Bangkok

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เต็ดตรา แพ้ค คว้าคะแนนระดับ “ดับเบิลเอ” จากซีดีพี ในการดำเนินงานที่เป็นเลิศเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการปกป้องผืนป่า


​​

กรุงเทพฯ 22 เมษายน 2563 – เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ได้รับการยกย่องเป็นครั้งที่ 4 จากความสำเร็จในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยได้รับการจัดระดับคะแนนในระดับเอ (A-List) ในรายงานประจำปี 2562 ของซีดีพี องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยในจำนวนบริษัททั้งหมดที่เข้ารับการพิจารณา มีเพียง 2% ที่ได้รับคะแนนระดับเอจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การยกย่องครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเต็ดตรา แพ้ค คือ หนึ่งในบริษัทเพียงไม่กี่แห่งจากหลายพันแห่งทั่วโลกที่มีการดำเนินงานด้านนี้อย่างดีเยี่ยม​​ cdp-alist-forest.jpg

ซีดีพี (CDP: ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า Carbon Disclosure Project) คือ องค์กรที่มีฐานการดำเนินงานในสหราชอาณาจักร โดยให้การสนับสนุนบริษัทและเมืองต่างๆ ในการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรขนาดใหญ่ โดยมีการรายงานผลด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารความเสี่ยงตามบรรทัดฐานทางธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และการดำเนินงานเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี และขั้นตอนการให้คะแนนของซีดีพีได้รับการยกย่องในวงกว้างว่า เป็นมาตรฐานระดับสูงในเรื่องความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กร ซึ่งรายงานข้อมูลของซีดีพีได้ช่วยแสดงถึงความมุ่งมั่นของเต็ดตรา แพ้ค ในด้านการสร้างความโปร่งใสและมาตรการความยั่งยืน ให้เป็นที่เด่นชัดในระดับสากล​

ซีดีพีใช้กระบวนการอิสระและการเจาะลึกรายละเอียดในการประเมินบริษัทต่างๆ เพื่อการจัดลำดับคะแนนจาก เอ ถึง ดี โดยพิจารณาจากความครอบคลุมของการเปิดเผยข้อมูล การสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมที่สื่อถึงความเป็นผู้นำในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและก่อให้เกิดผล การให้คะแนนของซีดีพีในเรื่องป่าไม้พิจารณาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 ประเภทที่เป็นสาเหตุให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ถั่วเหลือง และน้ำมันปาล์ม โดยบริษัทต่าง ๆ จะต้องได้คะแนนระดับเออย่างน้อยในหนึ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อป่าไม้ดังกล่าว เพื่อให้ติดรายชื่อบริษัทระดับเอในการดำเนินงานด้านป่าไม้ (Forests A-List)

มร.มาริโอ เอบรู รองประธานฝ่ายความยั่งยืน เต็ดตรา แพ้ค กล่าวว่า “แนวคิดปกป้องทุกคุณค่าของเรา ได้กำหนดแนวทางและครอบคลุมทุกสิ่งที่เราทำ และความยั่งยืนนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจของเรา ทัศนคติด้านความยั่งยืนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รวมถึงความท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้า ทำให้เราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานทางความคิดด้วย และเพื่อนำเสนอวิธีคิดแบบใหม่นี้ เราจึงเปิดตัว Planet Positive เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีมุมมองที่กว้างขึ้นในเรื่องความยั่งยืน และสร้างความมั่นใจว่า เราได้พิจารณาถึงผลกระทบทั้งหมดอย่างรอบด้านในการดำเนินธุรกิจของเรา”​​

“ความโปร่งใสเป็นส่วนสำคัญในความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนของเรา โดยทุกแห่งที่เราเข้าไปดำเนินงาน เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมของเรา ซึ่งไม่เพียงเพื่อเรียกความเชื่อมั่น และการยอมรับจากสาธารณชนเท่านั้น แต่เพื่อให้เกิดการประเมินผลแบบอิสระต่อการดำเนินงาน​ของเราตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า สำหรับ เต็ดตรา แพ้ค ประเทศไทย เราได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี ผ่านการเพิ่มอัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมการบริหารจัดการป่าอย่างยั่งยืน การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ และการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการได้รับคะแนนระดับ A-List จากซีดีพี ถือเป็นการยกย่องที่สำคัญยิ่งต่อความพยายามด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเราทั้งหมด” มร. เบิร์ท ยาน โพสท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) กล่าว 

มร. พอล ซิมป์สัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีดีพี กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับบริษัทต่างๆ ที่ได้การจัดลำดับคะแนนระดับ A-List ของซีดีพีในปีนี้ ในเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานและความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจจากภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ การตัดไม้ทำลายป่า และความปลอดภัยของแหล่งน้ำนั้นถือว่าสูงมาก เช่นเดียวกับโอกาสในการพิจาณาแก้ไขเยียวยาด้วยเช่นกัน ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าภาคเอกชน ล้วนมีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาวิกฤตินี้ บริษัทที่ได้คะแนนระดับ A-List ถือเป็นกลุ่มผู้นำในตลาด ด้านความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งมีการรับมือกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างสถานะทางธุรกิจของตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในโลกเศรษฐกิจของวันพรุ่งนี้”

ดูรายชื่อบริษัททั้งหมดที่ได้คะแนนระดับ A-List ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและการอนุรักษ์ป่าไม้ของซีดีพี และเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่ ​​https://www.cdp.net/en/companies/companies-scoresDownload

Tetra Pak scores double ‘A’ by CDP for leading efforts against climate change and protecting forests

(pdf, 151 KB)
DownloadDownload Images

Tetra Pak scores double ‘A’ by CDP for leading efforts against climate change and protecting forests

(jpg)
Download

Logs Forest

(jpg)
Download

Solar Panels Roof

(jpg)
Download