Tetra Paks sekretesspolicy

Introduktion och omfattning

Tetra Pak-gruppen ("Tetra Pak") uppskattar det intresse du visar för våra produkter och ditt besök på www.tetrapak.com eller någon av våra andra webbplatser, kontor eller företagsevenemang. Vi gör vårt yttersta för att värna om din integritet och informerar dig härmed om hur vi behandlar personuppgifter.

Den här sekretesspolicyn gäller för webbplats(er), mobilappar, profiler/sidor i sociala medier som hanteras av (gemensamt benämnda ”Webbtjänster”), levererade produkter, utförda tjänster eller erbjudanden från Tetra Pak (gemensamt benämnda ”Produkter och tjänster”). Sekretesspolicyn innehåller information om hur vi behandlar personuppgifter relaterade till dig

 • som representant/kontaktperson hos våra företagskunder, leverantörer, underleverantörer och potentiella affärsrelationer, inklusive då du använder våra kundportaler
 • som användare av våra webbtjänster eller prenumerant på vårt nyhetsbrev eller annan information från oss
 • som deltagare i ett företagsevenemang anordnat av oss (kampanjer, konferenser, kundevenemang osv.) eller besökare på våra kontor eller fabriker (”Anläggningar”).

Den här sekretesspolicyn består av följande avsnitt:

 • så här kontaktar du oss
 • vilka personuppgifter behandlas om dig
 • hur vi samlar in personuppgifter
 • varför vi samlar in och hur vi använder dina personuppgifter, inklusive för juridiska ändamål
 • vilka vi lämnar ut dina personuppgifter till
 • internationella överföringar
 • skyddet av dina personuppgifter
 • hur länge vi sparar insamlade uppgifter
 • dina rättigheter
 • information om barn.
 • Cookiepolicy

Sekretesspolicyn innehåller de allmänna reglerna om behandling av personuppgifter inom Tetra Pak. Ytterligare eller andra regler kan gälla för vissa registrerade, som anställda, konsumenter eller andra individer relaterat till våra produkter och tjänster och styrs av relevanta sekretessmeddelanden,som emellanåt kan komma att ändras av Tetra Pak.

Så här kontaktar du oss

Om din begäran eller fråga rör en särskild geografisk marknad föreslår vi att du kontaktar din vanliga kontaktperson på Tetra Pak eller det lokala Tetra Pak-kontoret. Du hittar länkar till Tetra Paks samtliga lokala kontor på sidan Kontakta oss.

Du kan även kontakta vår globala datasekretesschef på privacy@tetrapak.com.

Om du som registrerad har en begäran eller frågor som rör våra sekretesspolicyer ber vi dig att kontakta oss via Tetra Pak-plattformen för databehandlingsfrågor.

Vilka personuppgifter behandlas om dig?

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter som du eller din arbetsgivare (företagskunder, leverantörer, underleverantörer eller andra potentiella affärsrelationer) har lämnat till oss, inklusive men inte begränsat till

 • personliga kontaktuppgifter (som namn, telefonnummer, e-postadress, land)
 • kontaktuppgifter till företag (exempelvis företag/position/tjänstenivå och dina affärer med oss för egen del eller på uppdrag av relevanta företagskunder, leverantörer, underleverantörer eller andra affärsrelationer) eller andra personuppgifter som krävs för att teckna eller genomföra avtal med din arbetsgivare (företagskunder, leverantörer, underleverantörer eller andra potentiella affärsrelationer)
 • andra personuppgifter som ingår i det material som du skickar till oss (exempelvis intresseområden relaterade till Tetra Pak i ditt meddelande).
 • Vi använder cookies och liknande teknik för att automatiskt samla in data

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du lämnar information till oss, inbegripet men inte begränsat till

 • när du fyller i ett kontaktformulär i någon av våra webbtjänster
 • när du begär information om produkter eller tjänster
 • när du skickar in en uppfinning och fyller i kontaktformuläret för uppfinnare
 • när du registrerar dig för nyhetsbrev, uppdateringar eller marknadsföring
 • när du deltar i ett evenemang eller en kampanj
 • när du söker jobb på Tetra Pak 
 • när du kommunicerar med oss, t.ex. via sociala medier eller e-post​
 • när du besöker eller använder våra webbtjänster där vi automatiskt samlar in vissa uppgifter om dig
 • när du personligen besöker våra anläggningar.

Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor (via brev, e-post eller telefon), för att ge dig särskild information som du har begärt eller ansökt om via kontaktsidan, för att kontakta dig i samband med din inskickade begäran, för att förbättra våra tjänster och produkter och/eller för affärsutvecklingsändamål. Vi samlar också in och lagrar dina personuppgifter för att kunna uppdatera dig om dina intresseområden (t.ex. via nyhetsbrev), för våra berättigade affärsintressen, för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och/eller för vad som i övrigt medges enligt lag.

Om du vill skicka dina personuppgifter för att söka anställning hos Tetra Pak ska du skicka din ansökan via Tetra Paks rekryteringssystem. 

Vilka lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Vi delar bara dina personuppgifter med andra Tetra Pak företag eller auktoriserade tredjepartsanalytiker i syfte att besvara dina frågor eller dina ansökningar, uppfylla dina önskemål eller ge dig information som du begärt. Vi begränsar tillgången till personuppgifter till Tetra Paks auktoriserade anställda, uppdragstagare och ombud som behöver det för att behandla uppgifterna åt oss. Dessa är underkastade stränga krav på konfidentialitet enligt avtal, och kan bli föremål för disciplinära åtgärder eller avsked om de underlåter att efterleva dessa krav.​

Internationella överföringar 

Tetra Pak är en global företagskoncern med huvudkontor i Schweiz. När vi behöver exportera dina personuppgifter till ett annat land än det där du är bosatt vidtar vi organisatoriska, säkerhetsmässiga, avtalsmässiga och juridiska åtgärder för att överföra dina personuppgifter i enlighet med gällande förordningar och regelverk. Till åtgärderna hör våra Controller Binding Corporate Rules (BCRs), som reglerar överföringen av personuppgifter mellan Tetra Paks företag i olika jurisdiktioner där de är tillämpliga. Den här överföringsmekanismen är godkänd av myndigheter och knyter samman alla företag i Tetra Pak-gruppen.

När vi använder oss av tjänster från tredje part och dessa innefattar överföring av personuppgifter utanför det land där du är bosatt, försäkrar vi oss på liknande sätt om att denna tredje part har tillämpliga dataöverföringsrutiner i bruk, såsom EU:s standardavtalsklausuler, för att möjliggöra överföringen. 

Skydd av dina personuppgifter 

Vi har vidtagit lämpliga organisatoriska, säkerhetsmässiga, avtalsmässiga och juridiska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig, otillåten eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, utlämning eller användning.

Så här länge sparar vi insamlade uppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge som är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, eller så länge som krävs enligt gällande lag.

När det gäller dina kontaktuppgifter behåller vi dessa så länge vi har kontakt med dig. Om du inte har kontaktat oss på fyra år raderar vi dina personuppgifter när den tiden har löpt ut.

Innehållet i dina meddelanden eller begäranden till Tetra Pak sparar vi i två år. Efter två år anonymiserar vi innehållet och behåller det i denna anonymiserade form för statistikändamål.​ 

Dina rättigheter

Du som enskild, vars personuppgifter behandlas av Tetra Pak, har vissa dataskyddsrättigheter som du kan utöva genom att skicka en begäran till Tetra Pak. Dina rättigheter som registrerad innefattar begäran om följande: 

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
 • Rätt att ändra dina personuppgifter
 • Rätt att radera dina personuppgifter (denna rätt kallas även rätten att bli bortglömd)
 • Rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter (under vissa omständigheter och enligt gällande lagstiftning)
 • Rätt att flytta dina personuppgifter (under vissa omständigheter och enligt gällande lagstiftning)
 • Rätt att inte utsättas för automatiserat individuellt beslutsfattande samt
 • Rätt att inte få direktmarknadsföring.

Dina förfrågningar som registrerad (DSR) eller andra relaterade frågor kan skickas in via Tetra Paks Sekretessplattform.

Vi besvarar din begäran om ändring, rättelse eller radering av dina personuppgifter inom rimlig tid och meddelar dig om vidtagna åtgärder.

Du har rätt att lämna in klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten i ditt land, men vi ber att du i första hand kontaktar oss med dina invändningar.

Information om barn

Tetra Pak samlar inte medvetet eller avsiktligen in information om barn under 13 år. Om du tror att vi har samlat in information om ett barn under 13 år ber vi att du kontaktar oss på privacy@tetrapak.com, så att vi kan radera informationen.​

 

Cookiepolicy

Våra webbtjänster använder cookies och liknande teknik för att automatiskt samla in data. Du hittar mer information i Tetra Paks cookiepolicy

Widgetar för sociala medier

Vi kan använda oss av widgetar för sociala medier på våra webbplatser/i våra appar så att våra besökare till exempel kan dela, kommentera eller diskutera innehåll från webbplatserna på olika sociala plattformar (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn och så vidare). Information om hur och vilka uppgifter som samlas in och vilka cookies dessa tredjeparter använder finns i deras respektive sekretesspolicyer.

Externa webbplatser och länkning

Länkar från våra webbplatser

Tetra Pak-gruppen länkar till andra webbplatser i syfte att ge dig möjlighet att granska relaterad och intressant information om oss och vår verksamhet. Dessa webbplatser från tredje part kontrolleras inte av oss och omfattas inte av denna sekretesspolicy. Om du besöker andra webbplatser via länkarna som tillhandahålls så kanske webbplatsoperatörerna samlar in dina personuppgifter. Tetra Pak ansvarar inte för personuppgifter som du skickar till en webbplats tillhörande tredje part som är länkad till våra webbplatser. Din användning av och interaktion med en webbplats eller tjänst tillhörande tredje part, inklusive sådana som har en länk eller annons på våra webbplatser/i våra appar, är underkastad den tredje partens egna bestämmelser och policyer.​

Externa länkar till Tetra Paks webbplatser

Det är bara tillåtet att länka från en extern part till en webbplats som ägs och kontrolleras av oss, ifall den externa webbplatsen inte innehåller material som kan uppfattas som olaglig, hotfull, kränkande, skandalös eller stötande, eller som kan utgöra eller uppmuntra beteende som kan vara kriminellt, utgöra grund för skadestånd eller bryta mot annan lagstiftning. Vi tar inget som helst ansvar för innehåll eller funktioner på webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Tetra Pak Group.

Ansvarsfriskrivning

Vi strävar efter att hålla informationen på våra webbplatser korrekt, inbegripet men inte begränsat till texter, fotografier, grafik och siffror. Informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar avseende fullständighet, korrekthet, pålitlighet, lämplighet eller tillgänglighet vad gäller webbplatsen eller informationen oavsett syfte, i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi garanterar heller inte att våra webbplatser är fria från virus eller annan kod med skadliga egenskaper.

Om inte annat anges i tillämplig lag ansvarar vi inte för skador som uppkommer till följd av din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller innehåll, tjänster och material som tillhandahålls på eller via webbplatsen.

Upphovsrätt

Den här webbplatsen och alla illustrationer, bilder, broschyrer, texter, fotografier, förpackningar och tekniska specifikationer ("Innehåll") som visas här är upphovsrättsskyddade och tillhör Tetra Pak International SA, ©. Med ensamrätt.

Du får inte återge, publicera på nytt, översätta eller på annat sätt distribuera några delar av webbplatsen eller Innehållet utan ägarens skriftliga tillstånd, utöver rätten att göra en kopia eller ladda ned på en lokal hårddisk för privat bruk.

Kopior av innehållet som delas på lagligt sätt görs endast tillgängliga av ägaren på villkor att du inte ändrar innehållet eller tar bort eller ändrar upphovsrättsinformation om innehållet.