Partnerskap och branschinitiativ

Vi ser till hela värdekedjan i vårt arbete med återvinning. Detta innebär att arbeta med alltifrån konsumentmedvetenhet och infrastruktur för insamling och sortering till utökade marknadsmöjligheter för återvunna material. Partnerskap och samarbeten med intressenter är avgörande för att etablera värdekedjor för hållbar återvinning. 

Vi stödjer organisationer som återvinner förpackningar, allianser och initiativ med flera intressenter, dryckeskartongföreningar och återvinningslösningar. Vi arbetar med dem inom produkt-, utrustnings- och teknikutveckling med målet att utvidga insamlingen av återvinningsbara förpackningar. Detta är en viktig del av våra insatser för att öka återvinningsgraden på alla marknader för vår verksamhet. 

Vi samarbetar aktivt med företag som återvinner använda dryckeskartonger, vilka kan vara allt från små familjeägda verksamheter till multinationella företag. Just nu återvinns dryckeskartonger i över 70 länder över hela världen, och de olika lösningarna för insamling och återvinning återspeglar mognaden på varje marknad. Sedan 2010 har vi ökat antalet anläggningar som återvinner dryckeskartonger från 40 till mer än 170. Kartan visar bredden och mångfalden hos de många företag som återvinner materialet i använda kartonger.

Vi är också medlem i olika föreningar och branschinitiativ som främjar och driver förpackningsåtervinning och kretslopp. Vi är ofta involverade som grundare och styrelsemedlemmar och hjälper på så vis till att upprätta och tillhandahålla strategin. Här är några exempel: 

Globala initiativ

  • Consumer Goods Forum (CGF) är en organisation som samlar återförsäljare och företag som tillverkar konsumentvaror globalt för att säkerställa konsumentförtroendet och driva positiva förändringar, däribland ökad effektivitet. Inom CGF bidrar vi aktivt till Plastic Waste Coalition of Action, som syftar till att komma överens om principer och metoder för förpackningsåtervinning, insamlingsprogram och återvinningstekniker;
  • 3RI: 3R-initiativet är en plattform för ledarskap inom noll plastavfall. Detta initiativ utvecklar en marknadsbaserad strategi som kommer att utöka insamlings- och återvinningsaktiviteterna och öka ansvaret för plastavfall runtom i världen. Den flexibla mekanismen hos 3RI, baserad på stabila standarder, kommer att öka värdet på plastavfall och använda dryckeskartonger på ett transparent och hållbart sätt. Det skapar incitament för nya aktiviteter i den cirkulära ekonomin. Vi strävar efter att säkerställa transparens, ansvarsskyldighet och effektivitet i övergången till en cirkulär ekonomi. Det gör vi genom att utnyttja vår kollektiva erfarenhet, expertis och innovation så att det skapas lösningar för en global avfallshantering. Som medlemmar av 3RI har vi åtagit oss att gemensamt utveckla, testa och implementera tre effektiva mekanismer som hjälper till att sluta avfallscirkeln.
  • TSC: The Sustainability Consortium är en global organisation som får konsumentvaruindustrin att leverera mer hållbara konsumentprodukter och som erbjuder verktyg och tjänster för att hjälpa företagen att öka produkthållbarheten i sina leveranskedjor.

Europa

  • ACE: Alliance for Beverage Cartons and the Environment är en europeisk plattform där Tetra Pak – och andra stora tillverkare av dryckeskartonger och deras kartongleverantörer – kan standardisera och profilera kartonger som förnybara och återvinningsbara förpackningslösningar med lågt koldioxidavtryck. Sammanslutningen interagerar med intressenter och partner och bidrar med expertis till EU-politik, lagstiftning och utarbetande av standarder.
  • EXTR:ACT År 2018 var vi med och grundade EXTR:ACT-plattformen för att främja återvinning av dryckeskartonger, inklusive icke-pappersbaserade komponenter som polymerer och aluminium. Den nya plattformen ska hjälpa dryckesindustrin att vidta ytterligare åtgärder för att öka återvinningen av sina förpackningar, skala och driva värdet för återvinningslösningar och säkerställa hållbarhet på lång sikt.
  • 4evergreen: Skapat som ett forum för att engagera och förena branschmedlemmar i syfte att skapa synergier och öka bidraget från fiberbaserade förpackningar i en cirkulär och hållbar ekonomi som minimerar klimat- och miljöpåverkan. Huvudmålen är att öka medvetenheten om fördelarna med fiberbaserade förpackningsmaterial, förespråka EU-lagstiftning som stöder produktdesign för återvinningsbarhet samt kräva utveckling av insamlingssystem och lämplig infrastruktur för återvinning.
  • CEFLEX: Det här samarbetsinitiativet är ett europeiskt konsortium av företag och sammanslutningar som representerar hela värdekedjan för flexibla förpackningsmaterial. Deras uppdrag är att öka de flexibla förpackningsmaterialens relevans för den cirkulära ekonomin genom samarbete för att skapa bättre systemdesignlösningar.

Nordamerika

  • Carton Council (USA): Carton Council är en branschorganisation som arbetar för att öka kartongåtervinningen i USA. Genom att främja både återvinningsteknik och lokala insamlingsprogram samt öka medvetenheten om att kartongförpackningar är återvinningsbara verkar organisationen för att minska mängden kartonger som slängs.

Asien

  • Carton Recycling Professional Committee (Kina): Professional Committee bildades i maj 2018 som ett resultat av Kinas utökade producentansvar som trädde i kraft i januari 2017. Kommittén fastställer målen för implementeringen av det utökade producentansvaret för kartongförpackningar. I anslutning till Kinas Resource Recycling Association arbetar Professional Committee för att främja branschintressenternas gemensamma arbete för att uppnå det mål som regeringen har satt upp och därmed förbättra hanteringen av använda dryckeskartonger i Kina. ​
  • Action Alliance for Recycling Beverage Cartons (AARC) (Indien): Det här initiativet syftar till att stärka värdekedjan för återvinning i Indien och öka återvinningen av använda dryckeskartonger från 30 % 2018 till 60 % 2025. Ordförande i organisationen är Ashutosh Manohar, Managing Director för Tetra Pak South Asia. AARC:s 16 industriledare representerar juice-, mejeri-, läkemedels-, sprit- och förpackningsindustrin. Organisationen ska samla gemensamma resurser och samarbeta med avfallsinsamlare, skrothandlare, avfallshanteringsföretag, återvinningsföretag och icke-statliga organisationer. 

Återvinningskarta