RÅMATERIAL OCH SPÅRNING

Råmaterialanvändning per huvudsakligt basmaterial

Råmaterialanvändning per huvudsakligt basmaterial

Informationen som presenteras i detta avsnitt omfattar de råmaterial som används för att tillverka våra kartongförpackningar, inklusive laminat, förslutningar, sugrör, remsor och film. Diagrammet visar de relativa proportionerna för varje typ av råmaterial som ingår i våra förpackningar.
Användning av förpackningsråmaterial efter vikt (GRI 301-1)

Användning av förpackningsråmaterial efter vikt (GRI 301-1)

FSC-märkta förpackningar

FSC-märkta förpackningar

Antalet FSC-märkta förpackningar som vi har levererat till våra kunder har ökat stadigt sedan 2007, då vi lanserade den första FSC-märkta vätskekartongen.

KLIMAT OCH ENERGI

 

Klimatpåverkan i värdekedjan

Vårt klimatmål inför 2020 är att begränsa utsläppen av växthusgaser (GHG) i hela värdekedjan till 2010 års nivåer, samtidigt som verksamheten fortsätter att växa.

GHG-utsläpp genom värdekedjan

GHG-utsläpp genom värdekedjan

Vår enskilt största klimateffekt har att göra med energiförbrukningen i vår egen verksamhet och på andra ställen i värdekedjan. Nästan 90 % av växthusgasutsläppen i vår värdekedja kommer från produktionen av de förpackningsråmaterial som vi köper från våra leverantörer, och från driften av bearbetnings- och förpackningsutrustningen som vi säljer till våra kunder.
Översikt över vår klimatpåverkan i värdekedjan

Översikt över vår klimatpåverkan i värdekedjan

I tabellen nedan presenteras en analys av de sammanlagda utsläppen i värdekedjan enligt GHG-protokollets metod. Scope 3-resultaten per kategori kan ses i Tetra Paks CDP Climate-redovisning.

Fotnoter för tabellen:

*Med utgångspunkt i den marknadsbaserade Scope 2-redovisningsmetoden. Platsbaserat scope 2-resultat år 2018 var 336 kiloton CO2e.
**Inkluderar följande Scope 3-kategorier: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 och 12.
***Utsläppsminskningen beräknas genom att de absoluta värdekedjeutsläppen jämförs med utsläppen från förra året och år 2010 (vilket är baslinjen för klimatmålet 2020).
Du kan läsa mer om vår redovisningsmetod för växthusgas i Mätning och rapportering.

Översikt över det totala värdeutsläppet

Tetra Paks klimatpåverkan från verksamheten

Vår verksamhets klimatpåverkan består av både Scope 1- och Scope 2-utsläpp. I Scope 1 ingår direkta utsläpp från vår egen verksamhet, inklusive bränsleförbrukning och användande av kylmedel och lösningsmedel. I Scope 2 ingår indirekta utsläpp som är kopplade till företagets förbrukning av el, värme, ånga eller kylning. Vårt resultat för Scope 2 år 2018 beräknades med hjälp av den ”marknadsbaserade” metoden. Detta innebär att vi har använt leverantörsspecifika utsläppsnivåer där sådana är tillgängliga, i linje med växthusgasprotokollets Scope 2

Kvalitetskriterier och att våra resultat återspeglar användningen av förnybar el på våra anläggningar. Förutom att vi har minskat utsläppen i vår värdekedja har vi också minskat utsläppen inom Scope 1 och 2.

Under 2018 minskade våra scope 1+2-utsläpp med 7 % jämfört med år 2017, och vi gjorde stora framsteg i fråga om våra vetenskapsbaserade mål för att minska utsläppen till 2030 och 2040. De främsta drivkrafterna för att minska utsläppen har varit åtgärder för att ytterligare förbättra energieffektiviteten på våra anläggningar och den ökade användningen av förnybar elektricitet i vår verksamhet. Den största bidragande orsaken till våra scope 1+2-utsläpp är köpt elektricitet på våra anläggningar (71 %).

Växthusgasutsläpp (Scope 1+2)

Växthusgasutsläpp (scope 1+2)

Växthusgasutsläpp per källa (Scope 1+2)

Växthusgasutsläpp per utsläppskälla (scope 1+2)

Växthusgasutsläppens intensitet i produktionen av förpackningsmaterial (scope 1+2) (GRI 305-4)

Växthusgasutsläppens intensitet i produktionen av förpackningsmaterial (scope 1+2) (GRI 305-4)

Vi övervakar utsläppsintensiteten i vår förpackningsverksamhet genom att mäta genererade Scope 1+2-utsläpp per producerad miljon standardförpackningar.
Energianvändning (GRI 302-1)

Energianvändning i Tetra Pak verksamhet (GRI 302-1)

I den rapporterade energianvändningen ingår inköpt elektricitet och elektricitet som genererats på plats, användande av fossila bränslen som naturgas samt fjärrvärme (varmt vatten/ånga). Elektricitet är den huvudsakliga energikällan i vår verksamhet. Bränslen används för både uppvärmning och processpecifika syften som torkning av tryckfärg. Diagrammen illustrerar den totala energiförbrukningen i vår verksamhet världen över. Energianvändningen har förblivit relativt stabil, trots ökningar av produktionen. Våra konverteringsfabriker stod för 76 % av den totala energianvändningen i vår verksamhet 2018.
Energianvändningstabell avseende hållbarhet
Energianvändning per funktion

Energianvändning per funktion

Energianvändning per källa

Energianvändning per källa

Köpt elektricitet är den huvudsakliga energikällan i vår verksamhet. Av den elektricitet som vi förbrukade år 2018 kom 55 % från förnybara källor.
Elförbrukning

Elförbrukning

Energiintensitet i produktionen av förpackningsmaterial (GRI 302-3)

Energiintensitet i produktionen av förpackningsmaterial (GRI 302-3)

Vi övervakar energiintensiteten för vår förpackningsverksamhet genom att mäta den energi som används för att producera en miljon standardförpackningar. Som visas i diagrammet nedan har denna indikator under de senaste åren förblivit stabil utan några större variationer.

ANDRA UTSLÄPP I LUFTEN

Ämnen som bryter ned ozonskiktet

Ämnen som bryter ned ozonskiktet

Utsläpp från ämnen som bryter ned ozonskiktet kommer från läckage av CFC/HCFC. Tetra Pak har en policy att byta ut CFC, haloner och alla andra ämnen som har potential att skada ozonskiktet mot alternativa ämnen med lägre miljöpåverkan. Sedan vi genomförde denna policy har utsläppen av ämnen som skadar ozonskiktet reducerats till försumbara nivåer.
Flyktiga organiska föreningar (VOC)

Flyktiga organiska föreningar (VOC)

VOC-utsläppen uppstår huvudsakligen från lösningsmedel som används i tryckfärg och, i viss utsträckning, från produktion av tryckplåtar. Informationen nedan representerar de totala VOC-utsläppen i luften, efter reningsutrustning.
VOC-utsläppsintensitet i produktionen av förpackningsmaterial

VOC-utsläppsintensitet i produktionen av förpackningsmaterial

Diagrammet nedan visar våra VOC-utsläpp per en miljon tillverkade standardförpackningar.

AVFALL FRÅN OPERATIV VERKSAMHET

Avfall från produktionen av förpackningsmaterial

Avfall från produktionen av förpackningsmaterial

Materialavfall definieras som skillnaden mellan förbrukat råmaterial och producerat förpackningsmaterial. Materialavfallsgraden är procentsatsen för det på fabriken vägda genomsnittliga avfallet. Siffran nedan visar att förpackningsmaterialavfallet har minskat stadigt under årens lopp. Diagram över avfallshantering efter destination
Hantering av driftavfall

Hantering av driftavfall

Rapporterat avfall innefattar hanteringen av allt fast avfall som genereras på våra produktions- och monteringsanläggningar, inklusive produktionsavfall och annan typ av avfall från anläggningarna. Diagrammet visar andelarna avfall som återvinns, bränns med eller utan energiåtervinning, samt skickas till deponi.

VATTEN

 

Informationen i det här avsnittet visar det totala vattenuttaget på Tetra Paks anläggningar. Mängden vatten vi använder är ganska blygsam, men vi försöker ändå minimera användandet i mesta möjliga mån. Våra konverteringsfabriker står för den största andelen i vattenanvändningen, följt av verksamheter som monterar maskiner och utrustning.

Vattenanvändning i företaget

Vattenanvändning i företaget

Vattenanvändning efter källa

Vattenanvändning efter källa

Intensitet i vattenanvändningen i produktionen av förpackningsmaterial

Intensitet i vattenanvändningen i produktionen av förpackningsmaterial

På ungefär samma sätt som vi mäter energiintensiteten övervakar vi också hur mycket vatten som används på våra produktionsanläggningar per en miljon standardförpackningar.

CERTIFIERING AV MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Certifiering av miljöledningssystem

Tetra Pak uppfyller lagkraven med god marginal och tillämpar internationella miljöstandarder för att säkerställa att miljöfrågor och miljöeffekter hanteras på ett systematiskt sätt. Certifieringsstatus i slutet av 2018 på våra tillverkningsanläggningar:

  • ISO 14001: 98 % av våra fabriker var certifierade enligt standarden ISO 14001 Miljöledningssystem, och arbetet med att få de återstående 2 procenten klara för certifiering pågår.

  • OHSAS 18001: Under 2018 uppfyllde alltjämt 100 % av våra tillverkningsanläggningar den globala OHS-standarden OHSAS 18001.

  • ISO 50001: Våra fem första fabriker är också certifierade enligt standarden ISO 50001 Energiledningssystem.

ÅTERVINNING AV DRYCKESKARTONG

 

Vi samlar in återvinningsdata från alla marknader vi är verksamma på i hela världen. Rapporterad återvinningsgrad för använda vätskekartonger (BC) bygger på andelen BC som samlats in och skickats för återvinning. Vi använder BC-återvinningsinformation från offentliga källor när sådana är tillgängliga (t.ex. Alliance for Beverage Cartons and the Environment, förpackningsåtervinningsorganisationer osv.). Vi konsoliderar också intern rapportering med indata från våra lokala återvinningsteam för att säkerställa att vi har den största möjliga uppsättningen data.

Total volym återvunna dryckeskartonger och återvinningsgrad

Total volym återvunna dryckeskartonger och återvinningsgrad