2021-03-04
BANGKOK, THAILAND

เต็ดตรา แพ้ค ร่วมงานเสวนาวิชาการ เศรษฐกิจหมุนเวียน จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง จัดโดย สอวช.

tetra pak circular economy seminar nxpo 4 march 2021

จากซ้ายไปขวา:นายอาร์ชวัส เจริญศิลป์ Environmental Policy Director Pepsico Asia Pacific; ดร.เพชร มโนปวิตร นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม; ดร. กาญจนา วานิชกร รองผู้อำนวยการ สอวช.; นายปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด; นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส คณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน); ดร. สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย; และคุณพรรรัตน์ เพชรภักดี ผู้อำนวยการ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (04 มีนาคม 2564)- เต็ดตรา แพ้ค (Tetra Pak) ผู้นำเสนอโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก ร่วมงานเสวนาวิชาการ เศรษฐกิจหมุนเวียน: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดย สวอช. หรือ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเต็ดตรา แพ้ค ได้เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ การพัฒนากลไกการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งนำโดย ดร. สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

งานเสวนาวิชาการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนคาร์บอนต่ำและนวัตกรรมในการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ นายปฏิญญา ศิลสุภดล ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัทเต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นและการดำเนินงานของเต็ดตรา แพ้คในบทบาทการเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มกับการรณรงค์ให้มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ของบริษัท ในการสนับสนุนแนวคิดความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต หรือ Extended Producer Responsibility (EPR) ในต่างประเทศอีกด้วย