MÅNGFALD

Vi ska se till att alla individer inkluderas och respekteras, oavsett ålder, kön, etnicitet, nationalitet eller sexuell läggning. Mångfald i personalen ökar vår möjlighet att förstå våra kunders och konsumenters olika kulturer och språk.

En inkluderande och positiv kultur

Mångfald i nationaliteter och åldrar

Våra produkter säljs i fler än 170 länder och vår personal är också internationell, vilket ger oss en kulturell och nationell mångfald som bidrar till vår framgång. Mer än en tredjedel (34,7 %) av våra högre chefer har en icke-europeisk bakgrund.

Mångfald kan även definieras i termer av åldersfördelning. Tittar vi på hela vårt företag så har Tetra Pak en balanserad och stabil åldersfördelning över våra olika verksamheter och marknader.

Balans mellan könen

Precis som för många andra tillverkningsföretag är det även för Tetra Pak en utmaning att uppnå en jämn fördelning mellan könen i vår organisation. Vid slutet av 2015 var 22 % av alla våra anställda och 23,5 % av våra chefer kvinnor. Andelen kvinnor på högre chefsposter ökade från 6,5 % under 2013 till 9 % under 2015, vilket återspeglar andelen kvinnor i personalstyrkan som helhet.

Balans mellan könen

Vi utökar vårt fokus på att anställa kvinnor och erbjuda utvecklingsmöjligheter som syftar till att förbättra balansen mellan könen.

Viktiga ledningsprocesser som successionsplanering, vårt program Leadership Acceleration och vårt mentorsprogram ger kvinnor och medarbetare utanför Europa dessa möjligheter. Vi tror att våra grundläggande värderingar tillsammans med utbildning i vår uppförandekod främjar en inkluderande och positiv företagskultur och bidrar till avsaknaden av rapporterade fall av diskriminering.

Diagram över balans mellan könen i utvecklingsprogram
Diagram över balans mellan könen i jobbförflyttningar
Diagram över balans mellan könen i ledningen

Vill du veta mer?