Tetra Pak Sekretesspolicy

Vi inom Tetra Pak Group (”Tetra Pak”) uppskattar det intresse du visar för våra produkter och ditt besök på www.tetrapak.com eller någon av de övriga webbplatser som distribueras av Tetra Pak, till exempel lokala www.tetrapak.cctld, processinginsights.tetrapak.com och www.dairyhandbook.com, samt mobilappar, tjänster och erbjudanden som länkar till denna policy (”webbplatserna”). Vi utfärdar denna sekretesspolicy för att informera våra användare och besökare om vårt integritetsåtagande.

Denna sekretesspolicy handlar om följande:

 • Vilka kategorier av dina personuppgifter vi samlar in. 
 • I vilka syften vi använder personuppgifterna. 
 • Hur vi samlar in personuppgifter.
 • Vilka vi lämnar ut personuppgifterna till. 
 • Dina rättigheter avseende personuppgifter om dig som vi behandlar. 
 • Vilka åtgärder Tetra Pak vidtar för att säkerställa sekretess och säkerhet för dina personuppgifter.
 • Hur du kontaktar oss angående vår behandling. 

Så här kontaktar du oss

Om du har en begäran eller fråga om denna sekretesspolicy kontaktar du vår globala datasekretesschef (privacy@tetrapak.com). Om ärendet rör en särskild geografisk marknad föreslår vi att du kontaktar det lokala Tetra Pak-kontoret direkt. Du hittar länkar till Tetra Paks samtliga lokala kontor på sidan Kontakter.​

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter, inbegripet men inte begränsat till:

 • Namn
 • Företag
 • Befattning/Nivå
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Land
 • Dina intresseämnen/-områden relaterade till Tetra Pak
 • Ditt meddelande​

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du lämnar information på våra webbplatser, inbegripet men inte begränsat till:

 • När du fyller i ett kontaktformulär på någon av våra webbplatser.
 • När du begär information om produkter eller tjänster.
 • När du skickar in en uppfinning för påseende och fyller i kontaktformuläret för uppfinnare.
 • När du registrerar dig för nyhetsbrev, uppdateringar eller marknadsföring.
 • När du deltar i Tetra Pak-kampanjer eller ansöker om ett jobb på Tetra Pak.
 • När du deltar i ett evenemang som arrangeras av Tetra Pak.
 • När du kommunicerar med oss, t.ex. via sociala medier eller e-post​

Så här använder vi insamlade uppgifter

Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för att kunna besvara dina frågor (via brev, e-post eller telefon), för att ge dig särskild information som du har begärt eller ansökt om via kontaktsidan, för att kontakta dig i samband med din inskickade begäran, för att förbättra våra tjänster och produkter och/eller för affärsutvecklingsändamål. Vi samlar också in och lagrar dina personuppgifter för att kunna uppdatera dig om dina intresseområden (t.ex. via nyhetsbrev), för våra berättigade affärsintressen, för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser och/eller för vad som i övrigt medges enligt lag.

Om du vill skicka in dina personuppgifter för att söka anställning hos Tetra Pak måste du skicka in din ansökan via Tetra Paks rekryteringssystem.Läs mer och sök på sidan för jobb och praktik. Du hittar relevant information om vår processverksamhet i förhållande till rekryteringsaktiviteter i Tetra Paks rekryteringssystem. ​

Vilka vi lämnar ut dina personuppgifter till

Vi kan dela dina personuppgifter med andra Tetra Pak-företag, eller auktoriserade tredje partsanalytiker i syfte att besvara dina frågor eller din ansökan, uppfylla dina önskemål eller ge dig information som du begärt. Vi begränsar tillgången till personuppgifter till Tetra Paks auktoriserade anställda, uppdragstagare och ombud som behöver det för att behandla uppgifterna åt oss. Dessa är underkastade stränga krav på konfidentialitet enligt avtal, och kan bli föremål för disciplinära åtgärder eller avsked om de underlåter att efterleva dessa krav.​

Så här skyddar vi insamlade uppgifter

Vi inför och upprätthåller tillämpliga organisatoriska, tekniska och fysiska åtgärder till skydd för dina uppgifter mot oavsiktligt, otillåtet eller obehörigt förstörande, förlust, ändring, åtkomst, utlämnande eller användning. Vi har särskilt infört följande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifters konfidentialitet, integritet och tillgänglighet, inbegripet men inte begränsat till:

 • Kryptering i vila av alla personuppgifter.
 • Anonymisering om möjligt/nödvändigt.
 • Förstärkta autentiseringsmetoder som starka lösenord och autentiseringsalternativ i flera lager.
 • Förfaranden och processer för Tetra Paks auktoriserade personals säkra åtkomst till personuppgifter.
 • Utbildning för att säkerställa kännedom om de säkerhetskrav som gäller all personal.
 • Val av lämpliga personuppgiftsbiträden, och i förekommande fall underordnade personuppgiftsbiträden, som kan uppvisa efterlevnad av tillämpliga lagar om dataskydd och integritet.
 • Noggrann granskning av underordnade personuppgiftsbiträden, processer och förfaranden samt uppdatering av förfaranden eller omförhandling av villkor/instruktioner till underordnade personuppgiftsbiträden vid behov.

Internationell överföring av dina personuppgifter 

Tetra Pak är en global företagskoncern med huvudkontor i Schweiz. Eftersom Tetra Pak verkar på global nivå kan vi behöva överföra personuppgifter till andra länder, i synnerhet huvudkontoret, av förvaltningsmässiga skäl. Överföring kan också komma att göras till andra länder där vi är verksamma. När vi exporterar dina personuppgifter till ett annat land vidtar vi åtgärder för att säkerställa att överföringen sker enligt tillämplig rätt och lagstiftning. För överföringar av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till Tetra Paks koncernenheter belägna utanför EES, tillämpar vi bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules) som har godkänts av dataskyddsmyndigheterna.

Läs mer om Tetra Pak Groups Controller Binding Corporate Rules.

Likaledes, när vi använder oss av tjänster från tredje part, och dessa innefattar överföring av personuppgifter utanför det land där de ursprungligen samlats in, försäkrar vi oss om att denna tredje part har tillämpliga dataöverföringsrutiner i bruk, såsom bestämmelser för personuppgiftsbiträden och/eller standardavtalsklausuler, som möjliggör överföringen. 

Så här länge sparar vi insamlade uppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge som nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, eller så länge som krävs enligt gällande lag. Vad gäller dina kontaktuppgifter behåller vi dessa så länge vi har kontakt med dig. Om du inte har kontaktat oss på fyra år raderar vi dina personuppgifter när den tiden har löpt ut.

Innehållet i dina meddelanden eller begäranden till Tetra Pak sparar vi i två år. Efter två år anonymiserar vi innehållet och behåller det i detta anonymiserade skick för statistikändamål. ​

Dina rättigheter

Du som enskild, vars personuppgifter behandlas av Tetra Pak, har vissa dataskyddsrättigheter som du kan utöva genom att ställa en begäran till Tetra Pak. Dina rättigheter som registrerad innefattar begäran om följande: 

 • Tillgång till dina personuppgifter.
 • Rättelse av dina personuppgifter.
 • Radering av dina personuppgifter (denna rätt kallas även rätten att bli bortglömd).
 • Begränsning av behandling av dina personuppgifter.
 • Portabilitet för dina personuppgifter.
 • Upphöra med behandling av dina personuppgifter (rätt att göra invändningar).
 • Att inte utsättas för automatiserat individuellt beslutsfattande.
 • Att inte tillsändas direktmarknadsföring.

Begäran enligt dina rättigheter som registrerad eller frågor i anslutning till detta ska ställas till Tetra Paks globala datasekretesschef i ett e-postmeddelande till privacy@tetrapak.com.

Vi besvarar din begäran om ändring, rättelse eller radering av dina personuppgifter inom rimlig tid och meddelar dig om vidtagna åtgärder.

Tetra Pak får endast avvisa en begäran om den är orimlig och/eller uppenbart ogrundad (exempelvis genom upprepade begäranden). I så fall måste Tetra Pak kunna visa att begäran är orimlig och/eller uppenbart ogrundad. I vissa fall gäller ytterligare undantag. Om Tetra Pak undantas från kravet på att uppfylla den registrerades begäran kommer Tetra Pak meddela dig om vi avser att avvisa din begäran enligt dina rättigheter som registrerad och förklara att ett undantag föreligger. Tetra Pak har inte rätt att ta betalt för åtgärder enligt den registrerades rättigheter såvida inte Tetra Pak har undantagits från skyldigheten att agera på begäran, men är beredd att agera på begäran i alla fall. I sådana fall kan en rimlig avgift debiteras under beaktande av de administrativa kostnaderna för korrekturläsning av informationen eller kommunikationen, eller för den nödvändiga åtgärden.

Du har rätt att lämna in klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten i ditt land, men vi ber att du i första hand kontaktar oss med dina invändningar.

Information om barn

Tetra Paks webbplatser är inte avsedda för, och vänder sig inte till, barn under 13 år, och vi samlar inte medvetet eller avsiktligen in information om barn under 13 år. Om du tror att vi har samlat in information om ett barn under 13 år ber vi att du kontaktar oss på privacy@tetrapak.com, så att vi kan radera informationen.​

Ändringar i vår sekretesspolicy

Alla ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de har anslagits på våra webbplatser. När vi ändrar sekretesspolicyn avsevärt meddelar vi dig genom ett tydligt meddelande på våra webbplatser.​

Tetra Pak Cookiepolicy

En cookie är en liten datamängd (textfil) som skickas från en av Tetra Paks webbplatser eller appar (”webbplatser/appar”) och sparas i webbläsaren på din dator eller liknande enheter som surfplattor eller smartphones.

Läs mer om cookies och hur de används i Tetra Paks cookiepolicy

 

Widgetar för sociala medier

Vi kan använda oss av widgetar för sociala medier på våra webbplatser/i våra appar så att våra besökare till exempel kan dela, kommentera eller diskutera innehåll från webbplatserna på olika sociala plattformar (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn och så vidare). Information om hur och vilka uppgifter som samlas in och vilka cookies dessa tredjeparter använder finns i deras respektive sekretesspolicyer.

Externa webbplatser och länkning

Länkar från våra webbplatser

Tetra Pak Group länkar till andra webbplatser i syfte att ge dig möjlighet att granska relaterad och intressant information om oss och vår verksamhet. Dessa tredje partswebbplatser kontrolleras inte av oss och omfattas inte av denna sekretesspolicy. Om du besöker andra webbplatser via länkarna som tillhandahålls så kanske webbplatsoperatörerna samlar in dina personuppgifter. Tetra Pak ansvarar inte för personuppgifter som du skickar till en webbplats tillhörande tredje part som är länkad till våra webbplatser. Din användning av och interaktion med en webbplats eller tjänst tillhörande tredje part, inklusive sådana som har en länk eller annons på våra webbplatser/i våra appar, är underkastad den tredje partens egna bestämmelser och policyer.​

Externa länkar till Tetra Paks webbplatser

Det är bara tillåtet att länka från en extern part till en webbplats som ägs och kontrolleras av oss, ifall den externa webbplatsen inte innehåller material som kan uppfattas som olaglig, hotfull, kränkande, skandalös eller stötande, eller som kan utgöra eller uppmuntra beteende som kan vara kriminellt, utgöra grund för skadestånd eller bryta mot annan lagstiftning. Vi tar inget som helst ansvar för innehåll eller funktioner på webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av Tetra Pak Group.​

Ansvarsfriskrivning

Vi eftersträvar att hålla informationen på våra webbplatser korrekt, inbegripet men inte begränsat till texter, fotografier, grafik och siffror. Informationen tillhandahålls "som den är" och vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar avseende fullständighet, korrekthet, pålitlighet, lämplighet eller tillgänglighet vad gäller webbplatsen eller informationen oavsett syfte, i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi garanterar heller inte att våra webbplatser är fria från virus eller annan kod med skadliga egenskaper.

Om inte annat anges i tillämplig lag ansvarar vi inte för skador som uppkommer till följd av din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller innehåll, tjänster och material som tillhandahålls på eller via webbplatsen.​

Upphovsrätt

Den här webbplatsen och alla illustrationer, bilder, broschyrer, texter, fotografier, förpackningar och tekniska specifikationer ("Innehåll") som visas här är upphovsrättsskyddade och tillhör Tetra Pak International SA, ©. Med ensamrätt.

Du får inte återge, publicera på nytt, översätta eller på annat sätt distribuera några delar av webbplatsen eller Innehållet utan ägarens skriftliga tillstånd, utöver rätten att göra en kopia eller ladda ned på en lokal hårddisk för privat bruk.

Kopior av Innehållet som delas på lagligt sätt görs endast tillgängliga av ägaren på villkor att du inte ändrar innehållet eller tar bort eller ändrar upphovsrättsinformation om innehållet.​