MÅNGFALD OCH INTEGRATION

Vi eftersträvar en arbetskultur där mångfalden är självklar, uppenbar och uppskattad för de fördelar den ger oss. Företagets fortsatta framgång är beroende av att vi upprätthåller en personalstyrka som präglas av mångfald och där varje medarbetare respekteras, inkluderas, engageras och bidrar full ut.

Panelen för mångfald och inkludering

Under 2017 genomförde vår panel för mångfald och inkludering – en representantgrupp med 19 män och kvinnor från hela Tetra Pak – en kvalitativ och kvantitativ granskning av företagets resultat på området mångfald och inkludering.

De presenterade följande case i syfte att förbättra mångfalden och inkluderingen inom Tetra Pak:

  • En konkurrensfördel: Att stärka vårt kundlöfte genom att erbjuda ett mångfaldsbetonat team med perspektiv som matchar de föränderliga behoven hos våra kunder och konsumenter.
  • En talangfördel: Att maximera våra resultat genom att bredda tillgången till talangfulla medarbetare och skapa en miljö där alla är engagerade och presterar på toppen av sin förmåga. 
  • En fördel i beslutsfattande: Att utnyttja kraften hos många olika perspektiv och erfarenheten för att på så sätt frigöra kreativitet och prestanda samt utmana oss själva till att tänka och agera annorlunda.

Vår målbild

Med detta case i åtanke skapade vi en målbild (Desired Future State) som beskriver en respektfull och inkluderande arbetsmiljö, ett företagsövergripande engagemang och dialog kring mångfalden och dess värde samt en organisation där mångfalden återspeglar vår verksamhet och våra konsumenter.

Vi har fastställt en detaljerad baslinje som ska hjälpa oss att övervaka vår utveckling när vi genomför vår handlingsplan. I vårt arbete ska vi fokusera på ännu flexiblare arbetsformer, chefsutbildning och utbildning i fråga om karriärutveckling. Vi kommer dessutom att ha ett ökat fokus på mångfald och inkludering i vår talangutvärdering och vår rekryteringsprocess. Vi ska också bli bättre på att kommunicera kring dessa frågor, både internt och externt.

Våra styrkor och svagheter

Den prestandautvärdering som panelen för mångfald och inkludering har genomfört har hjälpt oss att identifiera styrkor och förbättringsområden i hela verksamheten.

Våra styrkor är bland annat en positiv kultur av självbestämmande och samarbete, höga engagemangsnivåer och en stark mix av nationaliteter på alla nivåer i verksamheten. När det gäller könsfrågan är vi bra på att anställa och befordra kvinnor på ledningsnivå och vi investerar fortsatt starkt i kvinnor i våra utvecklingsprogram.

Våra potentiella förbättringsområden är bland annat att öka transparensen i karriärutvecklingsprocessen och förbättra tillgången till nätverk för arbete och privatliv. Vi behöver anställa och utbilda fler kvinnor under ledningsnivå och öka andelen kvinnor på höga chefsposter.

Balanserad könsfördelning

Vi vill att vårt företag ska fortsätta utvecklas i riktning mot en jämn fördelning mellan könen så snabbt som möjligt. I slutet av 2017 var, för fjärde året i rad, 22 procent av våra anställda (23 procent av cheferna på mellannivå) kvinnor.

Under 2017 definierade vår panel för mångfald och inkludering de viktigaste förutsättningarna för att förbättra balansen mellan könen. Panelen granskade och korrigerade dessutom de befintliga personalprocesserna och deras jämställdhetsperspektiv, införde bästa praxis, kommunicerade med det globala ledarskapsteamet om hinder som kvinnor kan möta samt fungerade som kvinnornas ambassadörer i Tetra Pak.

Vår nya handlingsplan för mångfald och inkludering kommer att göra oss ännu bättre på att hantera detta problem, med ett nytt friskt fokus under de kommande månaderna och åren. Särskilt objektiva, transparenta och proaktiva är vi när det gäller att öka antalet kvinnliga ledare i framtiden. Detta finns med i vår talangidentifieringsprocess, där kompetens och potential alltid är viktigare än alla andra attribut. 

Ett diagram som visar det potentiella antalet kvinnor i ledande ställning

Vill du veta mer?