STYRNING

Vi tror att god bolagsstyrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar verksamhet. Därför har vi en väldefinierad ram för bolagsstyrning som vägleder oss i allt vi gör.

Vårt ramverk för bolagsstyrning

Tetra Paks ramverk för bolagsstyrning hjälper oss att leva upp till vårt varumärkeslöfte PROTECTS WHAT’S GOOD™, följa relevanta bestämmelser och gällande lagstiftning samt handla etiskt och ansvarsfullt. Vi tror att god bolagsstyrning är avgörande för att bygga upp en framgångsrik och hållbar verksamhet samt skapa långsiktiga, gemensamma värden med våra kunder.

Tetra Pak ramverk för bolagsstyrning

Mandat och värden

 Den här delen av ramverket ger den struktur som behövs för att sätta upp mål och strategier för företaget och för hur vi ska gå tillväga för att uppnå dem. Den vägleder oss i den dagliga verksamheten och i relationen till kolleger inom företaget och intressenter i hela värdekedjan. I stort omfattar den:

  • Stadga om ansvar: Stadgan är utfärdad av styrelsen för Tetra Laval koncernen och specificerar roller och ansvarsområden för styrelsen och Tetra Pak. Tetra Paks koncerchef har det yttersta ansvaret för ramverket för bolagsstyrning.
  • Kärnvärden: De utgör grunden för vår företagskultur och genomsyrar våra handlingar internt och externt samt förenar människor från olika kulturer, länder och bakgrunder. En gemensam värdegrund är nödvändig för en god bolagsstyrning.
  • Uppförandekod: Vår uppförandekod reglerar arbetsvillkor, antidiskriminering, sekretess, intressekonflikter, ekonomisk rapportering, efterlevnad av lagstiftning, korruptionsbekämpning, mutor, barnarbete och miljöfrågor i alla delar av vår verksamhet.

Intern kontrollmiljö

Ramverket innefattar också en omfattande riskhanteringsstrategi med relaterade riktlinjer, rutiner och globala processer för att hantera och bemöta risker. Vårt avancerade GRC-system (Governance Risk Compliance) är ett viktigt steg mot att säkerställa en effektiv och transparent intern kontrollmiljö. GRC utgör en gemensam plattform för riskhantering som omfattar riktlinjer, rutiner och kontroller för riskreducering och processer, bedömningar och rapporter för kvalitetssäkring.

Struktur för organisation och beslutsfattande

Vårt globala ledarskapsteam (Global Leadership Team, GLT) ansvarar för att implementera ramverket med stöd av en bolagsstyrningsavdelning och ett nätverk av lokala tjänstemän med ansvar för riskhantering.

GLT har dessutom inrättat fyra beslutsfattande råd med ansvar för följande områden: strategi, produkter och teknik, omvandling och kapacitet samt bolagsstyrning.

Varje år skickar vår koncernchef och GLT en undertecknad förvaltningsförklaring till styrelsen för Tetra Laval koncernen och rapporterar hur vårt ramverk för bolagsstyrning efterlevs. Förvaltningsförklaringen bygger på detaljerade rapporter och självutvärderingar från alla marknadschefer och operativa enheter.

Internationella ramverk

När vi 2004 undertecknade FN:s Global Compact förband vi oss att ta ett aktivt ansvar för dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption samt att varje år redovisa vårt arbete i ett meddelande om framsteg (Communication on Progress). Definierade företagsfunktioner samordnar arbetet:

  • Mänskliga rättigheter: HR/Internkommunikation
  • Arbetsrätt: HR
  • Miljön: Miljö
  • Korruptionsbekämpning: Bolagsstyrning

Vi bidrar också aktivt till FN:s mål för hållbar utveckling

Medvetenhet, förståelse och efterlevnad

Alla medarbetare, på alla nivåer i företaget, har ett ansvar att följa ramverket för bolagsstyrning i sina dagliga beslut och handlingar. Detaljerna i ramverket finns på vårt intranät och det finns också ett obligatoriskt e-utbildningsprogram.

Interna rapporteringssystem

Vem som helst inom företaget kan anonymt rapportera bekräftade eller misstänkta överträdelser av vår uppförandekod eller oetiska beteenden direkt till chefen för bolagsstyrningsavdelningen eller chefen för revisionsenheten, utan att straffbeläggas på något sätt. Varje fall av överträdelse av vår uppförandekod hanteras separat och utreds på lämpligt sätt beroende på hur allvarlig överträdelsen är. Om incidenten innebär att ett brott har begåtts rapporteras den till berörd myndighet.

Nolltolerans mot korruption

Bekämpningen av korruption är en viktig del av vår bolagsstyrning och vi har nolltolerans mot korruption, mutor och bedrägeri. Korruption är oetiskt och underminerar marknadens möjligheter att fungera rättvist. Den förvanskar transaktionskostnader, förstör ett öppet, hederligt och anständigt samhälle och skadar den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen. Kampen mot korruption är mycket viktig för att vi ska kunna vinna kunders, leverantörers och andra intressenters förtroende och främja en ansvarsfull, transparent företagskultur.

Förtroende och transparens

Som ett hjälpmedel för att skapa förtroende och transparens gentemot våra kunder och som en del av en ansvarsfull anskaffning är vi medlem i Sedex (Supplier Ethical Data Exchange). Sedex är en icke vinstdrivande medlemsorganisation som arbetar för att förbättra det etiska och sociala ansvarstagandet i distributionskedjan.

Läs mer om vår bolagsstyrning