Bangkok

​​​​​​​​​​​เต็ดตรา แพ้ค เผยข้อมูลรายงานความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริง”


กรุงเทพฯ 15 กันยายน 2563 - เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก เปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนล่าสุดภายใต้แนวคิด “การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริง” ซึ่งเผยถึงความก้าวหน้าในขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน เน้นย้ำถึงแนวทางสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมดของบริษัท รายงานฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงกันของประเด็นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และความท้าทายด้านเศรษฐกิจในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น​

เต็ดตรา แพ้ค ได้นำแนวคิดการปกป้องอาหาร ผู้คน และอนาคต มาเป็นหัวข้อหลักในการรายงานความยั่งยืน ซึ่งตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของบริษัทที่ว่า “ปกป้องทุกคุณค่า” โดยนำมาอ้างอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อจัดลำดับโครงการด้านความยั่งยืนที่สัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติดังกล่าวไว้ในแต่ละหัวข้อ

ความมุ่งมั่นในการปกป้องอาหารของเต็ดตรา แพ้ค ผนวกรวมอยู่ในวิสัยทัศน์ของบริษัท นั่นคือ การทำให้อาหารปลอดภัยและมีอยู่พร้อมสำหรับการบริโภคในทุก ๆ ที่ทั่วโลก จากการทำงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรโดยใช้โซลูชั่นการผลิตและบรรจุ รวมถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่เป็นนวัตกรรมชั้นนำในตลาด ทำให้บริษัทสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่ 2 และ 12 และยังส่งเสริมทั้งสองเป้าหมายนี้ ด้วยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าที่ยั่งยืน อาทิ การมีส่วนร่วมในโครงการนมโรงเรียน (ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่เด็ก 68 ล้านคน ในกว่า 56 ประเทศ) และโครงการศูนย์รวบรวมนม (ที่รับนม 389,470 ลิตร ทุกวันจากเกษตรกรโคนมรายย่อยในโครงการ)

บริษัทปกป้องและเพิ่มพูนทักษะพนักงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาของบุคลากรทุกคน ผลักดันให้เกิดความหลากหลายของพนักงานและวัฒนธรรมร่วม ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิงเพิ่มขึ้น 14% และลดการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดทำงานในพื้นที่การปฎิบัติงานลงถึง 8% ซึ่งล้วนเป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ 4, 5 และ 8 อีกทั้งยังสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงสร้างความมั่นคงในห่วงโซ่มูลค่าอย่างรับผิดชอบเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

.jpg​​​

เต็ดตรา แพ้ค มุ่งมั่นที่จะปกป้องอนาคตที่ยั่งยืนของโลกและความสำเร็จในระยะยาวของลูกค้า รวมถึงธุรกิจของเรา เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท คือ การเป็นผู้นำที่ดำเนินธุรกิจด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งครอบคลุมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณขยะ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ การรักษาทรัพยากรน้ำ และการส่งเสริมการรีไซเคิลและการหมุนเวียนทรัพยากร ปัจจุบัน บริษัทใช้พลังงานหมุนเวียนกว่า 69% ในการดำเนินงาน โดยในปีที่แล้ว มีการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มของเต็ดตรา แพ้ค มากกว่า 50,000 ล้านกล่อง และยังบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 10 ล้านตันตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าในทศวรรษที่ผ่านมา จากการดำเนินงานเหล่านี้ทำให้เต็ดตรา แพ้ค สามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ 6, 7, 9, 12, 13 และ 15 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในประเทศไทย เราดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทางธุรกิจระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบคาร์บอนต่ำทั่วโลกของบริษัท โดยได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 3,076 แผง บนหลังคาโรงงานในจังหวัดระยอง ซึ่งสร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทนได้ถึง 1,350 เมกะวัตต์ชั่วโมง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าปีละ 850 ตัน ในแต่ละปี และยังดำเนินโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” มาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมากกว่า 2,300 ตัน เพื่อนำมาผลิตเป็นแผ่นหลังคามากกว่า 65,000 แผ่น สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และชุมชนที่ขาดแคลนในประเทศ

.jpg​​​​

นับเป็นเวลากว่าสี่ปีที่บริษัททำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและพันธมิตรในอุตสาหกรรม จัดทำโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วมากกว่า 2,300 ตัน และมอบกระดาษรีไซเคิลมากกว่า 1,000,000 ล้านแผ่นที่ได้จากโครงการนี้ ให้แก่โรงเรียนคนตาบอด 13 แห่งทั่วประเทศ สำหรับปีที่ผ่านมา ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการรีไซเคิลกล่องนมโรงเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมมากกว่า 350 แห่ง ในการเก็บรวบรวมกล่องนมโรงเรียนใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป

“แนวทางการทำงานที่เชื่อมโยงกันครอบคลุมสามหัวข้อด้านความยั่งยืนของเรา อันได้แก่ การปกป้องอาหาร ผู้คน และอนาคต ทำให้เกิดเป็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างความเป็นพันธมิตรในการดำเนินงาน” มร.เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ด้วยการทำงานร่วมกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ถือประโยชน์ทุกฝ่าย เราจะสามารถเดินหน้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างความยั่งยืน และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่มีพลังและเปี่ยมด้วยความหมาย”

*แผนงาน The UN Sustainable Development Goals (SDGs)

อ่านรายงานความยั่งยืนของเต็ดตรา แพ้ค ประจำปี 2020 ได้ที่นี่

Download

Tetra Pak Sustainability report press release Thailand EN

(pdf, 155 KB)
Download

Tetra Pak Highlights Sustainability Report 2020 TH

(pdf, 998 KB)
Download

Tetra Pak Highlights Sustainability Report 2020 EN

(pdf, 0.98 MB)
Download

Tetra Pak Circularity 2020 Infographics TH

(pdf, 79.9 KB)
Download

Tetra Pak Circularity 2020 Infographics EN

(pdf, 59.0 KB)
Download

Tetra Pak Thailand Key Initiatives Update 2020 TH

(pdf, 998 KB)
Download

Tetra Pak Thailand Key Initiatives Update 2020 EN

(pdf, 0.98 MB)
Download

Download Images

School children

(jpg)
Download

Collecting

(jpg)
Download

Low carbon circular economy

(jpg)
Download

Renewable energy

(jpg)
Download