LIVSMEDEL. MÄNNISKOR. FRAMTIDEN.

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt varumärkeslöfte – PROTECTS WHAT’S GOOD™. I vårt arbete med att skydda livsmedel, skydda människor och skydda framtiden ger vi liv åt detta löfte.

​​

Infografik – Food, People, Futures

Vår hållbarhetsstrategi

För att kunna erbjuda kunderna och konsumenterna säkra och hållbara produkter – på ett ansvarsfullt sätt – måste vi hela tiden hitta nya sätt att uppfylla marknadens föränderliga förväntningar. Det innebär en förståelse för kundernas skiftande behov samtidigt som vi måste hitta nya, hållbara sätt att förse den snabbt växande befolkningen med mat. I detta ingår också att stödja människor och samhällen i vår verksamhet, på våra marknader och i våra distributionskedjor samt att göra mer med mindre genom att utveckla innovativa miljölösningar genom hela livscykeln för våra produkter och i vår egen verksamhet.

medarbetare inbegripna i ett samtal

Vi arbetar i hela värdekedjan

Många av de hållbarhetsutmaningar som företag och samhället ställs inför är förbundna med varandra. Även om FOOD. MÄNNISKOR. FUTURES är själva rubrikerna i vår hållbarhetsberättelse och ger oss en metod för att organisera och kommunicera om våra prioriteringar, tänker och arbetar vi på ett integrerat sätt för att utveckla lösningar som maximerar fördelarna för våra kunder, vårt företag och samhällena där vi verkar.

Vi inser också behovet av samordnade lösningar som omspänner och binder samman olika delar av livsmedelssystemet, och vi är medvetna om att vårt ansvar sträcker sig längre än bara till den egna verksamheten och våra affärer med kunderna. Därför omfattar vår hållbarhetsstrategi hela värdekedjan. Det är också därför som vi anammar globala initiativ som FN:s mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable Development Goals). Den största effekten får vi om vi arbetar med de mål som är närmast förknippade med vår affärsmodell och våra strategiska prioriteringar. Därför har vi identifierat nio mål, vilket du också kommer att se i den här rapporten.

Vi skyddar livsmedel

infografik med fokus på livsmedel, med SDG-ikoner

Tillsammans med kunder och partner gör vi livsmedel säkra och tillgängliga överallt med hjälp av våra innovativa och marknadsledande process- och förpackningslösningar. Via den här strategin bidrar vi direkt till SDG 2 och 12:

SDG 2

Tack vare våra process- och förpackningslösningar kan livsmedel och drycker distribueras och lagras utan kylning eller konserveringsmedel. Vårt Food for Development-initiativ hjälper till att driva på utvecklingen av värdekedjan för mjölk och livsmedel i hela världen. Skolmåltidsprogrammen förbättrar hälsan och stimulerar utvecklingen. Via vårt DEEPER IN THE PYRAMID-erbjudande kan låginkomsthushåll få tillgång till hälsosam mat.

SDG 12

Vi föredrar att använda material från förnybara källor, och vårt långsiktiga mål är att allt vårt förpackningsmaterial ska vara tillverkat av material som är 100 % förnybart. Aseptisk teknik och aseptiska förpackningar hjälper till att minska matsvinnet.

De viktiga aspekterna: livsmedelstillgång, kundernas hälsa och säkerhet, matsvinn

Läs mer om vårt arbete med att skydda livsmedel.

Vi skyddar människor

infografik med fokus på människor

Vi skyddar och bemyndigar våra medarbetare och stöder samhällena där vi verkar. Via denna strategi bidrar vi direkt till SDG 8:

SDG 8

Vår arbetsstyrka präglas av mångfald, och vi eftersträvar en trygg och harmonisk arbetsmiljö. Vår uppförandekod för leverantörer innehåller obligatoriska krav i fråga om mänskliga rättigheter och arbetskraft, miljö och bekämpning av korruption. Den uppfyller tillämplig lagstiftning och uppmuntrar till egna initiativ från leverantörerna på området hållbarhet.

Den viktiga aspekten: hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Läs mer om vårt arbete med att skydda människor.

Vi skyddar framtiden

infografik med fokus på framtiden

Vi verkar för en hållbar framtid för vår planet och för att våra kunder ska nå framgångar även på lång sikt. Via denna strategi bidrar vi direkt till SDG 6, 7, 9, 12, 13, 15 och 17:

SDG 6

Vi strävar efter att minimera vattenanvändningen i vår verksamhet och minska vattenförbrukningen för utrustningen som vi utvecklar, säljer och driver på kundernas anläggningar. Våra tjänster för miljöprestandajämförelse hjälper kunderna att öka effektiviteten och minska sin egen vattenförbrukning.

SDG 7

Vi investerar i förnybar energi och utökar användandet av förnybar elektricitet i vår verksamhet. Vi har anslutit oss till RE100 och Business Renewables Center, vilket innebär att vi förbundit oss till att senast år 2030 köpa all elektricitet från förnybara källor.

SDG 9

Vi strävar efter att förbättra miljöprofilen för våra produkter och lösningar samt tillämpa hållbara metoder genom hela värdekedjan. Vår utrustning är utformad för att ge enastående prestanda samt minimera energi- och vattenanvändningen.

SDG 12

Vi föredrar att använda material från förnybara källor och strävar efter att tillverka förpackningar som är helt förnybara. Vårt aseptiska förpackningsmaterial hjälper till att minska matsvinnet. Vi använder ansvarsfulla metoder genom hela vår värdekedja och har rapporterat dessa data sedan 1999.

SDG 13

Vi strävar efter att minimera vår klimatpåverkan i hela värdekedjan. Målet är att 2020 års nivåer inte ska överstiga 2010 års klimatpåverkan trots att verksamheten växer. Vi utvecklar produkter och lösningar som bidrar till att minska klimatpåverkan.

SDG 15

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer och andra partner för att säkerställa sunt skogsbruk. Våra minimikrav är strängare än vad lagen kräver och vi förväntar oss att våra leverantörer uppfyller dessa krav. Vi använder trovärdiga certifieringssystem för att förbättra skogsbruket.

SDG 17

Vi arbetar tillsammans med intressenter i hela värdekedjan och på alla nivåer, för att utarbeta gemensamma lösningar och skapa ett gemensamt värde.

De viktiga aspekterna: leverantörernas miljöutvärdering, leverantörernas vattenanvändning, förpackningsdesign och resursanvändning, förpackningsmaterialets förnybarhet, energianvändning och växthusgasutsläpp, maskiner och utrustning, avfallsgenerering, vattenanvändning, förpackningsåtervinning och förpackningsmaterialets klimatpåverkan.

Läs mer om vårt arbete med att skydda framtiden.

Vill du ha mer information om hållbarhet?