียน 30,000 คน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยให้โรงเรียนเอกชนเป็นผู้ “เลี้ยงดู” โรงเรียนรัฐบาลซึ่งขาดแคลนมากกว่า โครงการนี้ดำเนินการควบคู่กับโครงการผลักดันการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและความรู้ด้านโภชนาการ และดำเนินการเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 2005  (รูปแบบ:ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการพัฒนาจากต่างประเทศและภาคเอกชน และบริหารโดยองค์กรพัฒนาเอกชน) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานอาหารเพื่อการพัฒนา