2021-12-17
BANGKOK, THAILAND

เต็ดตรา แพ้ค จับมือภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อน หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) ในประเทศไทย

เต็ดตรา แพ้ค จับมือภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อน หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) ในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร, 17 ธันวาคม 2564- เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอาหารชั้นนำของโลก พร้อมด้วย 50 องค์กรชั้นนำ และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ EPR (Extended Producer Responsibility) ในประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ตามวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนและโมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy โครงการริเริ่มนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหน่วยงานรัฐท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี ความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในครั้งนี้ ทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้รวบรวมและผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิล สถาบันการศึกษา และองค์กรระดับชาติและระดับสากล จะร่วมมือกันขับเคลื่อนโมเดลบรรจุภัณฑ์ด้วยหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยภาคเอกชน โดยนำโมเดลนี้มาปรับใช้ และพัฒนาเพิ่มเติมในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกบรรจุภัณฑ์ การรวบรวมและการขนส่ง การสร้างจุดคัดแยก ตลอดจนเพิ่มความตระหนักรู้ให้แก่สาธารณชนและสร้างทัศนคติที่มีความรับผิดชอบต่อการรีไซเคิล ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนทุกฝ่ายในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และปูทางสำหรับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR)