REFLEKTIONER FRÅN VÅR KONCERNCHEF

Vår koncernchef Dennis Jönsson berättar mer om vårt synsätt och våra framsteg i hållbarhetsarbetet.

Bevarar det goda

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT'S GOOD™. Det handlar om livsmedelsskydd i de process-, förpacknings- och servicesteg som länge varit centrala i vår verksamhet. Men inte bara det. Det handlar också om att skydda människor. Våra medarbetare, människor i de samhällen där vi är verksamma och samhället som helhet. Dessutom handlar det om att bevara framtiden. Genom att utveckla produkter och tjänster som bidrar till våra kunders fortsatta tillväxt. Genom att handla på sätt som skyddar miljön i framtiden. Och genom att följa en plan för hållbar tillväxt som säkrar fortsatta framgångar för Tetra Pak.

Vi såg för länge sedan behovet av att balansera dessa åtaganden och vi vet att för att klara det måste vi låta samarbete, innovation, beslutsamhet och en stark ansvarskänsla genomsyra hela företaget.

Därför har vi ett tydligt ramverk för bolagsstyrning. Det omfattar våra stadgar om ansvar, våra kärnvärderingar och vår uppförandekod och det anger vilka beteenden och standarder vi förväntar oss av alla som arbetar åt företaget. Sedan 2004 är vi dessutom undertecknande part i FN:s Global Compact och förbinder oss att införliva dess tio principer om miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption i vår dagliga verksamhet.

FN:s mål för hållbar utveckling som kom under 2015 har satt nytt fokus på den roll som vår bransch måste ta när det gäller att bidra med hållbara lösningar på vår tids globala problem. Många av dessa mål har en tydlig koppling till vår egen verksamhet eller till åtgärder som vi redan inför i syfte att göra en positiv skillnad.

 Men allt detta är förstås bara början. För att kunna bygga en hållbar verksamhet måste vi tänka och agera på många olika nivåer. Vi måste arbeta nära våra kunder, våra leverantörer, regeringar, NGO:er och samhället i stort för att hitta sätt att göra en bestående skillnad. Vi måste satsa på innovation och utveckla nya tekniker och material som ökar effektiviteten, men minskar avfallet, förbrukningen av ändliga resurser och vårt ekologiska fotavtryck. Samtidigt som vi fortsätter att möta marknadens allt större krav.

För att lyckas måste vi tro på oss själva och ge alla medarbetare en känsla av att hållbarhet är meningsfullt. Inte bara för att skydda livsmedel, människor och framtiden utan också som ett långsiktigt mål för vårt företag – och för var och en av oss.

Nyligen planterat träd

VI BEVARAR LIVSMEDEL

I många år har våra process- och förpackningslösningar haft en viktig roll inom livsmedelsskydd genom att säkra produkten och bevara dess näringsvärde och kvalitet. Att hitta lösningar för att på ett hållbart sätt förse en snabbt växande befolkning med mat är en av de mest pressande utmaningar som världen står inför idag och vår vision – att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt – är mer relevant än någonsin. Tillsammans med kunder och andra samarbetspartners fortsätter vi att utveckla nya möjligheter att realisera vår vision.

Tetra Laval Food for Development team stödjer regeringar och kunder runt om i världen. Genom skolmåltidsprogram når Tetra Pak förpackningar med mjölk eller andra näringsdrycker ut till tiotals miljoner barn i hela världen. Hälsofördelarna för barn är väldokumenterade, men studier har också visat att programmen har en positiv effekt på barnens inlärningskapacitet och en stimulerande effekt på den lokala ekonomin.
 
Ekonomisk stimulans är också en central del i vårt arbete med mjölkproduktionscentra. Dessa projekt länkar samman småbrukare med mejerier och ger dem tillgång till utbildning, rådgivning och moderna anläggningar. Målet är att öka både avkastning och kvalitet. För böndernas del innebär det en säkrare inkomst. För det lokala samhället innebär det bättre tillgång till säker mjölk till överkomliga priser. För mejerierna innebär det råmjölksleveranser med högre kvalitet och kvantitet. För Tetra Pak innebär det nya möjligheter att nå ut med hälsosamma, näringsrika produkter till miljontals människor som har relativt liten köpkraft.

Vi fortsätter också att arbeta med kunder och partnerorganisationer i den andra viktiga frågan inom livsmedelsskydd – att eliminera avfall. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization, FAO) uppskattar att nästan en tredjedel av allt livsmedel som produceras för mänsklig konsumtion går förlorad eller kastas. Det motsvarar drygt 1,3 miljarder ton om året eller 4,5 kg varje dag för var och en av de 800 miljoner människor som går till sängs hungriga varje dag. Här måste industrin ta sitt ansvar.

Pakistansk bonde

VI BEVARAR MÄNNISKOR

Idag har Tetra Pak över 23 500 medarbetare. De är motorn till vår framgång och därför ser vi satsningar på säkerhet, hälsa, välmående och utveckling som en investering och inte kostnad.

Vi har redan en oerhört låg andel skador och sjukdomar bland våra medarbetare, men vi slutar inte där utan fortsätter att arbeta mot en nollvision. Med det i åtanke har vi utformat globala riktlinjer för arbetshälsa och arbetssäkerhet som ska säkerställa att alla på företaget arbetar mot samma mål. Vårt mål är enkelt – ingen som arbetar för Tetra Pak ska utsättas för faror på jobbet.
 
Vårt åtagande gentemot medarbetarna handlar också om att tillvarata den enorma kapacitet som vi har i form av kompetenta medarbetare i hela världen och att göra det möjligt för dem att arbeta efter bästa förmåga. Tetra Paks medarbetare är vår främsta konkurrensfördel. Det är människorna som utvecklar och implementerar vår strategi, särskiljer våra produkter och tjänster, uppfyller våra högt ställda krav, bygger upp vårt goda rykte och utför vårt hållbarhetsarbete. Därför satsar vi stora resurser på utbildning, handledning och mentorsprogram som stödjer individuell utveckling på alla nivåer och i alla delar av företaget.

Dessutom fortsätter vi att arbeta för ökad mångfald bland medarbetarna, inte minst när det gäller könsfördelningen som länge varit en utmaning inom tillverkningsindustrin. Vi fortsätter också att arbeta för en respektfull och inkluderande arbetsmiljö där medarbetarna känner att de har alla möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vilka de är eller var de kommer ifrån.
 
Vår hänsyn gentemot människor slutar givetvis inte i våra fabriker, utan vi erkänner att vi har ett stort ansvar även utanför vår egen organisation.  Därför tar vi aktivt del i de samhällen där vi har verksamhet genom lärlingsprogram och stöd till lokala leverantörer samt genom hälsoutbildning och nödhjälpsinsatser.

Människor i konverteringsfabrik, förpackningsmaterial

VI BEVARAR FRAMTIDEN

Det finns många exempel på projekt, initiativ och innovationer som hjälper Tetra Paks kunder att växa och samtidigt förbättra miljöprestandan för sina produkter eller processer.
 
Vår prisbelönta Tetra Rex® Bio-based förpackning är till exempel helt och hållet tillverkad av växtbaserade material och är ett viktigt steg mot vårt mål att allt förpackningsmaterial ska vara 100 % förnybart. Men än har vi inte nått hela vägen fram. Vi tittar hela tiden på olika sätt att låta förnybarhetskonceptet omfatta andra delar av vår portfölj utan att kompromissa med säkerhet, kvalitet eller funktionalitet.
 
Vi fortsätter att utveckla vårt samarbete med Forest Stewardship Council™ (FSC™). Antalet FSC-märkta förpackningar på butikshyllorna fortsätter att öka och vår FSC-certifiering av ansvarskedjan innebär att vi nu kan leverera FSC-märkt förpackningsmaterial överallt i världen.

Återvinning är också en fortsatt prioritet. Nya rapporteringsrutiner för hela företaget hjälper oss att säkerställa exaktheten och tillförlitligheten i våra data och förbättra datainsamlingsprocessen medan vi arbetar mot vårt mål att dubblera återvinningsgraden från 20 % år 2010 till 40 % innan slutet av det här årtiondet.

Allt vi gör genomsyras av vårt långsiktiga miljömål, däribland vår ambition att sätta ett tak för koldioxidutsläppen på 2010 års nivåer, och vår beslutsamhet att vara ledande inom hållbarhetsområdet. Vi är medlemmar i det globala företagsnätverket RE100 och har förbundit oss att arbeta aktivt mot 100 % förnybar elektricitet senast 2030. Vi är med i nätverket CE100 och stödjer på så sätt utvecklingen av långsiktig cirkulär ekonomi som är hållbar och värdebevarande till sin natur. Och vi fortsätter att rapportera till CDP, inklusive skogsprogrammet.

På andra sidor av webbplatsen kan du läsa mer om våra framsteg i hållbarhetsarbetet, om vårt åtagande till kontinuerlig förbättring och om våra fantastiska medarbetare och deras prestationer som ligger till grund för våra framgångar.

pojke som återvinner

 

Vill du veta mer om vårt varumärkeslöfte?