12 november 2021

Så kan ny teknik öppna dörren till nya möjligheter

Livsmedels- och dryckesproducenter måste tillgodose allt större krav från kunder, myndigheter och aktieägare. Konsumenter pressar butiker att erbjuda ett större utbud, ökad individualisering och fler säljkanaler. Myndigheter och lagstiftande organ kräver ännu högre standard för livsmedelssäkerhet. Och aktieägare vill ha högre avkastning på investerat kapital.

För att tillgodose de här kraven har aktörer i hela branschen börjat använda uppkoppling via en rad nya tekniker, från artificiell intelligens (AI) till molnberäkning och sakernas internet (IoT). Genom att möjliggöra uppkoppling inte bara i produktionsmiljön utan i hela distributionskedjan kan teknikerna bana väg för smart användning av data som stöder bättre beslutsprocesser och hjälper livsmedels- och dryckesproducenter att hitta sätt att förbättra produktivitet, livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet samt flexibilitet i produktionen.

”Vanligtvis brukar man övervaka och hantera olika områden på en anläggning för livsmedels- eller dryckesproduktion var för sig och prestandadata integreras inte i ett övergripande tillverkningssystem”, förklarar Olivier Germain, Director Industry 4.0 & MES Products på Tetra Pak. ”Genom att ansluta all utrustning och alla system, samla in data och sedan jämföra dem över tid med riktmärken och kvalitetsstandarder, kan tillverkarna hitta nya möjligheter att optimera hela distributionskedjan och miljöavtrycket från produktionen”.

Ansluta utrustning och system

Tillverkare kan få ett helhetsperspektiv över hela verksamheten genom att koppla samman utrustning och affärssystem. I praktiken innebär det att sensorer och lokala system i en produktionslinje kopplas samman från införseln av råmaterial (och i vissa fall hela vägen till försörjningskedjan) till lagret (ibland ända till återförsäljarna). 

”I en smart fabrik, till exempel, kan tillverkaren dra nytta av insikter som fås genom att kombinera data från driften och affärsverksamheten”, förklarar Olivier. ”Driftdata som samlas in från utrustning och driftsystem som MES (Manufacturing Execution System), kvalitetsstyrningssystem (QMS), LIMS (Laboratory Information Management System) och WMS (Warehouse Management System) bör kopplas samman med affärsledningssystem, exempelvis ERP-systemet (företagets resursplanering)”. 

”I en smart fabrik kan tillverkaren dra nytta av insikter som fås genom att kombinera data från driften och affärsverksamheten”.

Tetra Pak® Connected Package är en smart lösning som kan integreras i ett uppkopplat system. Med hjälp av en unik kod på varje förpackning kan tillverkare via uppkoppling göra sina produkter till databärare. Förpackningskoder kan möjliggöra fullständig spårbarhet i hela värdekedjan, från logistik till återvinning, och därmed öka konsumentengagemanget.

Insamling av dataströmmar

Genom att samla in och kombinera enskilda dataströmmar till ett enda integrerat system skapas ett sammanhang som kan användas för att ta fram insikter som en isolerad datapunkt inte kan leverera på egen hand. 

Till exempel är en fristående datapunkt som ”Temperatur: 100 grader” inte särskilt användbar. Men om systemet vet varifrån i produktionslinjen informationen kommer, vilken produkt som produceras och avläsningar från andra sensorer vid samma tidpunkt, kan det avgöra om avläsningen är godtagbar eller ett tecken på att det kan finnas ett problem. Det här kan användas för att automatiskt justera en maskins inställningar eller meddela en operatör om att vidta åtgärder.

Jämföra data med prestandastandarder

Genom att jämföra data med riktmärken eller andra prestandastandarder kan man främja bättre beslutsprocesser och resultat. Till exempel kan data från liknande utrustning eller produktionslinjer som körs under liknande förhållanden jämföras för att upptäcka prestandaavvikelser eller potentiella problem. Teknik som avancerade algoritmer och artificiell intelligens har stor inverkan genom att underlätta hanteringen av snabba och komplexa datauppsättningar som ofta behövs under den här fasen.

”När utrustning ansluts kan data samlas in i ett integrerat system och resultaten för hela anläggningen kan jämföras”, förklarar Olivier. ”På så sätt kan tillverkaren utveckla djup förståelse i realtid för hela driften och förbättra prestanda”.

”När utrustning ansluts kan data samlas in i ett integrerat system och resultaten för hela anläggningen kan jämföras”.

Tekniken är bara ett verktyg

Även om teknik spelar en avgörande roll för att möjliggöra uppkoppling, är den bara en utgångspunkt. Alla investeringar i teknik är bortkastade om man inte också tydligt definierar resultaten. De enorma mängder data som produceras av sensorer eller de insikter som erbjuds av ett integrerat tillverkningssystem kan inte på egen hand påverka affärsresultaten, om det inte är tydligt vilka utmaningar som behöver hanteras och vilka konkreta resultat en lösning bör ge. 

”Innan du investerar i teknik rekommenderar vi att du formulerar ett tydligt affärscase för vad du vill uppnå”, säger Olivier. ”Det är viktigt att ha en bra baslinje för nuvarande resultat och prestanda samt kunskap om potentiella störningar som införandet av ny teknik på anläggningen medför. På så sätt kan du enklare mäta effekten av den nya tekniken och därmed avkastningen på investeringen”.

Utforska våra webinarier för att lära dig hur du kan integrera information i din beslutsprocess

Fler berättelser från vår värld