REFLEKTIONER FRÅN VÅR KONCERNCHEF

Vår VD och koncernchef Dennis Jönsson ser tillbaka på ännu ett år då vi tillförde ett hållbart mervärde till intressenterna genom att hålla vårt enkla och enande löfte.

Att förstå vår roll i världen

På mina resor till våra marknader världen över imponeras jag ofta av hur Tetra Paks medarbetare, med stor innovationsförmåga och uppfinningsrikedom, hjälper oss att leva upp till vårt varumärkeslöfte: PROTECTS WHAT'S GOOD™. Det är ett löfte som sträcker sig längre än till vårt långsiktiga åtagande om att skydda livsmedel, bidrar till vårt åtagande om att skydda människor både inom och utanför företaget samt skyddar framtiden: jordens, kundernas och vår egen. Det är ett löfte som ser till att hållbarheten inte blir en isolerad funktion inom Tetra Pak utan i stället en integrerad del i besluten som vi fattar och åtgärderna vi vidtar – genom hela värdekedjan.

Förra året gjorde vi stora framsteg i fråga om att identifiera och prioritera de aspekter av verksamheten som får störst effekter för intressenterna. I nio månader arbetade vi tillsammans med hållbarhetsexperter för att ta fram en noggrann väsentlighetsanalys som definierar tydliga prioriteringar under rubrikerna Livsmedel, Människor och Framtiden och som också återspeglar vårt bredare bidrag till FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Detta arbete bygger också vidare på vårt pågående arbete med FN:s Global Compact och dess tio principer, där vi varit undertecknande part sedan 2004.

I den här rapporten, som nu uppfyller G4-riktlinjerna i Global Reporting Initiative, får du se hur vi lägger upp vår strategi i enlighet med de mest väsentliga frågorna och de nio hållbarhetsmål där vi vet att vi har störst möjlighet att påverka.

Nyligen planterat träd

VI SKYDDAR LIVSMEDEL

Vår vision förblir densamma: att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt … Och tillsammans med kunder och partner över hela världen fortsätter vi vår resa mot detta mål, vilket nu allmänt erkänts som en av vår tids mest angelägna frågor.

Sedan vi lanserade vår första fyllningsmaskin 1962 har våra process- och förpackningslösningar hjälpt till att skydda livsmedel – inte bara gjort dem säkra utan också säkerställt kvalitet, smak, näringsvärde och hållbarhetstid. Våra förpackningslösningar ser till att livsmedel kan transporteras och lagras i flera månader utan vare sig kylning eller konserveringsmedel. I utvecklade länder ger detta sinnesro till konsumenterna, medan det i utvecklingsländerna kan göra verklig skillnad för de otaliga människor som saknar tillgång till kylda distributionssystem för mjölk och andra flytande livsmedel.

Under förra året har vi varit aktivt involverade i många initiativ som syftar till att utvidga denna positiva effekt ytterligare. Vi har exempelvis breddat våra DEEPER IN THE PYRAMID-aktiviteter och börjat arbeta med kunder i nya delar av världen för att hitta kreativa lösningar på de utmaningar som låginkomsthushåll ställs inför och säkerställa att även dessa får tillgång till säkra, hälsosamma och näringsrika produkter.

Vi har också breddat vårt engagemang i skolmåltidsprogram och samarbetar nu med regeringar och andra partner för att distribuera näringsdrycker i Tetra Pak-förpackningar till cirka 67 miljoner barn i 57 länder. Detta är en verksamhet där vi har haft en nyckelroll i mer än ett halvt århundrade, och jag kan med stolthet konstatera att vi förra året även kunna sätta upp Bolivia på listan över länder där vi ser till att skolbarn får en hälsosam dryck under loppet av skoldagen.

Om vi ser till framtiden så öppnar det sig fler och fler möjligheter för att utvidga tillgången till säkra och prisvärda livsmedel, och vi erbjuder både vår expertis och vår avancerade process- och förpackningsteknik till kunder och partner i hela världen när vi fortsätter på resan mot FN:s mål om No Hunger.

hand som plockar upp en mjölkkartong

VI SKYDDAR MÄNNISKOR

I fråga om att skydda människor var ett av våra viktigaste fokusområden under 2016 agendan för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHS, Occupational Health and Safety), genom vilken vi verkar för välmående hos alla som arbetar för eller med vårt företag. Vi utvidgade vårt program för OHS-utvärdering till att innefatta alla våra anläggningar i världen och introducerade en ny utbildningskampanj, Safety and Me, där de många tusen medarbetare som arbetar på våra fabriker i hela världen kan få information om positiva säkerhetsmodeller. Vid årsslutet hade kampanjen lanserats på cirka 40 procent av våra anläggningar.

Men i begreppet skydda medarbetarna ingår mer än att bara skydda deras välmående. Här ingår även att skydda dem som resurs, det vill säga säkerställa att vi lockar till oss och kan behålla de bästa talangerna från hela världen och hjälpa dem till långa och tillfredsställande karriärer inom Tetra Pak.

I det här avseendet är ledarskapsteamet och jag medvetna om att det i dagens globala verksamhet krävs medarbetare med olika bakgrunder, perspektiv och kulturell förståelse. På det här området finns onekligen mer att göra, i synnerhet när det gäller balansen mellan könen, och vi har nyligen bildat en rådgivande panel som ska hjälpa oss att hitta sätt att locka fler kvinnor till att börja arbeta inom Tetra Pak och växa in i ledande roller hos oss. Jag ser fram emot att följa utvecklingen för panelens detaljerade handlingsplan under året.

Samtidigt som vi antar ett mer proaktivt förhållningssätt till mångfald, undersöker vi också hur vi ska kunna bli bättre på att locka och behålla unga medarbetare som befinner sig i början av sina karriärer. Förra året introducerade vi ett Future Talent-program, vilket återspeglar vårt långsiktiga åtagande om att anställa nyutexaminerade personer från hela världen och erbjuda dem ett strukturerat program med utbildning och utveckling på arbetsplatsen, vilket så småningom ska leda till en karriär inom Tetra Pak.

Arbetare som tar hand om kartongförpackningar

VI SKYDDAR FRAMTIDEN

Att arbeta för att skydda jordens framtid går hand i hand med vårt löfte att hjälpa kunderna att lyckas med sina affärer, och vi arbetar på många olika fronter med att säkerställa detta. Ansvarsfull anskaffning är exempelvis ett av tre strategiska mål som definierats för vår leverantörsverksamhet, och vi har nu ett aktivt program som hjälper oss att bättre involvera våra direkta och indirekta leverantörer och säkerställa att de stöder dessa ambitioner.

I det här sammanhanget kan man också nämna att vi nu säkerställer att all kartong härrör från FSC™-certifierade och andra kontrollerade källor, och vi fortsätter arbeta för att öka andelen ansvarsfullt anskaffade råmaterial, däribland biobaserade polymerer, i vår förpackningsportfölj. Som ett resultat av detta arbete blev vår Tetra Brik® Aseptic 1000 Edge med Bio-based LightCap™ 30 nyligen den första aseptiska kartongförpackningen i världen att få den högsta Vinçotte-certifieringen för användande av förnybara material.

Vi går också framåt med en rasande fart när det gäller att förbättra tekniken i vår process- och förpackningsutrustning för att hjälpa kunderna att minska sitt miljöavtryck. Från Tetra Pak® E3-plattform med eBeam-sterilisering som sänker energiförbrukningen med närmare 50 procent till pastörisering av juice med hög surhetsgrad, som sänker energiförbrukningen med upp till 20 procent – vi fortsätter lansera innovativa tekniska lösningar som hjälper kunderna att minska energiförbrukningen, reducera vattenanvändningen och minimera avfallet.

Vårt engagemang i RE100 och vårt beslut om att all anskaffad elektricitet ska härröra från förnybara källor senast år 2030 har tagits emot mycket väl hos både kunder och konsumenter. Jag kan med glädje informera att vi redan nu använder förnybar elektricitet för mer än en tredjedel av vår totala årsförbrukning i världen.

Lika glad och stolt är jag över att våra bredare klimatmål godkänts av SBT-initiativet (Science Based Targets). Detta stärker det faktum att vårt klimatprogram och våra klimatmål är i linje med de senaste vetenskapliga rönen. Vi är det första livsmedelsförpackningsföretaget som får detta godkännande.

barn som bär ett återvinningskärl fullt med återvinningsbara flaskor och kartonger

VI BEHÅLLER DYNAMIKEN

Det jag har sett under de senaste åren gör mig övertygad om att hållbara och ansvarsfulla affärsstrategier nu är viktigare än någonsin. Med detta i åtanke har vi upprättat ett hållbarhetsforum som rapporterar till det globala ledarskapsteamets strategiråd. Detta har vi gjort för att säkerställa att den här kritiska dimensionen, i kombination med ett väldefinierat ramverk för bolagsstyrning, finns med som en viktig del i vår strategi och agenda för framtida tillväxt, och att detta viktiga arbete verkligen observeras på högsta nivå i organisationen.

Det råder inget tvivel om att de utmaningar vi i livsmedels- och dryckesindustrin står inför växer sig allt starkare och att de är både komplexa och sammankopplade. Jag är dock helt övertygad om att vi genom samverkan på global nivå och genom att våga prova och dela med oss av nya arbetssätt kan omvandla dessa utmaningar till möjligheter och på så sätt skydda det som är så värdefullt för oss alla.

Vill du veta mer om vårt varumärkeslöfte?