Utmaningen

Minskad biologisk mångfald får katastrofala följder för vårt ekosystem, som vi alla förlitar oss på för ren luft, friskt vatten, mat och resurser. Utrotningen av arter går allt snabbare – varje dag går 137 vilda djurarter förlorade, mycket på grund av skövlingen av skogar till förmån för jordbruk.1

Det är dags att agera. Skydd och återställning av natur kommer att vara avgörande för att bromsa och vända minskningen av biologisk mångfald och minska växthusgasutsläppen2,3. Det är därför vi måste samarbeta för att återställa ekosystem och samtidigt producera mat.
 

Så kan vi bidra

Certifierade och kontrollerade källor

Som en del i vår ambition om att skapa helt förnybara förpackningar utforskar vi kontinuerligt hållbara alternativ som leder oss bort från fossilbaserade material med höga koldioxidutsläpp mot förnybara och ansvarsfullt anskaffade material som ger låga koldioxidutsläpp.

I våra kartongförpackningar kommer all kartong och de växtbaserade polymererna från certifierade eller andra kontrollerade källor – och vår växtbaserade portfölj blir större för varje år. För att stödja ansvarsfull spårning arbetar vi med certifieringsstandarder från tredje part, som Forest Stewardship CouncilTM4, Bonsucro5, RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials), ASI (Aluminium Stewardship Initiative) och ISCC PLUS. De här tredjepartsstandarderna hjälper oss att bevara och återställa den biologiska mångfalden, mildra och anpassa oss till klimatförändringarna, bidra till global vattenresiliens och återställa naturen.6

Vi samarbetar också inom Ellen MacArthur Foundations CE100-nätverk för att främja användning och återanvändning av förnybara material för att minska framtida koldioxidutsläpp och trycket på naturliga ekosystem.

Markåterställningsprogram

Araucaria Conservation Programme är kartongindustrins första naturbaserade projekt med fokus på att återställa förstörd landsbygdsmark i atlantskogen i Brasilien. I projektet används inhemska arter för att återställa upp till 7 000 hektar till 2030 till gagn för lokalsamhällen och regionens flora och fauna.

Läs mer om markåterställningsprogrammet

Stöd till leverantörer för att skydda naturen

Vi främjar arbetsmetoder för ansvarsfull spårning hos alla våra leverantörer i världen.

I vårt leverantörsinitiativ “Join us in protecting the planet” har vi som mål att minska utsläppen från leverantörer av basmaterial med 50 procent till 2030, jämfört med 2019 års nivåer. Vi fokuserar på att lösa utmaningar kopplade till klimat, biologisk mångfald och cirkularitet.

Som undertecknande part i FN:s Global Compact har vi utsett ansvarsfull spårning till strategiskt mål för oss och vår distributionskedja. Genom att utbyta best practice, ställa upp ambitiösa mål och kontinuerligt se över våra framsteg uppmuntrar vi våra leverantörer att främja sådant beteende i sina egna värdekedjor. 

Läs mer om ansvarsfull spårning

En värld9 med säker tillgång till vatten

Vi ser till hela värdekedjan för att minska de vattenrelaterade effekterna av våra förpacknings- och processlösningar på lokala vattenresurser. Vi bidrar till att lösa gemensamma vattenutmaningar vid utsatta källor10.

Som medlem i Alliance for Water Stewardship samarbetar vi för att införa och främja ett globalt ramverk för hållbar vattenanvändning. Läs mer om hur vi samarbetar på global nivå för att minska lokal påverkan.

Läs mer genom att ladda ned infografiken och utforska resultaten av Quantis undersökning.

Förnybarhetsmärkt förpackning

Trees and forest floor

Kartong

En traditionell, enliters kartongförpackning från Tetra Pak är tillverkad av i genomsnitt 70 procent kartong, vilket är en förnybar källa om den anskaffas på ett ansvarsfullt sätt. Det ger ett lägre koldioxidavtryck än för glas-, plast- eller aluminiumförpackningar, enligt Tetra Paks livscykelanalys 2020.

Milk cartons in the grocery

Polymerer

Växtbaserade material är förnybara om de anskaffas på ett ansvarsfullt sätt. De bidrar till att minska koldioxidutsläppen från våra förpackningar jämfört med fossilbaserade material. Vår långsiktiga ambition är att alla våra kylda och rumstempererade förpackningar ska tillverkas av förnybara och/eller återvunna alternativ i stället för av fossilbaserad plast.

White roll

Aluminium

Aluminium ingår i aseptiska kartonger eftersom det förhindrar oxidering och ljusskador så att färskvaror klarar sig bättre utan kylning i flera månader. Även om detta lager är i det närmaste försumbart arbetar vi hela tiden för att göra det ännu tunnare, samtidigt som vi undersöker alternativa, förnybara barriärmaterial.

Arbete för ökad hållbarhet

Biodiversity animation

Skydda och återställa den biologiska mångfalden

Tillsammans med globala och lokala intressenter arbetar vi för att skydda och återställa den biologiska mångfalden, med fokus på ansvarsfull spårning, markåterställning och effektiv vattenanvändning.

School boy with a globe

Moving Food Forward

Hur drar vi vårt strå till stacken för att forma en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem?7

Våra fokusområden

Tetra Pak Sustainability Report

Engagemang för framtiden

Vår årliga hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av livsmedels- och dryckesindustrin.

Woman in the sunset

Vårt syfte driver vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi drivs av vårt syfte och vi fokuserar på livsmedelssystem, klimat, natur, cirkularitet och ansvarsfullt företagande.

1Mitchell, C. (2022). Deforestation: Clearing The Path For Wildlife Extinctions. Källa: Worldanimalfoundation.org

2IPBES. (2019). The global assessment report on biodiversity and ecosystem services. Källa: Ipbes.net 

3IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Källa: Ipcc.ch

4Tetra Paks FSC-licenskod är FSC™ C014047

5www.bonsucro.com

6https://www.tetrapak.com/sustainability/our-approach/stakeholders-and-reporting/our-partners

7Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary

8Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst.

9FN:s vattenorgan definierar säker tillgång till vatten som ”en befolknings förmåga att tillse hållbar tillgång till tillräckliga mängder vatten av godtagbar kvalitet för sin försörjning, människors hälsa och samhällsekonomisk utveckling, för att säkerställa skydd mot vattenburna föroreningar och vattenrelaterade sjukdomar samt för att bevara ekosystem i ett klimat av fred och politisk stabilitet” (https://www.unwater.org/publications/water-security-and-global-water-agenda)

10Utsatta källor identifieras enligt SBTN-metodiken, baserat på åtta indikatorer som avser vattnets mängd, kvalitet och flöde. För varje indikator ges en poäng mellan 1 och 5. Inom dessa tre kategorier anger en indikator med poängen 3 eller högre att källan är utsatt (https://sciencebasedtargetsnetwork.org/resources/)