Ramverk för bolagsstyrning

Tetra Pak har ett etablerat och väldefinierat ramverk för bolagsstyrning, som vägleder oss om hur vi ska bedriva vår verksamhet. Allt vi gör som företag – från utarbetandet av strategier och beslutsfattandet till hur vi handlar och agerar i det dagliga arbetet – vägleds av ramverket, som hjälper oss att följa relevanta bestämmelser och gällande lagstiftning samt agera på ett sätt som är etiskt och ansvarsfullt. 

Samtliga medarbetare har ett ansvar att uppfylla principerna i vårt ramverk för bolagsstyrning i sitt dagliga arbete. Obligatoriska utbildningar erbjuds till våra medarbetare för att se till att högsta standard för bolagsstyrning följs. Vårt ramverk för bolagsstyrning utgör grunden för vår strategi och vår syn på ledarskap och hjälper oss att nå vårt mål om att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Vi lovar också att hålla vårt varumärkeslöfte om att PROTECT WHAT’S GOODTM.

Medan kärnvärdena formar vår företagskultur och fungerar som vägledning för vårt beteende internt och externt, innehåller uppförandekoden regler om företagets inställning beträffande arbetsvillkor, antidiskriminering, sekretess, intressekonflikter, ekonomisk rapportering, regelefterlevnad, korruptionsbekämpning, mutor, barnarbete och miljöfrågor. Resultaten granskas av externa granskare som en del i vårt ramverk för bolagsstyrning. 

Mandat och ansvarsområden

Våra stadgar om ansvar ingår i ett ramverk med mandat, stadgar, policydokument och rapporteringsvägar som utgör de formella aspekterna av bolagsstyrning inom Tetra Laval Group. Det innefattar också en omfattande riskhanteringsstrategi och ett system med riktlinjer, rutiner och globala processer för att hantera och bemöta risker.

Ramverk för bolagsstyrning

Tetra Laval-gruppens styrelse

Vi ingår i Tetra Laval-gruppen, som även omfattar Sidel och De Laval. Tetra Laval-gruppens styrelse ansvarar för koncernens övergripande strategi och styrning och övervakning av all affärsverksamhet inom koncernen och den tydligt definierade ansvarsfördelningen mellan koncernens styrelseordförande, vd för respektive industrigrupp samt vd för TLI. Koncernens stadga om ansvar specificerar roller och ansvarsområden för koncernens styrelse och styrelseordförande.

Tetra Laval-gruppens styrelse har fem huvudsakliga ansvarsområden:

 • Ta fram och definiera övergripande strategier och policyer.
 • Utse och planera för efterträdare till den högsta ledningen.
 • Bolagsstyrning. 
 • Ekonomisk styrning och driftkontroll. Ett granskningsråd och ett ersättningsråd bistår styrelsen i dessa funktioner.
 • Styrelsen definierar ekonomiska mål för gruppens olika verksamhetsområden och den totala resursfördelningen inom industrigrupperna.

Tetra Laval-gruppens styrelse har fyra ordinarie styrelsemöten per år samt extra möten när så behövs. Hållbarhetsrapportering och miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) står regelbundet på styrelsens dagordning, såväl som en del i granskningen av strategi och risk som i form av fristående frågor. Under 2022 tog Tetra Laval fram en policy och procedur för redovisning av miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att upprätta ett ramverk för att effektivt hantera ESG-redovisningen på ett lämpligt sätt.

Läs mer om Tetra Laval-gruppens styrelse.

Tetra Paks verkställande ledningsgrupp

Tetra Paks verkställande ledningsgrupp (ELT) är Tetra Paks beslutsfattande organ och agerar inom ramarna för Tetra Paks stadga om ansvar. ELT ansvarar för att leda, utveckla och styra Tetra Pak-gruppen.  

Under 2022 gjorde vi om vår verksamhetsmodell för att ge kunden en starkare röst, förenkla arbetet, stärka våra team och anpassa oss efter lokala behov och samtidigt maximera stordriftsfördelar.

Intern kontrollmiljö

Riskhantering är en central del i alla beslut vi fattar, för att både värna om vårt företags värde och motverka potentiella negativa effekter på människor, samhälle och miljö.  Med hjälp av vår metod kan vi identifiera, hantera och minimera risker genom olika policyer, procedurer, riktlinjer, processer, styrmedel och strategiska initiativ. 

Policyer och procedurer

Vi har infört fler än 50 policyer och procedurer för att motverka identifierade risker och säkerställa att vi tillämpar ansvarsfulla affärsmetoder. Vi inför policyer och procedurer inom en rad områden, bland annat livsmedelssäkerhet, leverantörshantering och miljö. Policyerna ses över kontinuerligt. Nedan hittar du exempel på hur flera av våra materialfrågor hanteras ur ett bolagsstyrningsperspektiv.

Uppförandekod för leverantörer

Vår uppförandekod för leverantörer är en central del av vår introduktionsprocess för leverantörer och våra inköpsavtal. Den innehåller obligatoriska krav för våra leverantörer och deras underleverantörer. Den definierar våra krav när det gäller områden som mänskliga rättigheter och arbetsrätt, arbetsmiljö och säkerhet, miljöstyrning och affärsintegritet.

Korruption: Nolltolerans

Vi har nolltolerans när det gäller korruption, mutor och bedrägerier. Vi har infört en antikorruptionspolicy som gäller för samtliga företag i Tetra Pak-gruppen och våra processer världen över, inklusive anskaffning av skogsråvaror. Varje driftenhet, företagsfunktion, marknadsområde/företag och dess chef eller vd ansvarar för att införa och tillämpa policyn inom sin organisation. Samtliga medarbetare ska genomgå obligatorisk utbildning om bolagsstyrning, inklusive korruptionsbekämpning, när de börjar på Tetra Pak och repetitionsutbildningar genomförs när behovet upptäcks, till exempel till följd av intern kontrollgranskning, revisioner, visselblåsarärenden osv.

Visselblåsare och hur du gör en orosanmälan

Vem som helst inom eller utanför företaget kan anonymt rapportera bekräftade eller misstänkta överträdelser mot vår uppförandekod eller andra former av allvarlig oro direkt till Corporate Governance Officer, till Head of Audit eller till ethics@tetrapak.com utan risk för att bestraffas på något sätt. Varje fall av överträdelse mot vår uppförandekod hanteras separat och utreds på lämpligt sätt beroende på hur allvarlig överträdelsen är. Alla lagbrott rapporteras till berörd myndighet. Samtliga visselblåsarrapporter utreds av Head of Audit och VP Corporate Governance, som rapporterar till verkställande ledningsgruppen och Tetra Laval gruppens styrelse.

Globala principer

Som undertecknande part i FN:s Global Compact har vi förbundit till oss att ta ett aktivt ansvar för dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Varje år skickar vi in ett meddelande om framsteg (Communication on Progress) och bidrar också aktivt till FN:s mål och de standarder för best practice som finns hos FSC™ (Forest Stewardship Council™), Världsnaturfonden (WWF), FN:s World Food Programme (WFP) och Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).

Läs mer om vårt arbete med intressenter

Förtroende och transparens

För att bygga förtroende och öppenhet med våra kunder, och som en del av vår strategi för ansvarsfull spårning i hela vår distributionskedja, arbetar vi med ledande plattformar för hållbarhetsbedömning, inklusive CDP, EcoVadis och Supplier Ethical Data Exchange (Sedex).

CDP A List 2022

CDP-ledarskap

Tetra Pak har av den globala, ideella miljöorganisationen CDP fått erkännande för sitt ledarskap inom företags transparens och resultat när det gäller klimatförändringar och skog och hamnar på organisationens ”A-lista” för fjärde året i rad.

Ecovadis logo

EcoVadis

Tetra Pak har tilldelats en guldmedalj från EcoVadis, en plattform för hållbarhetsbetyg. EcoVadis är en organisation som utvärderar företags resultat inom ansvarsfullt företagande (CSR). Vårt betyg för 2023 placerar oss bland de två bästa procenten av alla företag som bedömts av EcoVadis i vår kategori (industrin för tillverkning av specialmaskiner) och bland de fem procent bästa av alla företag som bedömts av EcoVadis.

Sedex logo

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)

Att informera om våra ansvarsfulla affärsmetoder och resultat är mycket viktigt för oss. Vi är medlem i Sedex, världens största plattform för utbyte av etisk information och en organisation som verkar för ansvarsfullt företagande, ansvarsfull anskaffning och att förbättra arbetsförhållanden i hela de globala distributionskedjorna. Vi är både köpare och leverantör och arbetar därför kontinuerligt för att uppfylla flera kravlistor enligt etiska regelverk.

Mer läsning

En kvinna i solnedgången

Vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi

Tetra Pak är ett världsledande företag inom process- och förpackningslösningar och vi arbetar för att leverera världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning.

Flickor sitter utanför ett trähus

Helhetssyn på hållbarhetsutmaningar

Helhetssyn på hållbarhetsutmaningar

Läs om vår helhetssyn på hållbarhet. Lär dig mer om hur vi hanterar komplexa utmaningar inom livsmedel, klimat, natur, cirkularitet och social hållbarhet.

två lantbrukare på ett fält

Engagemang bland intressenter

Engagemang bland intressenter

Tetra Pak har ett nära samarbete med intressenter – kunder, leverantörer och partner – över hela världen för att understödja deras behov av att driva långsiktig hållbarhet. Se hur.

Träd i skogen

Advisory panel om hållbarhet

Advisory panel om hållbarhet

Lär känna experterna i Tetra Paks advisory panel om hållbarhet, som formar och informerar om vårt hållbarhetsarbete och hjälper oss att uppnå våra hållbarhetsmål.

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
 • 1
 • 2
 • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
 • 1
 • 2
 • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

 • 1
 • 2
 • 3

Steg 3 av 3

1Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).