HÄLSA OCH SÄKERHET

Vår ambition är att ingen ska komma till skada i något projekt eller någon aktivitet. Vi tror att bästa sättet att uppnå vårt mål om noll olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är att vi arbetar i team.

Skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö

Ett globalt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön utgör en viktig del i strategin för alla våra verksamhetsfunktioner. Stöd för vårt sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor finner vi också i våra grundläggande värderingar. ”Frihet och ansvar” betyder att vi ska tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö som uppfyller alla rättsliga och kundspecifika krav. ”Team-work och glädje” återspeglar vår övertygelse om att det bästa sättet att uppnå våra mål är att vi arbetar tillsammans.

Vårt arbete med att införa ett globalt ledningssystem för arbetsmiljön enligt OHSAS 18001, den internationella standarden för arbetsmiljöledningssystem, fortsatte under 2015. Bakom detta stod medlemmar i det globala ledarskapsteamet (GLT) som också ledde arbetet. Projektet ska garantera en samverkan mellan alla anläggningar, även våra kunders. Varje funktion finns nu representerad i ett arbetsmiljöforum på chefsnivå och i en central arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågor.

Som en del av programmet införde vi under 2015 en uppsättning standardiserade globala rutiner i det tekniska service- och processystemarbete som utförs ute hos våra kunder. Sedan dess har vi lanserat en ny arbetsmiljöpolicy för Tetra Pak gruppen, som nu kommuniceras till alla medarbetare med budskapet att vi alltid måste ha en säker och hälsosam arbetsmiljö, var vi än jobbar.

2014 satte vi själva upp det utmanande målet att alla våra tillverkningsanläggningar ska vara certifierade enligt OHSAS 18001 år 2017. Hittills har 60 % certifierats, vilket är 22 % fler än förra året. Vårt marknadsbolag i Brasilien har dessutom utvidgat sin OHSAS 18001-certifiering så att den även innefattar det tekniska service- och processystemarbetet.

Brasilien: säkerheten i fokus hos våra kunder

På Tetra Pak i Brasilien har ansvaret för säkerheten på kundernas anläggningar stått i fokus under året. Ett program har lanserats som ska öka medvetenheten om faror och behovet av säkra rutiner för alla fältservicetekniker. Marknadsbolaget blev en av våra första icke-tillverkningsanläggningar som certifierades enligt OHSAS 18001. Detta visar på att våra arbetsmiljöledningssystem lever upp till de internationella standarderna för bästa praxis.

Vi minskar antalet olyckor

Våra 34 förpackningsmaterialfabriker sysselsätter cirka 6 000 personer. Under 2015 fortsatte de uppnå utmärkta resultat. Den sammanlagda frånvaron på grund av arbetsskador (LTAR) minskade med 24 % jämfört med föregående år. Våra mindre anläggningar för tillsatsmaterial och processystemtillverkning, som tillsammans sysselsätter cirka 1 400 personer, uppvisade också utmärkta arbetsmiljöresultat, med minskningar på 50 respektive 12 %. De bidrog därmed till ett totalt LTAR för alla tillverkningsanläggningar på 2,4 – en minskning på 25 % jämfört med år 2014.

Frånvarotid på grund av olyckor

Totalt sett var 23 av våra 54 fabriker ”olycksfria” under 2015. Tragiskt nog så inträffade det dock en dödsolycka vid en av våra tillverkningsanläggningar för processystem i Sydostasien. Ett detaljerat åtgärdsprogram introduceras på Tetra Paks samtliga tillverkningsanläggningar för att se till att vi drar lärdom av erfarenheterna. I programmet ingick en ny företagsprocedur för arbete i trånga utrymmen.

Under 2015 lanserade vi globala rutiner för arbetsplatstransporter (t.ex. gaffeltruckar) samt för bryt/lås (LOTO, lockout/tagout), som ska eliminera risken för att säkerhetsanordningar förbises samt förhindra att maskiner och utrustning startas av misstag. De enskilda fabrikerna använder självgranskningschecklistor för att mäta hur införandet av dessa nya, globala rutiner faktiskt går.

Hälsa och välmående på arbetsplatsen

På många av våra tillverkningsanläggningar finns det tillgång till företagshälsovård med bland annat läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster för att säkerställa en hög vårdstandard även i länder och regioner där standarden på sjukvården är låg.

Många anläggningar har program för systematisk kontroll och uppföljning av de anställdas hälsa och välmående, vilket innefattar:

  • hörsel- och syntester
  • rutinmässiga vaccinationer
  • riskutvärderingar av arbetsstationernas ergonomi
  • stresshantering
  • massage och zonterapi samt
  • information om näringslära, en hälsosam livsstil och frågor kring alkohol och droger.

Vi utför också rutinmässiga medicinska undersökningar av högriskgrupper, till exempel de som arbetar med farliga kemikalier.

Nya Zeeland: säkerhetsutmärkelse

Under 2015 tilldelades Tetra Pak Nya Zeeland ett pris för arbetsplatssäkerhet av Nya Zeelands regering för sitt arbete med att främja hälsa och välmående för alla som arbetar på Capital Project-platser i hela landet. Detta omfattar många underleverantörer som lever ett halvnomadiskt liv, ofta under tuffa förhållanden, och inte har så god tillgång till sjuk- och hälsovård. Genom att erbjuda fri tillgång till företagssjuksköterska en gång i veckan lyckades Tetra Pak Nya Zeeland identifiera och hantera hälsofrågor och utbilda leverantörerna om de risker de möter och därmed minska risken för personskador.

Vill du veta mer om arbetsmiljöfrågor?