En investering i framtiden

Vi tänker alltid på hur vår verksamhet påverkar miljön och samhället i ett bredare perspektiv, och vi är övertygade om att återvinning efter konsumentledet är en investering för framtiden. De olika skikten i aseptiska kartonger – pappersfibrer, polymerer och aluminium – kan återvinnas med hjälp av relativ enkel teknik, för att sedan omvandlas till nya produkter. Detta reducerar mängden avfall som skickas till deponierna och gör att behovet av resurser minskar.

Tetra Pak har främjat och arbetat för återvinning efter konsumentledet i många år. Våra aktiviteter täcker hela återvinningsvärdekedjan och består bland annat i att:

  • öka konsumenternas medvetenhet
  • stödja insamlings- och sorteringsinfrastrukturer
  • främja affärsmöjligheter för återvinningsentreprenörer och
  • utvidga marknadsmöjligheterna för återvunna material.

Vi säkerställer korrekt rapportering

Återvinning är en central del i vår strategiska prioritet att leva upp till högt ställda miljökrav. Vår övergripande målsättning är att öka återvinningen, och år 2010 satte vi upp ett mål om att vi år 2020 skulle ha fördubblat vår återvinningsgrad till 40 procent. Under de senaste fem åren har vi lyckats öka den årliga återvinningen av våra förpackningar från 32 miljarder till 43 miljarder, i procent uttryckt från 20,1% till 23,6 %, vilket motsvarar en av fyra kartonger, jämfört med en av fem kartonger.

Samtidigt arbetar vi hela tiden för att förbättra korrektheten och trovärdigheten i vår rapportering. I avsaknad av globala rapporteringsplattformar för återvunna förpackningsmaterial har vi utvecklat våra egna system för att spåra processen på de 80 marknader där vi vet att kartongåtervinning görs, och vi arbetar ständigt för att förbättra exaktheten och trovärdigheten. I år introducerade vi vårt Recycling Rate Reliability-projekt, som slår fast tydliga minimikrav för rapportering och verifiering av återvinningsgraden samtidigt som det introducerar en ny metod som nu införs i klustren. Detta har resulterat i att vår rapporterade återvinningsgrad har sjunkit något, men vi har större förtroende för den övergripande exaktheten och tillförlitligheten i våra data. Den rapporterade återvinningsgraden ska ses som en minimigrad: Vi är medvetna om att ytterligare volymer återvinns trots att vi inte kan bekräfta de exakta siffrorna.

Partnerarbete

För konsumenterna är återvinningen det viktigaste miljöattributet för en produkt. Återvinningen är därför en viktig potentiell konkurrensfördel för våra kunder samtidigt som den skyddar miljön och säkrar resurser för framtiden.

Trots att vi inte äger eller driver några återvinningstjänster själva – och heller inte använder återvunnen kartong i våra förpackningar – fungerar vi som en katalysator för att uppmuntra återvinning, samarbeta med partner och intressenter i länder över hela världen samt anpassa vårt arbetssätt till lokala förhållanden. Fler än 160 företag på över 45 marknader – från små verksamheter till multinationella koncerner – arbetar i nuläget med att återvinna basmaterialen som används i Tetra Paks kartonger.

Vill du veta mer om återvinning?