Kunskap om våra förpackningars miljöpåverkan

Livscykelanalyser är vetenskapliga studier för att analysera en förpacknings miljöprestanda under alla stadier av dess livscykel – från utvinning av råmaterial till bearbetning, tillverkning, distribution och sluthantering samt utsläpp.

Eftersom dessa analyser ger en helhetsbild över värdekedjan för förpackningar använder vi oss av dem för att förstå, förbättra och kommunicera om miljöprestandan för våra förpackningar. Dessutom kan de användas för att göra jämförelser inom och utanför vår produktportfölj. Den här sammanflätade strategin hjälper oss att fatta välgrundade beslut och driva igenom kontinuerliga förbättringar gällande miljöprestandan för våra förpackningar.

Tetra Pak har beställt och publicerat livscykelanalyser1 ända sedan 1980-talet. Alla undersökningar som finns på den här sidan har genomförts av oberoende forskningsinstitut samt granskats kritiskt i linje med ISO 14040 och 14044. 

Miljöprestanda för dryckeskartonger

Miljöprestandan för dryckeskartonger avgörs främst av vilka råmaterial som används och hur kartongerna kastas eller återanvänds i slutet sin livscykel. Ett viktigt resultat från livscykelanalyserna är att det går att minska dryckeskartongers klimatpåverkan genom att öka andelen förnybara material i dem.

Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) har beställt en separat metastudie för att jämföra dryckeskartonger med PET-flaskor, glas och returglas. Resultaten av studien bekräftade återigen att dryckeskartonger ger en jämförelsevis lägre klimatpåverkan än dessa alternativa förpackningsmaterial, något som visar vilket lågt koldioxidavtryck pappersbaserade kartongförpackningar faktiskt har.

Jämförande studier om dryckeskartonger

Livscykelanalyser är utformade för att jämföra miljöprestandan hos olika förpackningsalternativ som används till samma uppgift. Dessutom uppvisar många individuella attribut för olika förpackningar specifika resultat i landsrelaterade livscykelanalyser. Ett viktigt resultat av sådana jämförande studier är att dryckeskartonger i flera regioner och livsmedels- och dryckessegment ger lägre klimatpåverkan än andra förpackningsalternativ. I en europeisk metastudie samlade man exempelvis resultaten av 16 nationella studier. I förpackningssegmenten mejeri, juice, nektar och icke-kolsyrade drycker (JNSD) gav dryckeskartonger konsekvent lägre klimatpåverkan än samtliga andra analyserade alternativ.

Produkters koldioxidavtryck

Eftersom intresset för dryckeskartongers klimatprestanda är så stort både hos oss och i vår värdekedja kompletterar vi vår användning av livscykelanalyser med en beräkningsmodell för produkters koldioxidavtryck.


Vår koldioxidkalkylator för produkter har godkänts av Carbon Trust som tillförlitlig när det gäller att generera koldioxidavtryck i överensstämmelse med PAS 2050: 2011, ISO 14044:2006 och ISO 14067:2018. Koldioxidkalkylatorn används för att beräkna enskilda dryckeskartongers koldioxidavtryck. Sådan information om koldioxidavtryck kan visas för utvalda förpackningar på ProductXplorer-plattformen och delas på begäran med våra kunder för att kunna ligga till grund för deras beslut, miljörapportering och kommunikation.

Katalog med livscykelanalyser

Klicka nedan för att utvidga produktsegment och ladda ned livscykelanalyser.

1 En livscykelanalys är unik för den/de marknader för vilken/vilka den beställts och aktuella förhållanden under vilka den/de genomförs. Det innebär att resultaten inte kan tillämpas universellt och inte heller användas för att dra slutsatser utanför omfattningen för den ursprungliga studien.