Våra projekt med mjölkproduktionscentra bidrar till att skapa hållbara värdekedjor1 via samarbetsprojekt som hjälper småbrukare att öka deras mjölkproduktion, höja kvaliteten och lönsamheten och samtidigt ta bättre hand om djuren.

Sedan 2011 har vi hjälpt lokala småbrukare genom att skapa kontakt mellan dem och våra kunder. Syftet är att tillgodose efterfrågan på lokalproducerad mjölk av hög kvalitet och samtidigt förbättra levnadsförhållandena för både småbrukare och samhällen. Framöver hoppas vi kunna utöka effekterna av vår modell med mjölkproduktionscentra genom att starta fler projekt och fortsätta sprida kunskap och teknisk utbildning till små mjölkbönder världen över.

Effekten av mjölkproduktionscentra

Vi förbättrade försörjningsmöjligheterna och inkomsten för lokala småbrukare och hjälpte dem samtidigt att leverera mjölk av hög kvalitet till våra kunder.

Man, cow and 67,808

Sedan 2011 har fler än 67 000 lantbrukare levererat mjölk till kunder via våra projekt med mjölkproduktionscentra.
97 procent är småbrukare.

Cow and 22

22 mjölkproduktionscentra sedan 2011, varav fyra nya under 2022.

Over 1 mio litres of milk and Tetra Pak packages

I genomsnitt samlades en miljon liter mjölk in per dag via våra mjölkproduktionscentra.

Vikten av mjölkproduktionscenter


Enligt International Farm Comparison Network står småbrukarna just nu för 377 miljoner av de 960 miljoner ton mjölk som produceras i världen.

Inom den närmaste tioårsperioden kommer vår globala efterfrågan på mjölk att överstiga utbudet, vilket sätter en enorm press på mejeriindustrin. Med vår branschexpertis hjälper vi till att säkerställa långsiktiga leveranser av lokalt producerad kvalitetsmjölk och därmed att minimera matsvinnet.

Mjölkbonde med sin boskap

Vi hjälper småbrukare att producera mjölk av hög kvalitet

Våra mjölkproduktionscentra är kopplade till samarbetsprojekt avsedda att hjälpa våra kunder att säkerställa stabil och långsiktig tillgång till lokalproducerad kvalitetsmjölk.

Våra mjölkproduktionscenter skapar kontakt mellan småbrukare och ett utvalt mejeriföretag i ett visst område. Samtidigt erbjuder våra internationella mejeriexperter tekniskt stöd och utbildning till lantbrukarna. Genom att lantbrukarna får tillgång till utbildning och i vissa fall hjälp med att installera ändamålsenlig teknik och kylinfrastruktur ökar tillgången till lokalproducerad mjölk av hög kvalitet och mjölkbönderna kommer ut på en större marknad. 

Mjölkbonde med sin boskap

Förbättra mjölkinsamlingskvaliteten i Nicaragua


Boskapscenter är en modell som används för att höja produktiviteten och lönsamheten i mejerisektorn i Nicaragua. Det hela började 2012 med 22 mjölkproducenter och fortsätter än i dag att förbättra försörjningsmöjligheterna för medlemmarna i San Felipe-Boaco-kooperativet.

Förbättra mjölkinsamlingskvaliteten i Nicaragua


Boskapscenter är en modell som används för att höja produktiviteten och lönsamheten i mejerisektorn i Nicaragua. Det hela började 2012 med 22 mjölkproducenter och fortsätter än i dag att förbättra försörjningsmöjligheterna för medlemmarna i San Felipe-Boaco-kooperativet.

Fler mjölkproduktionscentra globalt

Mjölkinsamlingen blir bättre för varje dag


I Nigeria produceras bara 60 procent av den mjölk som konsumeras lokalt. Det beror på problem som upplevs av småbrukare när det gäller tillgång till rent vatten och utmaningar i distributionskedjan för mjölk. För att lösa de här problemen i lokala landsbygdsområden har Tetra Pak donerat solcellsdrivna brunnar och mjölinsamlingsbehållare i rostfritt stål till mjölkproducerande samhällen.

Mjölkinsamlingen blir bättre för varje dag


I Nigeria produceras bara 60 procent av den mjölk som konsumeras lokalt. Det beror på problem som upplevs av småbrukare när det gäller tillgång till rent vatten och utmaningar i distributionskedjan för mjölk. För att lösa de här problemen i lokala landsbygdsområden har Tetra Pak donerat solcellsdrivna brunnar och mjölinsamlingsbehållare i rostfritt stål till mjölkproducerande samhällen.

Utforska mer

Two kids smiling and drinking milk from Tetra Pak packages

Food for Development

För att bidra till hållbara värdekedjor för livsmedel och hantera globala utmaningar kopplade till livsmedelssäkerhet och nutrition behöver vi främja samarbete och engagemang inom olika nätverk med intressenter.

Artistic illustration of a women drinking water from beverage carton

Moving Food Forward

Alla människor överallt i världen förtjänar tillgång till säkra och näringsrika livsmedel som inte kostar skjortan. Vi arbetar för att stödja omställningen till säkra, hållbara och tåliga livsmedelssystem genom våra insatser, produkter och lösningar.

1 En hållbar värdekedja för livsmedel är en värdekedja för livsmedel som: är lönsam under samtliga stadier (ekonomisk hållbarhet), ger fördelar för hela samhället (social hållbarhet) och har positiv eller neutral inverkan på den naturliga miljön (miljömässig hållbarhet). Källa: Sustainable Value Chain – What is it?