LIVSMEDEL. MÄNNISKOR. FRAMTIDEN.

Vårt varumärkeslöfte PROTECTS WHAT’S GOOD™ är tredelat och handlar om att skydda livsmedel, människor och framtiden. Dessa tre är hörnstenarna i vårt varumärke och centrala i vårt hållbarhetsarbete.

Utmaningar och möjligheter

Vår verksamhet bygger på ett viktigt åtagande – PROTECTS WHAT’S GOOD™. Det gäller livsmedlet i våra förpackningar, människorna i vår organisation och de samhällen där vi är verksamma. Det gäller framtiden för våra kunder och för miljön.

För att lyckas måste vi kunna erbjuda konsumenterna mat som är sund, säker och hållbar. Vi måste utveckla innovationer och hitta nya sätt att möta marknadens förväntningar och kundernas allt mer olikartade behov.

Samtidigt måste vi sträva efter att vara socialt ansvarstagande i allt vi gör, att skapa utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och att stödja de samhällen där vi är verksamma. Vi måste axla vårt miljöansvar fullt ut och ta en aktiv roll i att skapa en bättre framtid i en föränderlig värld med stora klimatförändringar och minskade naturtillgångar.

I dagens samhälle förväntas tillverkningsindustrin göra mer av mindre. Det uppnår vi genom att utveckla tekniker och material som ökar effektiviteten, men minskar avfallsmängden och vårt ekologiska fotavtryck. Det är en förväntning som vi är fast beslutna att infria, inte bara för att det ger oss mandat att producera utan också för att vi ser stora tillväxtmöjligheter för vår egen verksamhet om vi hjälper våra kunder att förbättra sina miljöprestationer och uppnå sina hållbarhetsmål.

Barn dricker mjölk ur glas

Den hållbara värdekedjan

Vi inser att ansvarstagande omfattar mer än vårt eget arbete och våra affärer med kunder. Vår syn på hållbarhet genomsyrar hela värdekedjan och vägleder oss i alla beslut vi fattar och i alla åtgärder vi genomför.

Vårt klimatmål 2020 omfattar alla led från anskaffning av grundmaterial till återvinning av använda kartongförpackningar. Under de senaste åren har vi satsat stort på att utveckla tillförlitliga system och metoder för effektiv datainsamling och våra resultat, som har analyserats och validerats av oberoende externa konsulter, visar att vi är på god väg att nå målen vi satt upp för 2020.

Storlek på ikonerna för värdekedjan

Leverantörer

Vårt sätt arbeta tillsammans med leverantörerna är en del av vår strategi för ansvarsfull anskaffning och en hållbar värdekedja. Sedan 2011 är det obligatoriskt för alla samarbetspartners att underteckna och följa villkoren i vår uppförandekod för leverantörer.

Vi utvärderar våra leverantörer enligt de stränga principerna som definieras i FN:s Global Compact. Vi undertecknade överenskommelsen 2004 och förband oss därmed att ta ett aktivt ansvar för att dess tio principer om miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption efterlevs. Genom vårt väldefinierade ramverk för bolagsstyrning låter vi dessa principer genomsyra hela vår verksamhet.

Varje år utvärderar vi verksamheten och miljöarbetet hos våra viktigaste leverantörer genom revisioner och självutvärderingar.

Medarbetare

Vi har över 23 000 anställda i hela världen och deras arbete och engagemang är avgörande för våra framgångar. Vi erbjuder alla medarbetare möjlighet till utbildning och utveckling, vi gör vårt yttersta för att säkerställa att alla projekt och åtgärder kan genomföras utan skaderisk och vi inkluderar och respekterar alla individer oberoende av ålder, kön, etnisk tillhörighet, nationalitet eller sexuell läggning. För att säkerställa att vi uppfyller våra skyldigheter genomför vi vart annat år en medarbetarenkät som bidrar med värdefull feedback inom alla dessa områden.

Leende servicetekniker

Kunder

Som världsledande inom process- och förpackningslösningar arbetar vi med kunder i hela världen för att uppnå våra gemensamma verksamhetsmål och hållbarhetsmål. Exempel på projekt:

Vi utvecklar hela tiden nya produkter och processer för att hjälpa våra kunder att minska sina ekologiska fotavtryck och vi arbetar tillsammans med kunderna för att hantera och minimera påverkan genom hela värdekedjan.

Arbetsglädje kollegor emellan

Konsumenter

Våra process- och förpackningslösningar ger konsumenter överallt tillgång till säkra livsmedel. Många av våra produktinnovationer är ett svar på konsumenternas allt större krav på lägre miljöbelastning och bättre återvinningslösningar. Samtidigt utformar och genomför vi kampanjer i syfte att utbilda och informera konsumenter inom hållbarhetsområden som återvinning och förnybarhet samt fördelarna med förpackad mjölk.

Kvinna dricker ur en kartongförpackning

 

Vill du veta mer?