Ansvarsfull anskaffning

Vi hjälper till att skydda jordens resurser

Ansvarsfull anskaffning är ett av de viktigaste områdena som vi arbetar med för att hantera de effekter vår värdekedja har på naturen. Vi arbetar med vår distributionskedja för att öka spårbarheten och transparensen vid anskaffning genom att bygga vidare på våra certifierade ansvarskedjor och medlemskap i frivilliga hållbarhetsstandarder.

Därför är ansvarsfull anskaffning så viktigt

Samhället förlitar sig på material från ändliga resurser eller material producerade med fossila bränslen som bidrar till växthusgasutsläpp och påverkar naturen i negativ riktning. När material inte anskaffas på ett ansvarsfullt sätt kan det bidra till avskogning, föroreningar, erosion och andra miljöproblem, vilket förvärrar klimatkrisen. Därför är det viktigt att vi hanterar resursanvändning på ett ansvarsfullt sätt och tar hänsyn till etiska frågor, arbetsrätt och sociala och miljömässiga frågor vid anskaffning av råmaterial och tjänster över hela världen.

 

Våra produkter är beroende av råmaterial från skogar, åkrar, gruvor med mera. Användningen av de här resurserna medför ett ansvar. Våra ansvarsfulla anskaffningsmetoder – till exempel att köpa in material från ett ansvarsfullt förvaltat skogsbruk1 eller leverantörer av återvunnet material – är integrerade i vår företagsstrategi och tillämpas i hela vår distributionskedja.

Spårning av plantor

Pionjäranda och innovation inom ansvarsfull anskaffning

Vi har gått i täten för ansvarsfull anskaffning och var först i hela livsmedelsindustrin med att producera en pappersbaserad förpackning tillverkad helt och hållet av växtbaserade förnybara material2 och tilldelas certifieringsstandarder av Forest Stewardship Council™ och Bonsucro.

Vårt arbete har även fått erkännande på andra sätt, bland annat genom att vi för sjunde året i rad har fått ett ”A” från CDP Forests Disclosure, som bedömer våra framsteg inom mätning och hantering av skogsrelaterade risker och möjligheter.

 

Inför 2030 har vi ställt upp ambitiösa mål för ansvarsfull anskaffning som en del i vårt åtagande om biologisk mångfald, natur och social hållbarhet.

Ett företag på CDP:s Forests A-lista

Vi övervakar leverantörer utifrån ansvarsfull anskaffning

Det är viktigt att vi har ett nära samarbete med våra distributionskedjor för att se till att våra material köps in på ett ansvarsfullt sätt. Våra leverantörer världen över är ålagda att följa vår leverantörskod, som vi övervakar via ett garantisystem för ansvarsfull spårning och procedurer för leverantörsengagemang.

Vi deltar i projektet Landgriffon, som finansieras av EU Horizon 2020. I arbetet används satellitdata och bildbehandlingsalgoritmer för att understödja beslutsprocesser kring hållbar spårning.

Certifierade förnybara material

Vid inköp av förnybara material använder vi frivilliga certifieringsstandarder som Forest Stewardship Council™ (FSC™)3 och Bonsucro. Alla våra leverantörer, och alla våra anläggningar, har uppnått FSC™-certifiering av ansvarskedjan (CoC) för att garantera att kartongen i våra förpackningar kommer från FSC™-certifierade skogar eller andra kontrollerade källor.4

 

Alla våra växtbaserade polymerer tillverkade av sockerrör – som används i plastskikt och korkar till våra förpackningar – är numera Bonsucro-certifierade till 100 procent.

Ansvarsfullt anskaffade material

The view of a forest

Polymerer

Våra pappersbaserade kartongförpackningar kan beställas med växtbaserade polymerskikt, korkar, förslutningar och sugrör. Västbaserade polymerer är ett förnybart material om de anskaffas på ett ansvarsfullt sätt.

A tree seen from frog perspective

Kartong

I snitt består våra dryckeskartonger av över 70 procent kartong. Om den anskaffas på ett ansvarsfullt sätt är kartong en förnybar resurs som kan ge lägre koldioxidavtryck än glas-, plast- eller aluminiumförpackningar.

close-up of an aluminum roll

Aluminium

Ett aluminiumskikt som är tunnare än ett mänskligt hårstrå förhindrar oxidering och ljusskador och bidrar till mindre matsvinn genom att förlänga livsmedlets hållbarhetstid utan kylning.

Våra strategiska ambitioner och mål för 2030

• Fortsätta bidra till att skydda naturen genom ansvarsfulla inköpsmetoder och strategiska samarbeten för att bevara och rädda den biologiska mångfalden, mildra och anpassa oss till klimatförändringarna och bidra till global vattenresiliens.
• Uppnå tillförlitlig hållbarhetscertifiering och tredjepartsverifiering av förnybara polymerer och deras råmaterial (för närvarande tillverkas 100 procent av den växtbaserade plast som används i våra produkter av hållbart anskaffat sockerrör certifierat av Bonsucro).

• Arbeta för fullständig spårbara produkter5 genom hela värdekedjan för beredning och förpackning av livsmedel.
• Produktionen av råmaterial får inte orsaka avskogning6.
• Ingen anskaffning av råmaterial från områden med högt skdydsvärde7.
• Uppnå netto noll växthusgasutsläpp i vår verksamhet (Scope 1 och 2 samt affärsresor) och 46 procent lägre växthusgasutsläpp i hela vår värdekedja8 i linje med vårt åtagande om 1,5 °C enligt SBT-initiativet jämfört med vår baslinje från 2019.

1 För Tetra Pak är de viktigaste insatsområdena för ett hållbart skogsbruk a) ekonomisk lönsamhet inklusive upprätthållande av hållbar avkastning från timmer och relaterade produkter och tjänster b) socialt ansvar inklusive respekt för mänskliga rättigheter, bland annat arbetsrätt och rättigheter kopplade till ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen. Här ingår att följa principen om fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) när verksamhet berör ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen c) miljömässig hållbarhet, bland annat utan avskogning, bevarande av skogars ekologiska funktioner, bevarande av områden med högt skyddsvärde och bevarande av den biologiska mångfalden.

2 Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.

3 FSC-licenskoden för Tetra Pak är FSC™ C014047.

4 Kontrollerade källor är FSC-kontrollerat trä. Träet kommer från källor med låg risk, vilket utesluter skog som inte är ansvarsfullt avverkad, skog avverkad i strid med traditionella och mänskliga rättigheter, skog avverkad i skogar med högt skyddsvärde som hotas av skogsbruk, skog avverkad i skogar som sedan görs om till plantager eller används på annat sätt och trä från skogar i vilka genmodifierade träd planteras. Kontrollerat trä får utgöra högst 30 procent av FSC MIX-certifierad träfiber. Mer information: https://fsc.org/en/fsc-mix-label-and-controlled-wood.

5 Begreppet spårbarhet avser möjligheten att spåra en produkt genom produktions-, berednings- och distributionsleden, från anskaffning av råmaterial för tillverkning tills det att den når slutkunden.

6 Sedan 31 december 2020 garanterar Tetra Pak att inga träfibrer i våra kartonger kommer från områden med avskogning. Avskogningsfria områden är områden där den naturliga skogen inte har gått förlorad till följd av i) omställning till jordbruk eller markanvändning som inte inbegriper skog, ii) omställning till trädplantage eller iii) allvarlig eller varaktig förstörelse. Källa: https://www.tetrapak.com/content/dam/tetrapak/publicweb/gb/en/sustainability/Tetra-Pak-Procedure-Responsible-Sourcing-Liquid-Packaging-Board-2023.pdf

7Områden med högt skyddsvärde (på engelska HVC, High Conservation Value) är områden med ett biologiskt, ekologiskt, socialt eller kulturellt värde på nationell, regional eller global nivå eller av kritisk betydelse på lokal nivå.

8 Definierat som att uppnå netto noll växthusgasutsläpp i vår verksamhet (Scope 1 och 2 samt affärsresor) och 46 procent lägre växthusgasutsläpp i hela vår värdekedja i linje med vårt åtagande om 1,5 °C enligt SBT-initiativet jämfört med vår baslinje från 2019.