2023-12-14
BANGKOK, THAILAND

เต็ดตรา แพ้ค เผยแนวทางการลงมือปฎิบัติเพื่อมุ่งสู่การปฎิรูประบบอาหาร

เปิดตัวแผนงานแบบครอบคลุมภายหลังวันอาหาร การเกษตร และน้ำครั้งแรกของ COP28

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (14 ธันวาคม 2566) – เต็ดตรา แพ้ค ประกาศแนวทางการลงมือปฎิบัติที่ครอบคลุมในการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบอาหารที่มีความปลอดภัย ยั่งยืน และยืดหยุ่นมากขึ้น 1  ผ่านบทบาทผู้นำในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นับเป็นการต่อยอดการเป็นผู้นำของบริษัทในคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมระดับโลก (Global Dairy Processing Task Force) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มด้านสภาพภูมิอากาศ 'Pathways to Dairy Net Zero' โดยมุ่งเป้าในการสำรวจระบบและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

Diane Holdorf, EVP WBCSD, Charles Brand, EVP Processing Solutions & Equipment, Tetra Pak, Máximo Torero, Chief Economist at FAO, Johan Rockström, Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research

ชาร์ลส์ แบรนด์ รองประธานบริหารฝ่ายโซลูชันและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ของเต็ดตรา แพ้ค ให้ความเห็นว่า “การปฎิรูประบบอาหารถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอนาคตที่มีศักยภาพ ทุกวันนี้ ระบบดังกล่าวนับว่ายังขาดประสิทธิภาพและไม่มีความยั่งยืน ทั้งยังมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสาม (34%) ทั่วโลก 2 และในขณะเดียวกัน หนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตออกมายังคงสูญเปล่าหรือเหลือทิ้ง 3 นอกจากนี้ ระบบอาหารยังไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้คน โดย 9% ของประชากรทั่วโลกต้องเผชิญกับความหิวโหย 4 และ 30% กำลังประสบกับการขาดแคลนอาหาร5 ยิ่งไปกว่านั้น ห่วงโซ่คุณค่าทางอาหารยังเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการทำลายป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีการประเมินว่าอุตสาหกรรมนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอันดับสองรองจากเรื่องพลังงาน ปัญหาเรื่องอาหารไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถมองข้ามไปได้ เราจึงต้องปรับเปลี่ยนระบบเหล่านี้เพื่อรับรองถึงความปลอดภัย ความยืดหยุ่น และความยั่งยืนที่มากขึ้น”

เต็ดตรา แพ้ค ได้กำหนดแนวทางสำคัญ 4 ประการ ในการเร่งการปฎิรูประบบอาหาร และบริษัทยังได้จัดทำแผนงานและเป้าหมายที่วัดผลได้ในแต่ละแนวทางของการลงมือปฎิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับการปฎิรูปด้านอาหารที่สำคัญ และการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ที่ดินที่ Food and Land Use Coalition ได้เสนอไว้ 6 ดังนี้

  • สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ผลิตภัณฑ์นมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น 7 ด้วยการจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม พร้อมกับสนับสนุนผลผลิต การสร้างผลกำไร และความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย

  • สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้ได้แหล่งอาหารใหม่ ๆ อาทิ โดยสร้างความหลากหลายด้วยแหล่งโปรตีนทางเลือก เพื่อมาเป็นส่วนเสริมของนมและแหล่งโปรตีนจากสัตว์อื่นๆ

  • ลดการสูญเสียและขยะอาหาร ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีแปรรูปอาหารที่ช่วยลดขยะอาหารระหว่างการผลิต รวมถึงโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อหาวิธีนำส่วนประกอบที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้จากกระบวนการการผลิตอาหารกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนั้น โซลูชันบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อยังช่วยลดขยะอาหารด้วยการยืดอายุผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่ายให้เก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใช้สารกันบูดหรือแช่เย็น ช่วยให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปได้อย่างกว้างขวาง แม้ในพื้นที่ห่างไกลที่มีโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งและเก็บรักษาด้วยการแช่เย็นไม่เพียงพอ 8

  • เพิ่มการเข้าถึงโภชนาการที่ปลอดภัย 9 ผ่านบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความยั่งยืน10 ด้วยการออกแบบและปรับใช้โซลูชันบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความยั่งยืน ซึ่งได้ช่วยรักษาคุณภาพอาหารและทำให้มีการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น

การประกาศแนวทางนี้มีขึ้นควบคู่ไปกับการเผยแพร่เอกสารนำเสนอข้อมูล (White Paper) ของเต็ดตรา แพ้ค ที่จัดทำร่วมกับ EY Parthenon ซึ่งศึกษาลงลึกถึงข้อกำหนดหลักของระบบอาหาร มุ่งผลักดันความยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทั้งผู้คนและโลกใบนี้ภายในปี 2583

Charles Brand, Executive Vice President Processing Solution & Equipment, Tetra Pak

ชาลส์ ให้ข้อสรุปว่า “สำหรับเต็ดตรา แพ้ค แล้ว เราไม่ได้แค่ให้คำมั่นสัญญาไว้เท่านั้น เรากำลังผลักดันให้เกิดวาระการเปลี่ยนแปลงโดยยึดถือหลักฐานประกอบที่ชัดเจน เราตอบรับเข้าร่วมกับภาคเอกชนด้วยการแสดงให้เห็นถึงทั้งความมุ่งมั่นและแผนงานเชิงกลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ไม่ว่าจะในที่ประชุม COP28 หรือที่ใด เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ลูกค้า และผู้นำทางความคิดรายสำคัญ เพื่อช่วยปฎิรูประบบอาหารและขับเคลื่อนไปสู่แนวทางที่ก้าวหน้าต่อไป”

 1 คำจำกัดความ: ระบบอาหารคือ ระบบที่ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งหมด (สิ่งแวดล้อม ผู้คน ปัจจัยการผลิต กระบวนการ โครงสร้างพื้นฐาน สถาบัน ตลาด และการค้า) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายและการตลาด การจัดเตรียมและการบริโภคอาหาร และผลผลิตจากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มา: คณะทำงานระดับสูงด้านความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการโลก (HLTF) (un.org)

 2 อาหารธรรมชาติ (vol 2, no- 198-209). คริปปา และคณะ. (2564): “ระบบอาหารคิดเป็นหนึ่งในสามของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกระทำของมนุษย์”. https://www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9

 3 https://www.wfp.org/stories/5-facts-about-food-waste-and-hunger#:~:text=One%2Dthird%20of%20food%20produced,worth%20approximately%20US%241%20trillion

 4 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ. สถานะความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในโลก. https://www.fao.org/3/cc3017en/cc3017en.pdf (2566).

 5 องค์การอนามัยโลก. ภาวะทุพโภชนาการ. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition

 6 Food and Land Use Coalition | World Resources Institute (wri.org)

 7 คำจำกัดความ: ผลิตภัณฑ์นมที่มีความยั่งยืนหมายถึง อุตสาหกรรมนมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงผ่านการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ในการผลิตและการแปรรูป เพื่อปกป้องความมั่นคงทางโภชนาการและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนนับพันล้านทั่วโลกไปพร้อมกับสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับเราทุกคน https://globaldairyplatform.com/sustainability

 8 การผสมผสานระหว่างการแปรรูปแบบปลอดเชื้อกับกล่องบรรจุเครื่องดื่มช่วยเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่ายได้นานถึง 12 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารกันบูดหรือจัดเก็บไว้ในตู้เย็นที่ใช้พลังงานสูง

 9 คำจำกัดความ: ข้อมูลโภชนาการของอาหารสำเร็จรูปที่ได้รับการประเมินตามระบบ Health Star Rating, Health Star Rating

 10 บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนหมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการใช้งานอันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ซึ่งทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือทรัพยากรทดแทนได้ที่จัดหามาอย่างมีความรับผิดชอบ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำในระหว่างการผลิต การแปรรูป การขนส่ง และการรีไซเคิล

 

หากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
ฐาปนี จันทร์หอม
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์: +662-018-3000
Tapanee.junhom@tetrapak.com

มิดัส คอมมิวนิเคชั่ นอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด
ณัฐพรรณ มิว
โทรศัพท์: +6695-665-5156
natthaphan@midas-pr.com

Images for download

Charles Brand, Executive Vice President Processing Solution & Equipment, Tetra Pak

Charles Brand, Executive Vice President Processing Solution & Equipment, Tetra Pak

Diane Holdorf, EVP WBCSD, Charles Brand, EVP Processing Solutions & Equipment, Tetra Pak, Máximo Torero, Chief Economist at FAO, Johan Rockström, Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research

Diane Holdorf, EVP WBCSD, Charles Brand, EVP Processing Solutions & Equipment, Tetra Pak, Máximo Torero, Chief Economist at FAO, Johan Rockström, Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research