VÅRA PARTNER

Vi arbetar med branschorganisationer, icke-statliga och internationella organisationer samt flerpartsinitiativ i hela världen, för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor, främja god praxis och stödja specifika projekt.

Våra partner i ökande av medvetenheten om hållbarhet

Vi arbetar med branschorganisationer, icke-statliga och internationella organisationer samt flerpartsinitiativ för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor i hela världen, främja god praxis och stödja specifika projekt. Nedan listas några exempel på detta.

 • Cambridge Institute for Sustainable Business: Tetra Pak har samarbetat med Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) i ett program som heter Rewiring The Economy, vilket hjälpte till att transformera målen för hållbar utveckling till uppgifter som kunde ledas av företag, regeringar eller finansiella institutioner. Tetra Pak bjöds in att bidra till en CISL-rapport som ett exempel på ett företag som har förstått de kommersiella drivkrafterna för att uppfylla målen för hållbar utveckling.

 • CDP En internationell, icke-vinstdrivande organisation som tidigare gick under namnet Carbon Disclosure Project och som driver ett globalt informationssystem för investerare, företag, städer, delstater och regioner som vill hantera sin miljöpåverkan. Tetra Pak har listats på CDP:s skogsprograms A-lista för tredje året i rad. Dessutom nådde vi ledarskapsnivå för både klimatåtgärder (A-poäng) och i fråga om leverantörsengagemang (A-poäng).

 • Carbon Trust: Ett företag som hjälper regeringar, organisationer och företag att minska sina koldioxidutsläpp och bli mer resurseffektiva. Dess uttalade uppdrag är att påskynda övergången till en hållbar ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Tetra Pak arbetar med Carbon Trust för att verifiera vår CO2e-kalkylator för förpackningar.

 • Caring for Climate Vi är undertecknande part i det här initiativet från FN:s Global Compact, med fokus på näringslivets roll i arbetet med klimatförändringar.

 • EcoVadis: En organisation som tar fram betyg och resultat för att hjälpa inköpsteam att övervaka hållbarhetspraxisen i deras distributionskedjor i 180 olika sektorer och 150 länder. Tetra Pak fick en guldutmärkelse från EcoVadis år 2018.

 • Forest Stewardship Council™ (FSC™) FSC är en oberoende icke-statlig organisation som främjar hållbart skogsbruk i hela världen. Den konsensusdrivna flerpartsprocessen definierar sociala, miljörelaterade och ekonomiska kriterier för skogsbruk och är idag det certifieringsprogram som bäst uppfyller villkoren för ett hållbart skogsbruk på global nivå. Tetra Pak är medlem i FSC International samt flera nationella organisationer.

 • Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Omkring 800 miljoner människor i världen lider av undernäring. Vi samarbetar med GAIN för att förbättra situationen och erbjuda näring åt riskgrupper, bland annat genom skolmåltidsprogram. Det långsiktiga målet är att leverera säljbara berikade produkter till människor som lider av undernäring.

 • Global Child Nutrition Foundation (GCNF) GCNF:s uppdrag är att ge världens barn bättre tillgång till bra näring så att de kan uppnå sin inlärnings- och utvecklingspotential. Tetra Laval har haft en representant i styrelsen för GCNF sedan 2008.

 • Global Forest and Trade Network (GFTN) Tillsammans med de övriga av världens tio största träinköpare, däribland IKEA och Home Depot, har vi en ledande roll i det här nätverket som består av över 300 företag, lokalsamhällen och icke-statliga organisationer. Som WWF-initiativ stöder det upprättandet av trovärdiga certifieringssystem för skogsbruk och bidrar till att förbättra skötseln av värdefulla och hotade skogar.

 • High Conservation Value Resource Network (HCVRN) Tillsammans med WWF, IKEA, Världsbanken med flera hjälpte vi till att grunda HCVRN år 2005 och ingick i dess styrgrupp under många år. HCVRN är en medlemsorganisation som strävar efter att identifiera, upprätthålla och förstärka unika ekologiska, sociala och kulturella behov. Organisationens verktyg för konsekvent och hållbar markanvändning och de gemensamma hållpunkterna för hantering av värdefulla områden ligger till grund för våra riktlinjer för skogsbruk. Motsvarande rutiner har också använts för att hantera konsekvenserna av produkter som exempelvis palmolja, sockerrör och soja.

 • SAVE FOOD Vi är medlemmar av det här initiativet där representanter för näringsliv, forskning, politik och civilsamhälle gemensamt försöker hitta lösningar på problemet med matsvinn och livsmedelsförluster och öka medvetenheten bland konsumenterna.

 • Scaling Up Nutrition (SUN) Tetra Laval anslöt sig till SUN 2013 och är nu medlem av SUN Business Network Advisory Board. SUN stöder ledare och allmänna initiativ på nationella plan för att hantera undernäringen i världen. Genom vår delaktighet stödjer vi ett nätverk av regeringar, samhällsrepresentanter, icke-statliga organisationer, bidragsgivare, företag och forskare som arbetar för bättre näringsstatus i 55 länder.

 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med uppdraget att minska fattigdomen i världen. I maj 2013 var Tetra Laval ett av 20 svenska och svenskbaserade företag som genom det Sidaledda initiativet Swedish Leadership for Sustainable Development förband sig att bidra till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning utöver utvecklingsmålen i FN:s utvecklingsmål.

 • Kampanjen Sustainability Consortium (TSC) TSC samlar olika globala aktörer till samarbete och innovation kring frågor som rör hållbara konsumentprodukter.

 • Systemiq har arbetat med Tetra Pak och många andra partners med den nya rapporten Cities and Circular Economy for Food, skriven av Ellen MacArthur Foundation. Rapporten belyser de enorma miljöskador som orsakas av livsmedelsproduktion. 

 • FN:s Global Compact Tetra Pak är sedan 2004 undertecknande part i FN:s Global Compact och vi förbinder vi oss därmed till att följa dess tio centrala hållbarhetsprinciper. Vi är också anslutna till initiativet Caring for Climate och stöder ett antal andra FN-mål, däribland målen för hållbar utveckling.

 • Veolia Tetra Pak har gått ihop med det globala resurshanteringsföretaget Veolia i ett banbrytande samarbete som senast år 2025 ska göra det möjligt att återvinna alla delar av använda dryckeskartonger som samlas in i Europeiska unionen.

 • World Resources Institute (WRI) WRI är en global tankesmedja för miljöområdet med över 50 aktiva projekt inom klimatförändring, hållbara marknader, ekosystemskydd och miljömässigt ansvarsfull styrning. Vi är medlemmar i WRI Corporate Consultative Group och får i nuläget skräddarsytt stöd med hänsyn till metoder för rapportering av växthusgasutsläpp och vattenanalys. Vårt klimatmål bygger på institutets växthusgasprotokoll (GHG Protocol).

 • World Wide Fund for Nature (WWF) Vi har sedan 2006 samarbetat med WWF i frågor som rör ansvarsfullt skogsbruk och klimatförändringar. Inom ramen för det treåriga samarbetsavtalet, som sträckte sig fram till juni 2015, arbetade vi för ansvarsfullt skogsbruk och certifieringar för småskaliga jordbrukare och samhällen, främjade konceptet om högt skyddsvärde, stödde WWF:s globala arbete med massa- och pappersindustrin och fortsatte engagera oss i det globala nätverket GFTN genom GFTN Sweden.

Branschorganisationer

 • Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) Vi är medlemmar i ACE, en europeisk plattform där förpackningstillverkare och deras kartongleverantörer kan jämföra och profilera kartonger som förnybara och återvinningsbara förpackningslösningar med lågt koldioxidavtryck. ACE har gjort mycket för att förmå industrin att bättre följa upp vårt ekologiska vattenavtryck. I ACE ingår nationella organisationer som ACE-UK och Recarton-Germany, där vi är aktiva medlemmar.

 • Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Vi är stödmedlem och medgrundare till ASI som grundades 2012. ASI:s standard för prestanda omfattar styrning samt miljömässig och social hänsyn inom aluminiumproduktion. En ”Chain of Custody”-standard och kvalitetssäkringsmodell är under utveckling.

 • CE100 Vi är medlemmar i denna globala plattform (under Ellen MacArthur Foundation), som sammanför ledande företag, framväxande innovatörer och regioner i syfte att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.

 • A Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX) Vi är medlemmar i det här samarbetsinriktade europeiska konsortiet av företag, som inkluderar representanter från hela värdekedjan för flexibla förpackningsmaterial. Målet med CEFLEX-projektet är att göra flexibla förpackningsmaterial till en mer relevant del av den cirkulära ekonomin för att på så sätt få fram bättre systemdesignlösningar.

 • China Packaging Federation (CPF) En självreglerande branschorganisation som grundades för att främja en snabb, hälsosam och harmonisk utveckling inom Kinas förpackningsindustri.

 • Consumer Goods Forum (CGF) CGF är ett globalt, likvärdighetsbaserat branschnätverk, med över 400 återförsäljare, producenter, tjänsteleverantörer och andra intressenter i 70 länder. Organisationens hörnstenar är framväxande trender, hållbarhet, säkerhet och hälsa, verksamhetsoptimering och kunskapsdelning samt personalutveckling. Ett exempel på vårt samarbete med CGF är ett projekt för att anta en rad gemensamma principer för hållbara förpackningar som definierats gemensamt av våra kunder och återförsäljare.

 • European Organization for Packaging and the Environment (EUROPEN) EUROPEN är ett Europatäckande organ som främjar förpackningsmaterialens fördelar. Organet stöder förpackningsriktlinjer som är miljömässigt, ekonomiskt och vetenskapligt välgrundade samt acceptabla ur ett socialt och politiskt hänseende. EUROPEN har som mål att skapa en helt transparent europeisk marknad för förpackningar och förpackningsprodukter, och samtidigt skydda produkten och miljön.

 • European Fruit Juice Association (AIJN) AIJN är fruktjuiceproducenternas intresseorganisation i EU och grundades 1958. Organisationen, med bas i Bryssel, representerar hela industrin från bearbetningsföretag till förpackningsföretag för konsumtionsvaror.

 • Global Dairy Platform (GDP) Vi har en aktiv roll i GDP, en medlemsorganisation för mejerinäringen som grundades 2006. GDP arbetar för en hållbar mejeriindustri och stöder samarbete mellan företag, kooperativ och organisationer för att lösa gemensamma utmaningar och stimulera efterfrågan på mejeriprodukter. Vi har också undertecknat Dairy Sustainability Framework (DSF) som utvecklats under ledning av GDP. 

 • SUSTENTA Sustenta är en privat organisation som främjar och utvecklar en enhetlig avfallshantering i Mexiko. Vi har varit medlemmar sedan 1995 och har suttit i styrelsen för organisationen de senaste 12 åren. Bland de övriga medlemmarna finns stora globala kundföretag som Danone, Coca-Cola Company och Unilever.

 • Carton Council Vi är medlem i och en av grundarna till Carton Council, en grupp kartongtillverkare som tillsammans utformar långsiktiga samarbetslösningar för att avskilja värdefull kartong från avfallsdepåerna.

Vill du veta mer om våra partner?