Liên hệ với chúng tôi

Về thông tin chung

(Ms.) Tâm Nguyễn. Email: Tam.Nguyen@tetrapak.com

Về cơ hội nghề nghiệp

(Ms.) Tiêu Yến Minh. Email: Tieu.Minh@tetrapak.com

Về thông tin báo chí

(Mr.) Tạ Bảo Long. Email: BaoLong.Ta@tetrapak.com​