Samarbete

För att bidra till hållbara värdekedjor för livsmedel och hantera globala utmaningar kopplade till livsmedelssäkerhet och nutrition behöver vi främja samarbete och engagemang inom olika nätverk med intressenter. Därför engagerar vi oss kontinuerligt och driver aktivt samarbeten med flera organisationer och allianser.

Världslivsmedelsprogrammet (WFP)

WFP och Tetra Pak har en lång samarbetshistoria och utbyter best practice om skolmåltidsprogram i hela världen. WFP och Tetra Pak har undertecknat en avsiktsförklaring i Latinamerika, och Tetra Pak stödjer aktivt det latinamerikanska skolmåltidsnätverket. WFP har genomfört ett Sida-finansierat Milk for Schools-pilotprojekt i Zambia. Tetra Pak Food for Development tillhandahöll teknisk assistans och delade med sig av best practice inom livsmedelssäkerhet till WFP i ett skolmjölksprogram som infördes som nödhjälp i Syrien. I Burundi har Tetra Pak och WFP samarbetat i ett skolmåltidsprogram för 20 000 barn.

Som ett resultat av ett officiellt policydokument från World Food Programme (WFP), som stöder användandet av UHT-mjölk i sin skolmåltidsverksamhet, ingår Tetra Pak i ett skolmåltidsprogram för att förbättra näringsstatusen för 20 000 barn i centrala Burundi.

EU bidrar med 5 miljoner euro som WFP får använda för att köpa upp till en tredjedel av de livsmedelsvaror som behövs av lokala småbrukare i Gitega-provinsen. Vår kund, det nystartade lokala företaget Modern Dairy Burundi, levererar färsk mjölk i Tetra Fino® Aseptic 200 ml-förpackningar.

Så bidrar vi

Global Child Nutrition Foundation (GCNF)

GCNF hjälper myndigheter att bygga upp nationella skolmåltidsprogram med lokala råvaror, utveckla marknader för småbrukare och skapa möjligheter för kvinnliga entreprenörer och är i grunden oberoende av internationellt stöd. GCNF samlar in data om skolmåltidsprogram från över 150 länder inom ”Global Survey of School Meal Programs”. Tetra Pak Food for Development har representanter i GCNF:s styrelse. GCNF och Tetra Pak verkar tillsammans för bättre skolmat i hela världen.

International Dairy Federation (IDF)

Tetra Pak samarbetar med IDF för att främja skolmjölk, bland annat genom att utbyta information och data till globala skolmjölksundersökningar och utbyta case och best practices på IDF:s webbplats ”School Milk Knowledge Hub”. Vi har också bidragit till och hjälpt till med rapporten ”The contribution of school milk programmes to the nutrition of children worldwide”.

SUN Business Network (SUN BN)

SUN arbetar för ökad näringstillförsel i världen genom att sammanföra offentliga intressenter med privata. Tetra Laval ingår i nätverket och finns representerat i SUN BN:s rådgivande nämnd.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Genom Public Private Development Partnerships (PPDP) har Sida samfinansierat ett utvecklingsprojekt med mjölkproduktionscentra i Bangladesh och pilotprogrammet Milk for Schools i Zambia, som startats av Tetra Pak och Parmalat Zambia. Sida samfinansierar också ett projekt inom mjölkproduktionsutveckling i Kenya som har startats av Heifer International.

FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO)

UNIDO var genomförandepartner i ett utvecklingsprojekt med mjölkproduktionscenter i Bangladesh där Sida är medfinansiär. Genom det Sida-finansierade Learning and Knowledge Development Facility (LKDF) kan UNIDO stödja projekt inom mjölkproduktionsutveckling.

FN:s Global Compact (UNGC)

Tetra Pak är sedan 2004 undertecknande part i FN:s Global Compact och förbinder sig att verka för dess tio centrala hållbarhetsprinciper.

Heifer International

Heifer International är en icke-statlig organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom i världen, genom att tillhandahålla boskap och utbildning till lokalsamhällen i nöd. Tetra Pak Food for Development har samarbetat med Heifer International i ett projekt för mjölkproduktionsutveckling i Kenya som samfinansierades av Sida.

Land O’ Lakes Venture37

Tetra Pak har undertecknat ett så kallat Memorandum of Cooperation med Land O’ Lakes Venture37 för initiativet Dairy Nourishes Africa, där vi ska tillhandahålla tekniskt stöd.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)

GIZ finansierade och implementerade ett projekt för mjölkproduktionscenter i Sri Lanka som började som ett samarbete mellan Tetra Pak, mejeriberedaren Cargills (Ceylon) PLC och GIZ.

Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

GAIN och Tetra Pak har samarbetat inom forskning och kunskapsspridning, bland annat inom konsekvensanalyser och case studies. Tetra Laval är en aktiv partner i flera nutritionsnätverk som leds av GAIN.

Handbok för skolmåltider (School Feeding Handbook)

Handboken för skolmåltider (School Feeding Handbook) ger en unik inblick i de många fördelar som skolmåltidsprogram ger till barn och samhällen i hela världen och vilken nyckelroll de har haft för att förbättra skolbarns hälsa och utbildning.

Intervju med Arlene Mitchell

Arlene Mitchell är Executive Director på Global Child Nutrition Foundation, där hon nyligen ledde en omfattande global undersökning om skolmåltidsprogram. Som tankeledare inom barnnäring, utbildning och jordbruk har hon tidigare arbetat för Bill & Melinda Gates Foundation och FN:s livsmedelsprogram.

Artiklar om Food for Development