CIRKULÄR EKONOMI

Vår position i fråga om cirkulära lösningar bygger på förnybara och återvinningsbara material, ansvarsfull anskaffning och att göra mer med mindre.

Fokus på återvinning och resurseffektivitet

Framför allt finns våra förpackningar till för att skydda mat samt göra den säker och tillgänglig överallt. Den cirkulära ekonomin är en regenerativ modell som minskar avfallet och håller materialen i bruk längre. Detta ligger nära Tetra Paks hjärta. Vår verksamhet är utformad så att den minimerar avfallet och optimerar användningen av resurser, och vi har alltid arbetat för att minska livscykelpåverkan från våra förpacknings-, process- och servicelösningar. Men vi är en del av ett större ekosystem, och det är därför vi mellan 2012 och 2017 investerade 17 miljoner euro i återvinningsinfrastruktur och har byggt upp ett nätverk av samarbeten i hela världen. År 2016 gick vi med i Circular Economy 100

(CE100) och i januari 2018 förband vi oss att följa EU:s plaststrategi.

År 2018 tredubblade vi våra investeringar i forskning och utveckling för en portfölj av lösningar som uppfyller våra cirkularitetsmål. Vi har också upprättat 45 nya roller på fem kontinenter, som uteslutande fokuserar på den cirkulära ekonomin, och i november förra året tillkännagav vi ett nytt stort samarbete med Veolia som vi har för avsikt att utvidga under 2019. Samarbetet innebär att man i EU kommer att kunna samla in alla komponenter av använda dryckeskartonger år 2025.

Slutligen ser vi med glädje fram emot att dela med oss av våra nya mål för den cirkulära ekonomin när vi senare i år lanserar vår 2030-strategi.

Vi bygger upp en cirkularitetsportfölj

Vår ambition är att leverera förpackningar som bidrar till en koldioxidsnål, cirkulär ekonomi, det vill säga förpackningar som helt och hållet tillverkas av förnybara och/eller återvunna material som är helt återvinningsbara. I vår produktion ger vi aldrig avkall på kraven om livsmedelssäkerhet.

Marknaden för återvunnen plast (i motsats till jungfruplast) måste fortsätta växa i framtiden. För att bidra till denna marknadstillväxt fortsätter vi att aktivt söka efter och stödja godkänd, livsmedelssäker plast. Under tiden kommer vi fortsätta minska vår påverkan genom att öka återvinningsbarheten och förnybarheten i vår produktportfölj samt bekämpa plastavfallsproblemet med hjälp av informationskampanjer och utveckling av papperssugrör och förtöjda lock, samtidigt som vi verkar för samarbeten med relevanta aktörer längre ned i värdekedjan (som Veolia) för att öka återvinningen. ​

Partnerskap och samarbete

Den cirkulära ekonomin kräver samarbete i alla skeden av en produkts livscykel – från inköp och produktdesign till konsumentmedvetenhet, insamling och sortering, återvinning och marknadsföring. Trots att vi har byggt upp en stark grund och innovativa samarbeten i hela värdekedjan krävs det en extra arbetsinsats från alla för att åstadkomma denna förändring. Den växande trenden mot plastföroreningar och den tillhörande pressen från samhället och från lagstiftarna utgör den ram som krävs för att bidra till att driva fram en snabb och samarbetsinriktad utveckling mot en mer cirkulär ekonomi för plast.

Så bidrar vi till en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp

Vårt företag bidrar redan till en cirkulär ekonomi på flera olika sätt:

• Användning av förnybara resurser: Förnybara resurser är naturliga material som återbildas, till exempel trä och sockerrör. Genom att använda sådana material och förvalta dem på ett ansvarsfullt sätt differentierar vi oss på marknaden och skyddar vår jord. I dag ligger det förnybara innehållet i våra förpackningsmaterial på cirka 75 procent i genomsnitt. På lång sikt vill vi att alla våra förpackningar ska vara gjorda av material som är helt och hållet förnybara. 

I samarbete med Ellen MacArthur Foundation CE100 och tre av dess medlemsföretag har vi publicerat ett gemensamt meddelande om de förnybara materialens roll och bidrag till en cirkulär framtid med låga koldioxidutsläpp.

• Ansvarsfull anskaffning av material: Ansvarsfull anskaffning är ett viktigt steg i övergången till cirkulära lösningar. Genom att förbättra inmatningen kan vi hjälpa till att säkerställa att den cirkulära ekonomin blir verkligt hållbar. All vår kartong anskaffas från skogar som certifierats av Forest Stewardship Council™ (FSC™) och från andra kontrollerade källor. Vårt förpackningsmaterial innehåller ytterst lite aluminium, som bara fungerar som en nödvändig skyddsbarriär. Vi arbetar hela tiden på ett innovativt sätt för att minska vår användning och undersöker samtidigt andra alternativ. Som en del av Aluminium Stewardship Initiative (ASI) vill vi ta itu med de viktiga samhälls- och miljörelaterade frågor som är kopplade till detta material.

• Öka återvinningen: Återvinning hjälper till att behålla värdefulla material i ekonomin, och behovet av återvunna material växer för olika användningsområden. Alla kartongförpackningar från Tetra Pak är återvinningsbara, och enbart under 2017 återvanns över 46 miljarder. Vi arbetar för att förbättra värdekedjan för återvinning överallt där våra kartonger finns. Som en del av EU:s plaststrategi åtar vi oss att arbeta med branschpartner för att säkerställa att det senast år 2030 finns återvinningslösningar för samtliga komponenter i dryckeskartonger i hela Europa.

• Resurseffektiva produkter och processer: Vi måste göra mer med mindre för att växa innanför planetens gränser. Genom att öka effektiviteten i våra produkter och processer minimerar vi svinnet, samtidigt som vi reducerar resursanvändningen. Tetra Paks utrustning för livsmedelsberedning och påfyllning är de bästa lösningarna på marknaden. Vi är ständigt innovativa i vår utveckling av nya produkter och tjänster som minimerar resursanvändningen och sänker kostnaden för våra kunder.

Dryckeskartonger som bidrar till att bygga en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp

Cirkulär ekonomi

Vill du veta mer om vår sätt att arbeta för en cirkulär ekonomi?