2023-01-12
BANGKOK, THAILAND

เต็ดตรา แพ้ค ร่วมส่งต่อพลังความเท่าเทียม
ผ่านผู้บริหารหญิง บนเวทีวันสตรีสากล
จัดโดย ธนาคารซิตี้แบงก์

international-women-day

กรุงเทพฯ (17 มีนาคม 2566) - เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านโซลูชันการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก นำโดย คุณรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัดได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้พูดคนสำคัญบนเวที International Women’s Day ซึ่งจัดโดย ธนาคารซิตี้แบงก์(Citibank) เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ร่วมกับ นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และ นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

ภายในงาน คุณรัตนศิริ ได้ขึ้นกล่าวแสดงความคิดเห็นในมุมมองของนักธุรกิจหญิงที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำบริษัทระดับโลกในประเทศไทย โดยคุณรัตนศิริ ได้แบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นในด้านหน้าที่การทำงาน ความท้าทายในองค์กร และบทบาทของผู้นำองค์กร ที่ต้องแสดงให้เห็นถึงการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ยอมรับความเสมอภาค ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายและเท่าเทียม รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร

นับเป็นโอกาสอันดีที่คุณรัตนศิริ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นบนเวที International Women’s Day ที่สอดคล้องกับนโยบายของเต็ดตรา แพ้ค ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ สร้างความเท่าเทียมของผู้หญิง และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

จากซ้ายไปขวา

  1. นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น
  2. นางซิลเวีย วิจายา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ และ ผู้สนับสนุนโครงการ Citi Thailand Women’s Network
  3. นางสาวรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
  4. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด