Vårt ramverk för bolagsstyrning

Vårt ramverk för bolagsstyrning utgör grunden för vår strategi och vår syn på ledarskap och hjälper oss att nå vårt mål om att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Vi lovar också att bevara det goda: livsmedel, människor och planeten. Ramverket hjälper oss också att följa relevanta bestämmelser och gällande lagstiftning och vägleder oss så att vi kan agera på ett sätt som är etiskt och ansvarsfullt. Ett ledarskapsteam ansvarar för att implementera ramverket med stöd av en bolagsstyrningsavdelning och ett nätverk av lokala tjänstemän med ansvar för riskhantering.

Vår stadga om ansvar specificerar roller och ansvarsområden för Tetra Lavals styrelse och Tetra Pak. Ramverket innefattar också en omfattande riskhanteringsstrategi och ett system med riktlinjer, rutiner och globala processer för att hantera och bemöta risker.

För att säkerställa en effektiv och transparent intern kontrollmiljö har vi implementerat ett nytt GRC-system (Governance Risk Compliance). Detta skapar en gemensam plattform för riskhantering som omfattar riktlinjer, rutiner och kontroller för riskreducering och processer, bedömningar och rapporter för kvalitetssäkring.

 

Medan kärnvärdena formar vår företagskultur och fungerar som vägledning för vårt beteende internt och externt, innehåller uppförandekoden regler om företagets inställning beträffande arbetsvillkor, antidiskriminering, sekretess, intressekonflikter, ekonomisk rapportering, regelefterlevnad, korruptionsbekämpning, mutor, barnarbete och miljöfrågor. 

Ramverk för bolagsstyrning

Förtroende och transparens

För att bygga förtroende och öppenhet med våra kunder, och som en del av vår strategi för ansvarsfull spårning i hela vår distributionskedja, arbetar vi med ledande plattformar för hållbarhetsbedömning, inklusive Supplier Ethical Data Exchange (Sedex), EcoVadis och CDP.

CDP:s A-lista 2022

CDP-ledarskap

Tetra Pak har av den globala, ideella miljöorganisationen CDP fått erkännande för sitt ledarskap inom företags transparens och resultat när det gäller klimatförändringar och skog och hamnar på organisationens ”A-lista” för fjärde året i rad.

EcoVadis logotyp

EcoVadis

Tetra Pak har tilldelats en guldmedalj från EcoVadis, en plattform för hållbarhetsbetyg. EcoVadis är en organisation som utvärderar företags resultat inom ansvarsfullt företagande (CSR). Vårt betyg för 2023 placerar oss bland de två bästa procenten av alla företag som bedömts av EcoVadis i vår kategori (industrin för tillverkning av specialmaskiner) och bland de fem procent bästa av alla företag som bedömts av EcoVadis.

Sedex logotyp

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)

Att informera om våra ansvarsfulla affärsmetoder och resultat är mycket viktigt för oss. Vi är medlem i Sedex, världens största plattform för utbyte av etisk information och en organisation som verkar för ansvarsfullt företagande, ansvarsfull anskaffning och att förbättra arbetsförhållanden i hela de globala distributionskedjorna. Vi är både köpare och leverantör och arbetar därför kontinuerligt för att uppfylla flera kravlistor enligt etiska regelverk.

Globala principer

Som undertecknande part i FN:s Global Compact (UNGC) har vi förbundit till oss att ta ett aktivt ansvar för dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Varje år skickar vi in ett meddelande om framsteg (Communication on Progress) och bidrar också aktivt till FN:s mål och de standarder för best practice som finns hos FSC™ (Forest Stewardship Council™), Världsnaturfonden (WWF), FN:s World Food Programme (WFP) och Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).

Läs mer om vårt arbete med intressenter

Korruption: nolltolerans


Bekämpningen av korruption är en viktig del av vår bolagsstyrning och vi har nolltolerans mot korruption, mutor och bedrägerier. Korruption är oetiskt och underminerar marknadens möjligheter att fungera rättvist. Den förvanskar transaktionskostnader, förstör ett öppet, hederligt och anständigt samhälle och skadar den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen. Kampen mot korruption är en mycket viktig del i att vinna kunders, leverantörers och andra intressenters förtroende och främja en ansvarsfull, transparent företagskultur.

Medvetenhet, förståelse och efterlevnad

Samtliga medarbetare, på alla nivåer i företaget, har ett ansvar att följa ramverket för bolagsstyrning i sina dagliga beslut och handlingar. Detaljerna i ramverket finns på vårt intranät – och det finns även ett obligatoriskt e-learningprogram.

Interna rapporteringssystem


Vem som helst inom eller utanför företaget kan anonymt rapportera bekräftade eller misstänkta överträdelser mot vår uppförandekod eller oetiska beteenden direkt till Corporate Governance Officer eller Head of Audit utan att bestraffas på något sätt. Varje fall av överträdelse mot vår uppförandekod hanteras separat och utreds på lämpligt sätt beroende på hur allvarlig överträdelsen är. Om incidenten innebär att ett brott har begåtts rapporteras den till berörd myndighet.

1Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).