UTMANINGAR I FRÅGA OM LIVSMEDEL

Att hitta lösningar för att på ett hållbart sätt förse den snabbt växande befolkningen med mat är en av de mest pressande utmaningarna som världen står inför.

Därför ökar efterfrågan på livsmedel

Världens befolkning väntas öka från cirka 7 miljarder år 2012 till cirka 9,6 miljarder år 2050 – och efterfrågan på livsmedel kommer därför att öka. Det är en stor utmaning att kunna tillgodose denna efterfrågan och samtidigt skydda och stärka landsbygdsekonomierna, minska utsläppen och förhindra ytterligare skador på de bräckliga ekosystemen. Dessutom finns ett antal yttre omständigheter som gör utmaningen ännu svårare,

bland annat det faktum att livsmedelspriserna är rekordhöga på grund av faktorer som växande efterfrågan – och ökad köpkraft – i mellaninkomstländerna. Samtidigt väntas mer än hälften av den befolkningstillväxt som förutspås inför år 2050 ske i Afrika söder om Sahara, där mer än en fjärdedel av befolkningen redan är undernärd och livsmedelsförsörjningen redan är mycket osäker.

Hitta en lösning

Det finns ingen enskild lösning som kan skapa en hållbar livsmedelsframtid. Att åtgärda livsmedelsunderskottet kräver en rad olika strategier som omfattar regeringar, företag och ett brett spektrum av andra intressenter. Livsmedels- och dryckesbranschen spelar en viktig roll, bland annat genom att:

  • Effektivisera livsmedelsproduktionen: I nuläget härrör närmare en fjärdedel av de globala växthusgasutsläppen från jordbruket som dessutom använder 70 % av allt färskvatten som tas från floder, sjöar och vattenförande lager. Metoder som växelbruk och marktäckning samt odlande av grödor på oanvänd mark kan hjälpa till att minska miljöpåverkan.
  • Stöd till jordbrukarna: För att kunna åtgärda livsmedelsunderskottet måste man öka produktiviteten och utkomsten för småbrukare samt bygga upp hållbara landsbygdsekonomier.
  • Minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet: Ungefär en fjärdedel av de kalorier som produceras för att ätas av människor går till spillo eller förslösas. En halvering av denna siffra skulle kunna minska livsmedelsunderskottet med cirka 20 % till år 2050.

Vägen framåt

Det finns ingen enkel lösning. Många utvecklingsländer som arbetar för att nå målet att minska hungern i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling har dock vidtagit steg för att åtgärda ojämlikheter, till exempel genom att förbättra tillgången till näring, sjukvård och utbildning. Genom att bygga upp kapacitet hos de fattigare samhällsmedborgarna – till exempel småbrukare – kan man förbättra återhämtningsförmågan och se till att alla får dela på fördelarna med den ekonomiska tillväxten.