Småbrukare i Albanien har lyfts ur fattigdom

Utmaningen

Som kandidatland till EU behöver Albanien utveckla sin jordbrukssektor, däribland mjölkproduktionen. Mjölk produceras främst av småbrukare. Den genomsnittliga mjölkgårdsstorleken är 1,7 kor. Produktionen är låg med i genomsnitt 3 ton per ko och år enligt IFCN.

Enligt FAO:s uppskattningar är 45 procent av den lokala konsumtionsmjölken obearbetad och säljs ofta opaketerad direkt till hushållen. Livsmedelssäkerheten är ett problem eftersom mjölken inte bearbetas och förpackas på ett säkert sätt. Den blir snabbt förstörd, vilket utsätter konsumenterna för hälsorisker. Mejeriföretagen har problem med mjölk av låg kvalitet, eftersom det saknas en formell infrastruktur för mjölkinsamling. 

Lantbrukare vid mjölkproduktionscentrum i Albanien

Initiativet

Tetra Pak och Tetra Laval Food for Development har tecknat ett treårigt avtal om tekniskt stöd med mejeriföretagen Agroal & Global Services Sh.p.k. (AGS) och Lufra Sh.p.k. (Lufra) om att upprätta de första mjölkproduktionscentren i Albanien. Initiativet fokuserar på att utveckla en formell infrastruktur för mjölkinsamling och tillhandahålla tekniskt stöd till småbrukare. Målet är att utbildningen för småbrukarna ska hjälpa dem att öka sina intäkter och bidra till att lyfta dem ur fattigdomen. 

Via Tetra Laval Food for Development-teamets mjölkgårdsexperter ges tekniskt stöd för att utbilda rådgivningskonsulter (personal hos mejeriföretagen), lantbrukare och intressenter inom skolmjölksprogram. 

All mjölk som produceras köps av mejeriföretagen, vilket gör att lantbrukarnas intäkter säkras och de får möjlighet att utöka och utveckla sin verksamhet.

Värdet

Initiativet når ut till fler än 3 000 småskaliga mjölkbönder. De får stöd i form av utbildning från rådgivningskonsulter och kan vara säkra på att deras mjölk blir uppköpt tack vare de förbättrade kvalitetskriterierna. AGS och Lufra har investerat i nya kylcenter för insamling av mjölk och anlitat rådgivningskonsulter och veterinärer till stöd för lantbrukarna. Leveranserna av mjölk till mejeriföretagen ökar, och mjölkkvaliteten blir bättre. Efter 16 månader har mjölkleveranserna till Lufra ökat med 41,6 procent, från 60 000 liter till 85 000 liter per dag. På referensgårdarna som levererar till AGS har mjölkproduktionen ökat med 119 procent, från i genomsnitt 24,9 liter till 54,5 liter per gård och dag efter sju månaders utbildning.

Blicka framåt

En ökad mjölkkonsumtion kommer på längre sikt att skapa större efterfrågan på kvalitetsmjölk från den formella mejerisektorn. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och ministeriet för jordbruk och landsbygdsutveckling har kommit överens med Tirana kommun om att starta ett inledande skolmjölksprogram. Barnen kommer att få 200 ml UHT-mjölk varje skoldag. Mjölken samlas in från småbrukare och bearbetas och förpackas sedan av AGS.

Det här initiativet ska visa att skolbarn kan få välbehövlig näring under skoldagen utan att man behöver investera i skolkök och matsalar. För att Albanien ska få gå med i EU måste standarden för mjölkproduktionen förbättras så att den uppfyller EU:s standarder. Ett skolmjölksprogram uppfyller dubbla syften, att tillhandahålla välbehövlig näring och på längre sikt bidrar det till att förändra konsumtionsvanor och skapa efterfrågan på mejeriprodukter av hög kvalitet från den formella mejerisektorn. 

Viktiga punkter:

  • Projektet når ut till fler än 3 000 småskaliga mjölkbönder.
  • Efter 16 månader har mjölkleveranserna till Lufra ökat med nästan 42 procent, från 60 000 liter till 85 000 liter per dag. På referensgårdarna som levererar till AGS har mjölkproduktionen efter sju månader ökat med 119 procent, från i genomsnitt 24,9 liter till 54,5 liter per gård och dag.
  • Samarbetet omfattar hela värdekedjan från småbrukarnas mjölkproduktion till skolmjölk. Initiativet fokuserar på att lyfta småbrukare ur fattigdom genom att ge dem en säker inkomst från sin mjölkproduktion och möjlighet att växa och utveckla sin verksamhet.
  • Barnen som är med i pilotprogrammet för skolmjölk kommer att få 200 ml UHT-mjölk varje skoldag. Ett skolmjölksprogram tjänar det dubbla syftet att tillhandahålla välbehövlig näring och på länt43 sikt bidrar det till att förändra konsumtionsvanorna och skapa efterfrågan på mejeriprodukter av hög kvalitet från den formella mejerisektorn.