Den här sidan är ett komplement till vår hållbarhetsrapport för FY22, som redovisades i enlighet med GRI Standards för att ge en översikt över Tetra Paks hållbarhetsresultat för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022. 

Du hittar vår hållbarhetsrapport för FY22 här

Råmaterial och spårning

Informationen som presenteras i det här avsnittet omfattar de råmaterial som används för att tillverka våra kartongförpackningar, inklusive andra material som laminat, förslutningar, sugrör, remsor och film. 

GRI 301-1 Användning av material efter vikt (kiloton)

Användning av förpackningsråmaterial efter vikt

Förnybara material (kartong och växtbaserade polymerer)
Icke-förnybara material (aluminium och konventionell plast)

Relativ andel av råmaterial som används i våra kartongförpackningar

Relativ andel av råmaterial som används i våra kartongförpackningar
Kartong
Växtbaserade polymerer
Konventionell plast
Aluminiumfolie

Andel FSC-märkta kartongförpackningar levererade till kund

Andel FSC-märkta kartongförpackningar levererade till kund

Antalet FSC-märkta förpackningar som vi har levererat till våra kunder har ökat stadigt sedan 2007, då vi lanserade den första FSC-märkta kartongförpackningen.
FSC-märkta förpackningar
Procent av det totala antalet förpackningar (%)

Cirkularitet och återvinning

Driftavfall

Rapporterat avfall innefattar hanteringen av allt fast avfall som genereras på våra produktions- och monteringsanläggningar, inklusive produktionsavfall och annan typ av avfall från anläggningarna.

Hantering av driftavfall

Hantering av driftavfall

Diagrammet visar andelarna avfall som återvinns, bränns med eller utan energiåtervinning eller skickas till deponi.
Återvinning
Förbränning med energiåtervinning
Förbränning utan energiåtervinning
Deponi

Avfall från produktionen av förpackningsmaterial i procent


Materialavfall definieras som skillnaden mellan förbrukat råmaterial och producerat förpackningsmaterial. Materialavfallsgraden som visas här är det på fabriken vägda genomsnittliga avfallet.

 

Avfall efter konsumentledet

Vi samlar in återvinningsinformation från alla marknader där vi är verksamma, världen över. Den rapporterade återvinningsgraden för begagnade kartongförpackningar baseras på andelen kartonger som samlats in och skickats för återvinning jämfört med antal använda kartonger. Vi använder offentligt tillgänglig information från betrodda källor som myndigheter, registrerade återvinningsföretag, nationella branschorganisationer och icke-statliga organisationer. Informationen samlas in regelbundet enligt en konsekvent metod. I de fall då information saknas hänvisar vi direkt till information från återvinnings- och/eller insamlingspartners tillsammans med synpunkter från våra lokala hållbarhetsteam för att se till att vi har en så bred informationsuppsättning som möjligt.

Obs! Till följd av att Ryssland har undantagits från det globala återvinningsarbetet blev andelen återvunna kartongförpackningar globalt 25 procent. Motsvarande siffra för 2021 hade varit 27 procent, jämfört med 26 procent när Ryssland inkluderades.

a diagram of numbers and numbers

Återvinning av kartongförpackningar, volym och andel

GRI 301-3 Återvunna produkter och deras förpackningsmaterial

Det totala antalet kartongförpackningar som samlades in och skickades till återvinning, kiloton
Återvinningsandel (procent)

Klimat och energi

De data som presenteras i det här avsnittet omfattar Tetra Paks växthusgasutsläpp (GHG) inom Scope 1, 2 och 3 samt andra utsläpp i luften, inklusive ämnen som bryter ned ozonskiktet (ODS) och flyktiga organiska föreningar (VOC).

Utsläppen av växthusgaser (GHG) rapporteras enligt principerna i GHG-protokollet, som utvecklats av World Resource Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD). Våra växthusgasutsläpp inom Scope 1, 2 och 3 har granskats av en oberoende tredje part sedan 2013.

Klimatpåverkan från Tetra Paks verksamhet (utsläpp)

Vår verksamhets klimatpåverkan består av både Scope 1- och Scope 2-utsläpp samt Scope 3, kategori 6 – affärsresor. I Scope 1 ingår direkta utsläpp från vår egen verksamhet, inklusive bränsleförbrukning och användande av kylmedel och lösningsmedel. I Scope 2 ingår indirekta utsläpp som är kopplade till företagets förbrukning av el, värme, ånga eller kylning. Scope 2 har beräknats med hjälp av den ”marknadsbaserade” metoden. Det innebär att vi har använt leverantörsspecifika utsläppsnivåer där sådana är tillgängliga, i linje med växthusgasprotokollets Scope 2-kvalitetskriterier. De främsta drivkrafterna för att minska utsläppen har varit åtgärder för att ytterligare förbättra energieffektiviteten på våra anläggningar och den ökade användningen av förnybar elektricitet. Den största bidragande orsaken till våra Scope 1- och Scope 2-utsläpp är köpt elektricitet på våra anläggningar.

Obs! Baslinjeåret för vår klimatinformation är 2019. Resultaten från 2019 anses vara representativa för Tetra Paks verksamhet och värdekedjan och var det sista helåret för vilket en granskningsrapport om växthusgasutsläppen var tillgänglig när vårt SBTi-mål uppdaterades 2020. Växthusgasutsläppen beräknas med hjälp av publicerade, allmänna utsläppsfaktorer. De senaste GWP-värdena från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), baserade på en tidshorisont på 100 år, har använts till beräkningarna. Konsolideringsmodell för utsläpp: driftkontroll.

GRI 305-1 Direkta (Scope 1) växthusgasutsläpp

GRI 305-1 Direkta (Scope 1) växthusgasutsläpp

GRI 305-2 Energiindirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp

GRI 305-2 Energiindirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp

Klimatpåverkan i värdekedjan

305-3 Andra indirekta (Scope 3) växthusgasutsläpp

305-3 Andra indirekta (Scope 3) växthusgasutsläpp

GRI 305-4 Växthusgasutsläppens intensitet

GRI 305-4 Växthusgasutsläppens intensitet

 

Andra utsläpp i luften

Utsläpp från ämnen som bryter ned ozonskiktet kommer från läckage av CFC/HCFC*. Tetra Pak har en policy att byta ut CFC, haloner och alla andra ämnen som kan skada ozonskiktet, och ersätta med alternativa ämnen som har lägre miljöpåverkan. Sedan vi genomförde denna policy har utsläppen av ämnen som skadar ozonskiktet minskat till försumbara nivåer.
*CFC: klorfluorkarboner, HCFC: klorfluorväten

VOC-utsläppen uppstår huvudsakligen från lösningsmedel som används i tryckfärg och, i viss utsträckning, från produktion av tryckplåtar på våra konverteringsfabriker för förpackningsmaterial. Informationen representerar totala VOC-utsläpp i luften, efter reningsutrustning. Här ingår både processutsläpp, skorstensemissioner och flyktiga utsläpp. För att minska sådana utsläpp har vi installerat Regenerative Thermal Oxidizers (RTO) i många av våra fabriker. Dessutom förnyar vi kontinuerligt våra processer för att minska användningen av organiska lösningsmedel i vår produktion.

GRI 305-6 Utsläpp av ämnen som bryter ned ozonskiktet (ODS)

GRI 305-6 Utsläpp av ämnen som bryter ned ozonskiktet (ODS)
a. Ingen produktion eller export av ODS. De årliga totala ODS-utsläppen från Tetra Paks verksamhet är 0,01 ton CFC-11
b. Ämnen inkluderade efter beräkning. Alla kylmedel och haloner som används av Tetra Pak inklusive ämnen som regleras i Montrealprotokollet, och blandningar av dessa.
c. Källa till använda utsläppsfaktorer: https://www.unep.org/ozonaction/resources/gwp-odp-calculator-mobile-app/gwp-odp-calculator
d. Montrealprotokollet och GWP-ODP-beräkningsverktyg från UNEP

Ämnen som bryter ned ozonskiktet i ton CFC-11e

Ämnen som bryter ned ozonskiktet i ton CFC-11e
GRI 305-6 Utsläpp av ämnen som bryter ned ozonskiktet (ODS).

VOC-utsläpp i produktionen av förpackningsmaterial, ton

VOC-utsläpp i produktionen av förpackningsmaterial, ton
GRI 305-7 Kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och andra betydande utsläpp till luften

 

Energianvändning i Tetra Paks verksamhet

I den rapporterade energianvändningen ingår inköpt elektricitet och elektricitet som genererats på plats, användande av fossila bränslen som naturgas samt fjärrvärme (varmt vatten/ånga). Elektricitet är den huvudsakliga energikällan i vår verksamhet. Bränslen används för både uppvärmning och processpecifika syften som torkning av tryckfärg. Diagrammen illustrerar den totala energiförbrukningen i vår verksamhet världen över. Energianvändningen har förblivit relativt stabil, trots produktionsökningar. Våra konverteringsfabriker för förpackningsmaterial är de mest energiintensiva verksamheterna. De stod för 74 procent av den totala energianvändningen i vår verksamhet år 2022.

GRI 302-1 Energiförbrukning inom företaget

GRI 302-1 Energiförbrukning inom företaget
*Naturgas, tunn bränsleolja, diesel, tjock bränsleolja, LPG, propan
**Biogas
f. Energiförbrukningsinformationen är insamlad och sammanställd från Tetra Paks anläggningar via ett webbaserat affärsprogram för hållbarhetsstyrning.
g. Allmänna faktorer hämtade från GaBi-databasen

Total energiförbrukning i Tetra Paks verksamhet

Total energiförbrukning i Tetra Paks verksamhet
GRI 302-1(e)

Andel av energiförbrukningen per funktion

Andel av energiförbrukningen per funktion
Konvertering av förpackningsmaterial
Ytterligare materialproduktion
Montering av maskiner och utrustning
Kontor och supportfunktioner

Andel av energiförbrukningen per källa

Andel av energiförbrukningen per källa
Elektricitet
Naturgas
LPG/Propan
Fjärrvärme
Övrig energi (tunn bränsleolja, biogas, solcellsvärme och tjock bränsleolja)

GRI 302-3 Företagets energiintensitet

GRI 302-3 Företagets energiintensitet
a. Företagets energiintensitetsandel
b. organisationsspecifik siffra (nämnare) som har använts för att beräkna andelen: Nämnare – miljoner producerade Tetra Pak standardförpackningar.
c. typer av energi inkluderade i intensitetsandelen: elektricitet, naturgas, LPG och propan, fjärrvärme, övrig energi (tunn/tjock bränsleolja, biogas, solcellsvärme)
d. huruvida andelen använder energiförbrukning inom organisationen, utanför den, eller både och: energiförbrukning inom Tetra Pak

Energiintensitet i produktionen av förpackningsmaterial i MWh/miljoner standardförpackningar

Energiintensitet i produktionen av förpackningsmaterial

Förnybar energiförbrukning i Tetra Paks verksamhet

Förnybar energiförbrukning i Tetra Paks verksamhet
procent förnybar energiförbrukning i Tetra Paks verksamhet
Lokal solcellsanläggningskapacitet

Vattenhantering

Informationen i det här avsnittet visar de totala vattenuttagen, vattenutsläppen och vattenförbrukningen på samtliga av Tetra Paks anläggningar. Mängden vatten vi tar ut är ganska blygsam, men vi försöker ändå minimera vattenuttaget så mycket som möjligt. Våra konverteringsfabriker står för den största andelen i vattenanvändningen, följt av verksamheter som monterar maskiner och utrustning. För att förstå vilka av våra anläggningar som ligger i områden med hög vattenstress har vi använt verktyget WRI Aqueduct Water Risk Atlas, för att göra en bedömning. Vi utgår från att allt vattenuttag för våra anläggningar är sötvatten.

GRI 303-3 Vattenuttag

Vattenuttag

Totalt vattenuttag från samtliga områden i tusental m3

 Totalt vattenuttag från samtliga områden i tusental kubikmeter
Det ökade vattenuttaget mellan 2021 och 2022 beror på kylsystemet på vår konverteringsfabrik i Sunne, Sverige. Systemet använder ytvatten från en närliggande sjö till kylning i produktionen, varpå vattnet leds tillbaka till samma sjö. Det innebär att vår nettoförbrukning av vatten inte påverkas väsentligt, eftersom den minskade till 1 066 ML, jämfört med 1 405 ML 2021.

Vattenuttag per funktion

Vattenuttag per funktion
Konvertering av förpackningsmaterial
Ytterligare materialproduktion
Maskiner och utrustning
Kontor och supportfunktioner

Andel av det totala vattenuttaget per källa

Andel av det totala vattenuttaget per källa
Vatten från tredje part (dvs. kommunalt vatten)
Grundvatten
Ytvatten

GRI 303-4 Vattenutsläpp

Vattenutsläpp
I vår vattenhanteringsprocedur har vi angett standarder för föroreningar som släpps ut i ytvatten i avsaknad av lokala standarder eller gränsvärden. Vi baserar sådana standarder på tabell 1.3.1 i International Finance Corporation EHs-vägledning för miljö, hälsa och säkerhet (se här)

GRI 303-4 Vattenutsläpp

Vattenförbrukning
Tetra Pak hanterar eller påverkar inte vattenlagring av någon betydande storlek inom vår verksamhet.
Den minskade vattenförbrukningen från 2021 till 2022 beror delvis på vår anläggning i Kunshan, Kina, som uppnådde en 10-procentig minskning av vattenförbrukningen och sparade över 2,8 miljoner vatten under 2022 genom att kartlägga möjligheten till vattenåtervinning inom kommunal vattenförbrukning och hitta ett sätt att återanvända behandlat avfallsvatten i kyltornet.

Medarbetare

Informationen som presenteras i det här avsnittet omfattar det totala antalet anställda inom Tetra Pak 2022, indelade efter kön, region, arbetstid och anställningsform. Här hittar du också detaljerad information om nyanställningar och personalomsättning utifrån ålder, kön och region.

GRI 2-7 Medarbetare

GRI 2-7 Medarbetare

GRI 401-1 Nyanställningar och personalomsättning per åldersgrupp

GRI 401-1 Nyanställningar och personalomsättning

GRI 401-1 Nyanställningar och personalomsättning per kön och region

Utifrån kön och region

 

Mångfald

Informationen i det här avsnittet beskriver mångfalden i Tetra Paks ledningsgrupp och bland Tetra Paks medarbetare utifrån region och åldersgrupp och per medarbetarkategori. 

GRI 405-1 Mångfald bland ledningsgrupper och medarbetare

GRI 405-1 Mångfald bland ledningsgrupper och medarbetare

procent av anställda utifrån kön

procent av anställda utifrån kön
23,1 procent kvinnor
76,9 procent män

procent av anställda utifrån åldersgrupp

procent av anställda utifrån åldersgrupp

procent kvinnor utifrån medarbetarkategori

procent kvinnor utifrån medarbetarkategori

Upprepning av information

I juli 2022 tillkännagav Tetra Pak att företaget tänkte avveckla sin verksamhet i Ryssland. Den förändrade organisationsstrukturen innebar att basåret för vår klimatinformation behövde räknas om. Ryssland är också undantaget från vår interna övervakning av insamling och återvinning och ingår inte i de globala återvinningssiffrorna eller annan information om miljöresultat i vår verksamhet, dvs. avfall och vatten.

Läs hela artikeln: Tetra Pak lämnar Ryssland