Kunskap om våra produkters miljöpåverkan

Livscykelanalyser är vetenskapliga studier för att analysera en produkts miljöpåverkan under alla stadier av dess livscykel – från utvinning av råmaterial till bearbetning, tillverkning, distribution och sluthantering samt utsläpp.

Studierna visar hur dryckeskartongens miljöpåverkan uppstår och möjliggör jämförelser inom och utanför vår egen produktportfölj.

Tetra Pak har beställt1 och publicerat livscykelanalysrapporter ända sedan 1980-talet. Alla studier som är samlade på den här sidan har utförts av oberoende forskningsinstitut och granskats kritiskt i linje med ISO 14040 och 14044. Vi använder dem för att förstå, förbättra och kommunicera om våra produkters miljöprestanda.

Miljöprestanda för dryckeskartonger

Dryckeskartongers miljöprestanda är huvudsakligen kopplad till de råmaterial som används och hur de kastas eller återanvänds i slutet av dryckeskartongens livscykel. Ett viktigt resultat från livscykelanalyser är att det går att minska dryckeskartongers klimatpåverkan genom att öka andelen förnybara material i dem. Genom att använda en större andel papper och växtbaserade polymerer går det till exempel att få en kartong med lägre klimatpåverkan.

Läs sammanfattningen av metastudien av flera livscykelanalyser (2021), som visar att växtbaserade dryckeskartonger ger upphov till mindre klimatförändringar än vanliga dryckeskartonger.

Jämförande studier om dryckeskartonger

Vissa livscykelanalyser är utformade för att jämföra miljöprestanda hos olika alternativ som används till samma uppgift, till exempel att förpacka 1 000 ml av en viss dryck. Ett viktigt resultat av sådana jämförande studier är att dryckeskartonger i olika regioner och livsmedels- och dryckessegment ger lägre klimatpåverkan än andra förpackningsalternativ på marknaden.

 

I en europeisk metastudie samlade man exempelvis resultaten av 16 nationella studier. I förpackningssegmenten mejeri och juice, nektar och icke-kolsyrade drycker gav dryckeskartonger konsekvent lägre klimatpåverkan än samtliga andra analyserade alternativ.

En kartong i gräset

Dessutom beställde Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) en separat metastudie för att jämföra dryckeskartonger med PET-flaskor, glas och returglas. Resultaten av studien bekräftade återigen att dryckeskartonger ger lägre klimatpåverkan än dessa alternativa förpackningsmaterial.

Resultaten i livscykelanalysen visar att dryckeskartonger är ett förpackningsalternativ som ger förhållandevis låg klimatpåverkan, men att det trots detta finns utrymme för fler förbättringar.

Läs hela rapporten här.

Produkters koldioxidavtryck

Eftersom intresset för dryckeskartongers klimatprestanda är så stort både hos oss och i vår värdekedja kompletterar vi vår användning av livscykelanalyser med en beräkningsmodell för produkters koldioxidavtryck.


Vår koldioxidkalkylator för produkter har godkänts av Carbon Trust som tillförlitlig när det gäller att generera koldioxidavtryck i överensstämmelse med PAS 2050: 2011, ISO 14044:2006 och ISO 14067:2018. Koldioxidkalkylatorn används för att beräkna enskilda dryckeskartongers koldioxidavtryck. Sådan information om koldioxidavtryck kan visas för utvalda förpackningar på ProductXplorer-plattformen och delas på begäran med våra kunder för att kunna ligga till grund för deras beslut, miljörapportering och kommunikation.

Katalog med livscykelanalyser

*I klimatbilagor till livscykelanalyser används EU-studien från 2020 som grund, men de utvärderar olika dryckeskartonger och förpackningsalternativ utifrån lokala förhållanden. Bilagorna är enbart inriktade på klimatpåverkan och förlitar sig på den europeiska baslinjestudien när det gäller alla andra miljöeffekter.

1 En livscykelanalys är unik för den/de marknader för vilken/vilka den beställts och aktuella förhållanden under vilka den/de genomförs. Det innebär att resultaten inte kan tillämpas universellt och inte heller användas för att dra slutsatser utanför omfattningen för den ursprungliga studien.