Hur vi rapporterar

Vi har i många år redovisat våra ansvarsfulla affärsmetoder och vårt resultat i uppdateringar. Rapporter om vårt miljöarbete finns sedan 1999 och mer omfattande om hållbarhetsfrågor sedan 2005.

Rapportering om vår verksamhet

Hållbarhetsuppdateringar

I den årliga hållbarhetsuppdateringen redovisas uppgifter och information som rör vårt hållbarhetsarbete och våra mål.

Hållbarhetsuppdateringen lämnas också in till FN:s Global Compact som ett intyg på hur vi integrerar de tio principerna om miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption i vår verksamhetsstrategi och i våra vardagsrutiner.

De visar också att vi står bakom FN:s åtta Millennium Development Goals som handlar om att utrota extrem fattigdom och hunger, öka tillgången till utbildning, förbättra hälsan och säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling. Genom vår kärnverksamhet och Food for Development bidrar vi direkt till fem av dessa mål (se nedan).

 

Millennium Development GoalVad Tetra Pak gör
Utrota extrem fattigdom och hunger

Skolmåltidsprogram, mjölkproduktionscentra och nödhjälpsinsatser bekämpar hunger och skapar arbetstillfällen och inkomstmöjligheter. Vår DiP-enhet (DEEPER IN THE PYRAMID) arbetar för att tillhandahålla näringsrik mat till överkomliga priser.

Grundskoleutbildning för alla

Skolmåltidsprogram ger barnen bättre möjligheter att slutföra en hel grundskoleutbildning.

Ökad jämställdhet och ökat självbestämmande för kvinnor

Skolmåltidsprogram främjar skolgången för flickor och mjölkproduktionscentra ger kvinnliga småbrukare ökat självbestämmande. Vi arbetar också för att öka mångfalden inom Tetra Pak, inte minst i frågor som rör jämställdhet mellan män och kvinnor.

Säkerställa miljömässig hållbarhet

Vi eftersträvar högt ställda miljökrav i hela värdekedjan och sätter upp ambitiösa mål för ansvarsfull anskaffning och innovation, minskad klimatpåverkan och ökad återvinning.

Globalt samarbete främjar utveckling

Food for Development arbetar för att bygga upp starka värdekedjor genom att stödja den privata sektorn och verka för jordbruksutveckling och utveckling av lokal kapacitet, medan vårt mål om 100 % FSC™-certifierad papp (Forest Stewardship Council™) främjar ett ansvarsfullt skogsbruk.

 

Miljörapportering

Under de senaste två åren har vi kontinuerligt förbättrat våra metoder för datainsamling och administrering av viktiga miljöåtgärder. Vi har bland annat introducerat ny programvara som gör det lättare för våra fabriker och leverantörer att rapportera miljödata. Fördelarna är en effektivare och mer träffsäker datainsamling och helt kontrollerbara uppgifter.

Vi har också implementerat SAP Business Warehouse, ett globalt system för hantering av återvinningsinformation som både förbättrar kvaliteten i rapporteringen och gör att hela företaget, på lokal eller global nivå, har tillgång till de senaste uppgifterna.

Extern kontroll

Våra metoder, processer och resultat kontrolleras externt genom World Class Manufacturing, ISO 9001 och 14001, OHSAS 18001, samt "FSC Chain of Custody och Quality Assurance Management" certifiering. I slutet av 2014 var 94 % av våra fabriker certifierade enligt ISO 14001 och våra GHG-utsläppsdata har granskats av tredje part sedan 2006.

 

Vill du läsa våra rapporter?