ÅTERVINNING EFTER KONSUMENTLEDET

Vi tänker alltid på hur vår verksamhet påverkar miljön och samhället i ett bredare perspektiv, och vi är övertygade om att återvinning efter konsumentledet är en investering för framtiden. När återvunna vätskekartonger får nytt liv skyddar vi naturresurserna, minskar miljöpåverkan och bidrar till samhällena där vi verkar.

Vårt mål om att fördubbla återvinningsgraden

Återvinning efter konsumentledet utgör en viktig del i vårt miljöarbete. År 2010 satte vi upp ett mål om att vi år 2020 skulle ha fördubblat vår återvinningsgrad till 40 procent. Sedan dess har vi lyckats öka den årliga återvinningen av våra förpackningar från 20 procent till 25 procent och antalet Tetra Pak-förpackningar från 32 miljarder år 2010 till 47 miljarder år 2016. 

Definiera lyckad återvinning

Våra erfarenheter under årens lopp har lärt oss att olika marknader har olika behov och olika mognadsnivåer. I stället för att fokusera på en enda indikator måste vi i stället titta på hur bra vi presterar i jämförelse med de övergripande målen som hjälper oss att behålla vår konkurrenskraft och fortsätta tillgodose våra kunders behov. Återvinningsgraden är förvisso ett relevant mått, men en hög global återvinningsprocent är inte längre vårt viktigaste mål.

För 2017 har vi därför infört en ny uppsättning mått som är marknadsrelevanta, går att koppla till våra mål och gör det möjligt för oss att fokusera på det som är viktigt på varje enskild plats. De nya måtten är ett mer täckande och rättvisande sätt att mäta vårt återvinningsarbete över gränserna och utgör en stabil grund för att sätta upp framtida mål. De hjälper oss att mäta vårt arbete inom olika områden, däribland att arbeta med organisationer i hela världen för att främja återvinning, investera i informationskampanjer, genomföra gemensamma marknadsaktiviteter med kunder, arrangera offentliga program för uppsökande verksamhet, säkerställa tillgång till återvinningsinsamling och förbättra återvinningskapaciteten. I framtiden kommer vi att rapportera i enlighet med de nya måtten. 

”Det här är en av våra viktigaste förändringar någonsin när det gäller hur vi följer utvecklingen i våra återvinningsaktiviteter. Jag tror att det återspeglar den mognadsgrad som vårt globala återvinningsprogram har nått.” Mario Abreu, Vice President Environment

Så fungerar återvinning

De olika skikten i aseptiska kartonger – pappersfibrer, polymerer och aluminium – kan återvinnas med hjälp av relativ enkel teknik, för att sedan omvandlas till nya produkter. Detta reducerar mängden avfall som skickas till deponierna och gör att behovet av resurser minskar. Vi delar in återvinningslösningar i tre kategorier, beroende på materialen som ska återvinnas:

  • fiberåtervinning – papperet i våra förpackningar används för att producera pappersmassa till nya pappersprodukter,
  • polyAl-återvinning – polymererna och aluminiumet i våra förpackningar används antingen tillsammans eller separat som material för nya produkter samt
  • komplett kartongåtervinning – hela förpackningen används, utan att kartong, plast och aluminium separeras, för att producera material för nya produkter.

Valet av återvinningsmetod beror på marknaden. Utan en stark marknad finns det inget incitament för att samla in återvinningsbara produkter eller tillverka produkter av de återvunna materialen. Vi förordar återvinning så ofta och så mycket som möjligt. Om det inte är möjligt vill vi utvinna värme, elektricitet eller bränsle. I dag genomgår cirka 11 procent av de Tetra Pak-förpackningar som säljs i hela världen denna energiåtervinningsprocess. 

Vi verkar för återvinning i hela värdekedjan

Vårt arbete med att främja och förenkla återvinning omfattar hela återvinningsvärdekedjan och består bland annat i att:

Samarbete med avfallshanterings- och återvinningsföretag, kommuner, branschorganisationer och maskinleverantörer är avgörande för vår strategi.

återvinningskärl

Vi stöder insamlings- och sorteringsinfrastrukturer

Att bygga upp en robust infrastruktur för återvinning innebär att arbeta med partner från den privata och den offentliga sektorn för att erbjuda möjligheter till insamling och återvinning, utveckla marknaden för återvunna produkter och bidra till diskussioner kring lagstiftningen. Reglerna och förordningarna om hur avfall ska hanteras och vad som ska återvinnas ser olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Vi vill öka insamlingen och återvinningen av förpackningar från Tetra Pak på samtliga våra marknader, vilket innebär anpassning av vårt arbetssätt till lokal lagstiftning, infrastruktur och praxis.

återvunnen kartong

Skapa efterfrågan

Om efterfrågan saknas finns det inget incitament att samla in kartonger eller framställa produkter av återvunna material. Därför letar vi hela tiden efter nya metoder och användningsområden för använda förpackningar och deras komponenter. Vi bedriver forskning och genomför tester för att hitta nya, lönsamma produkter som kan tillverkas av återvunna förpackningsmaterial.

Dessutom arbetar vi för att marknadsföra både själva återvinningsmaterialen och deras slutprodukter. Efterfrågan från marknaden är ett starkt incitament för insamling och för tillverkning av återvunna produkter. Vi hjälper till att skapa lönsamma affärsmöjligheter för återvinningsföretagen, samtidigt som vi indirekt stöder framväxten av återvinningsföretag och utvecklingen av en stark insamlingsinfrastruktur.

Återvinningsnätverket

Återvinningsnätverket

Företag som ägnar sig åt återvinning av använda vätskekartonger kan vara allt från små familjeföretag till multinationella företag. Vätskekartonger återvinns i nuläget i cirka 80 länder över hela världen med hjälp av olika insamlings- och återvinningslösningar som återspeglar mognaden hos den enskilda marknaden. På vissa marknader, till exempel Storbritannien, Brasilien och USA, har konsumenterna tillgång till appar som visar var de kan lämna in sina använda förpackningar för återvinning.

Om du vill veta mer om våra partner i enskilda länder kan du kontakta ditt lokala Tetra Pak-kontor.

Vill du veta mer om återvinning?