REFLEKTIONER FRÅN VÅR KONCERNCHEF

Vår koncernchef och VD Dennis Jönsson beskriver hur vi förstärker vår långsiktiga utveckling på hållbarhetsområdet och samtidigt skapar en dynamik som ska visa vägen mot en säker och hållbar framtid.

Vi kämpar oförtrutet vidare

PROTECTS WHAT'S GOOD™ är vårt varumärkeslöfte. Det grundar sig i att vi skyddar livsmedel, vilket är vårt viktigaste mål, men sträcker sig också till att skydda livsmedel samt skydda framtiden för vår verksamhet, våra kunders verksamhet och den jord vi alla lever på. Det är ett löfte som vägleder och motiverar oss varje dag. Eftersom vår verksamhet och världen omkring oss hela tiden förändras får vårt varumärkeslöfte hela tiden nya betydelser.

I den här rapporten kommer du att få se hur vi lägger upp vår strategi i enlighet med de mest väsentliga frågorna och de av FN:s hållbarhetsmål där vi vet att vi har störst möjlighet att påverka. Hållbarhetsmålen utgör ett ovärderligt gemensamt ramverk där organisationer från alla branscher och sektorer kan arbeta tillsammans för en bättre framtid. Detta arbete bygger också vidare på vårt pågående arbete med FN:s Global Compact och dess tio principer, där vi varit undertecknande part sedan 2004.

Nyligen planterat träd

När det gäller hållbarhet har Tetra Pak ett välförtjänt rykte om att vi tillsammans med våra partner arbetar för att upprätta nya standarder i fråga om miljöprestanda. Vi strävar efter att tillverka kartonger med så låg miljöpåverkan som möjligt och är fast beslutna att minska användandet av fossilbaserad plast i våra förpackningar och samtidigt öka användandet av förnybara material.

Den negativa inställningen till plast växer sig allt starkare på global nivå och har på senare tid främst kretsat kring problemet med förorenade hav. Vi inser att något måste göras för att utan dröjsmål bekämpa problemet med plastavfall, och vi har åtagit oss att hjälpa till att få bukt med problemet på i synnerhet två fronter.

För det första kommer vi att stödja initiativ för att driva fram förbättringar av infrastrukturerna för avfallshantering och återvinning i hela världen och samtidigt öka konsumenternas medvetenhet om återvinningens betydelse och effekterna av nedskräpning.

För det andra har vi intensifierat vårt arbete med att hitta nya förpackningslösningar som minskar förekomsten av plastavfall. Just nu har vi ett särskilt fokus på de små förpackningar som vi levererar tillsammans med vidhäftade sugrör av plast. Det är ett mycket populärt format som använder mindre plast och har lägre klimatpåverkan än praktiskt taget alla andra tillgängliga portionsförpackningar, så att bara byta till alternativa format är inte en bra miljömässig lösning. koldioxidavtryck. Vårt mål är därför att byta ut plastsugröret till ett sugrör gjort av papper eller att finna en icke-löstagbar lösning. Det kan låta ganska enkelt, men det är det inte. Att utveckla, utvärdera och industrialisera den typen av innovationer brukar ta flera år.

Under tiden fortsätter vi undersöka möjligheterna att hantera plastavfallet. Vi stöder EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin, och i januari 2018 förband vi oss till att stödja EU:s plaststrategi. Det innebär bland annat att vi har förbundit oss till att utöka användandet av plast som tillverkats av förnybara råmaterial och arbeta med branschpartner för att säkerställa att det i hela Europa finns lösningar så att alla delar av vätskekartongerna kan återvinnas.

Förändringar kommer givetvis inte av sig själva. Vi går i spetsen i hållbarhetsbranschen tack vare våra lika fokuserade kunder. År 2018 kom Tetra Pak för andra gången med på CDP:s A-klimatlista för leverantörer. Genom att i vår verksamhet och i distributionskedjan vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna samt visa upp våra prestandadata kan vi bidra till att kunderna når sina hållbarhetsmål.

Att göra livsmedel säkra och tillgängliga i hela världen är en annan viktig prioritering för vår verksamhet. I Kenya arbetar vi för att upprätta ett banbrytande offentlig-privat samverkansprojekt för utveckling i syfte att skala upp mjölkproduktionsutvecklingen och tillgodose landets växande efterfrågan på mejeriprodukter på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Lite mer på hemmaplan utvecklade vår nya panel för mångfald och inkludering under 2017 en handlingsplan för att säkerställa att vi når vårt mål om att uppnå en arbetskultur där mångfalden är självklar, uppenbar och uppskattad för de fördelar den ger oss. Som ett resultat har vi nu en strategi och en plan.

Jag är glad över att vi uppnått den här typen av saker, men det finns som alltid mer att göra. I början av förra året upprättade vi ett hållbarhetsforum som skulle samla verksamhetens kollektiva expertis och erfarenhet samt ta större och mer kraftfulla steg i riktning mot våra mål.

Denna rapport beskriver vår helhetsinriktade syn på hållbarhet i värdekedjan, och vi har strukturerat den i kapitel som motsvarar våra tre pelare Livsmedel, Människor och Framtiden.

Vi skyddar livsmedel

Vår vision om att göra mat säker och tillgänglig överallt är lika stark och tydlig som tidigare. Våra process- och förpackningslösningar säkerställer livsmedelsskydd, kvalitet, smak och näringsvärde och förlänger hållbarhetstiden. Livsmedel i förpackningar från Tetra Pak kan transporteras och lagras i flera månader, utan att det behövs någon kylning eller några konserveringsmedel. Detta ökar tillgången till mat för människor i hela världen, och vi arbetar för att se till att denna potential utnyttjas fullt ut.

Förra året hjälpte vi till att få ut mjölk till 20 000 skolbarn i Burundi och skapade därmed en positiv spiral i fråga om hälsa, utveckling och skolnärvaro. På samma sätt arbetar vi i Senegal – ett land där 25 procent av barnen inte får den näring de behöver – tillsammans med lokala mjölkbönder för att få in mer mjölk i skolorna. Det har redan resulterat i att antalet inskrivna elever ökat med 8,8 procent. Samtidigt samarbetar vi med partner i Kina för att sätta en ny standard i fråga om mjölksäkerhet i skolorna.

hand som plockar upp en mjölkkartong

Vi skyddar människor

Även om vårt viktigaste sätt för att skydda människorna är att skydda livsmedlen, ligger det betydligt mer än så i vårt varumärkeslöfte. Vi vill skydda och bemyndiga de som arbetar inom Tetra Pak och stödja samhällena där vi verkar.

Jag kan inte nog understryka det faktum att Tetra Pak har medarbetarna att tacka för sin framgång. Denna framgång är djupt rotad i och fortsätter vara beroende av mångfalden i vår personalstyrka. Vårt företags framtid är också beroende av de unga talanger som vi rekryterar och utbildar.

Det nya Future Talent-programmet ledde till att vi under 2017 anställde 172 nyutexaminerade personer, och jag kan med glädje konstatera att vi i år kommer att anställa ytterligare 218.

När det gäller vårt långsiktiga åtagande om hälsa, säkerhet och välmående fortsätter vi att röra oss i riktning mot målen. Som resultat av en detaljerad analys av våra lokala program för hälsa och välmående under 2017 kommer vi under 2018 att fokusera på buller på arbetsplatsen och psykiskt välmående.

Arbetare som tar hand om kartongförpackningar

Vi skyddar framtiden

Tetra Paks löfte om att skydda framtiden för vår planet är för oss oupplösligt sammankopplat med att säkerställa kontinuerlig framgång för våra kunder. Som ett företag vars förpacknings-, process- och servicelösningar optimerar resursanvändandet är vårt ställningstagande kring cirkularitet uppbyggt kring förnybara material, ansvarsfull anskaffning och att – med hjälp av resurseffektiva produkter och processer – göra mer med mindre. Inom ramen för detta ser vi till hela värdekedjan i vårt arbete med återvinning och bygger upp ett omfattande nät av intressentsamarbeten för att fortsätta vår väg mot att uppnå våra ambitiösa mål.

Vi fortsätter arbeta för att minska klimatpåverkan i vår verksamhet och i värdekedjan. Vårt mål för 2020 är att begränsa vår påverkan till 2010 års nivåer, oberoende av företagets tillväxt. År 2017 var växthusgasutsläppen 13 procent lägre, trots att antalet sålda förpackningar ökade med 19 procent. Avgörande för denna utveckling är att öka vårt användande av förnybar elektricitet. Vi ligger nu på 50 procent förnybar elektricitet, vilket betyder är att vi är på god väg att nå vårt offentliga åtagande till RE100 och nå 100 procent år 2030.

Slutligen arbetar vi i vårt arbete för ansvarsfull konsumtion och produktion tillsammans med intressenter för att uppnå förbättringar på områden som mänskliga rättigheter, arbetsstandarder och miljö samt korruptionsbekämpning. Vi är på god väg att nå alla våra mål, men det finns en milstolpe som jag tycker är särskilt viktig: Sedan FSC™-märkningen (Forest Stewardship Council™) infördes på våra förpackningar 2007 har vi producerat 350 miljarder FSC-märkta förpackningar, av vilka 92 miljarder levererades enbart under 2017. Genom att kommunicera med konsumenterna på det här sättet höjer vi ribban för hållbar anskaffning i hela industrin och även utanför vår bransch.

barn som bär ett återvinningskärl fullt med återvinningsbara flaskor och kartonger

Från en bra grund till en säker framtid

Vårt hållbarhetsforum består av tio högre chefer med representation från hela Tetra Pak. Denna grupp samlar expertis och erfarenhet och driver utvecklingen i ingrediensindustrin. Vi fortsätter fokusera på att optimera process-, förpacknings- och servicelösningar som ger ett hållbarhetsvärde för våra kunder i dag och samtidigt formar framtiden för bärbara förpackningar i en alltmer miljömedveten värld.

Gång på gång har vår hållbarhetsstrategi hjälpt oss att växa och samtidigt tillgodose kundernas krav. Och om det finns något som helst utrymme för förbättring tar vi chansen att lära oss och utvecklas. Jag hoppas att alla inom Tetra Pak känner att de har en viktig del i dessa resultat och att de delar min glädje över den dynamik som håller på att byggas upp för vår framtid.

Vill du veta mer om vårt varumärkeslöfte?