HAMMADDE VE DIŞ KAYNAK

Ana baz malzeme başına kullanılan hammadde

Bu bölümde sunulan veriler, karton ambalajlarımızı üretmek için laminatlar, kapaklar, pipetler, şeritler ve filmler dahil olmak üzere kullandığımız hammaddeleri kapsamaktadır. Çizelge, ambalajlarımıza giren her bir hammadde çeşidinin nispi oranını göstermektedir.
Ana baz malzeme başına kullanılan hammadde

Ağırlığına göre paketleme hammaddelerinin kullanımı (GRI 301-1)

Ağırlığına göre paketleme hammaddelerinin kullanımı (GRI 301-1)

FSC etiketli ambalajlar

Müşterilerimize teslim ettiğimiz FSC etiketli ambalajların sayısı, ilk FSC etiketli içecek kartonunu piyasaya sürdüğümüz yıl olan 2007'den beri düzenli bir şekilde artmaktadır.
FSC etiketli ambalajlar

İKLİM VE ENERJİ

 

Değer Zinciri iklim etkisi

2020 hedefimiz tüm değer zinciri genelinde sera gazı emisyonlarını 2010 düzeyleriyle sınırlandırırken işimizi genişletmeye devam etmektir.

Değer zinciri genelindeki GHG emisyonları

En büyük iklim etkimiz, kendi faaliyetlerimizdeki ve değer zincirinin başka yerlerindeki enerji tüketiminden kaynaklanıyor. Değer zincirimizdeki sera gazı emisyonlarının yaklaşık %90'ı, tedarikçilerimizden satın aldığımız paketleme hammaddelerinin üretiminden ve müşterilerimize sattığımız işleme ve paketleme ekipmanının çalıştırılmasından kaynaklanmaktadır.
Değer zinciri genelindeki GHG emisyonları

Değer zinciri iklim etkimizin açılımı

Değer zinciri iklim etkimizin açılımı

GHG Protokolünün kapsamına göre toplam değer zinciri emisyonlarının açılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kategoriye göre kapsam 3 sonuçları Tetra Pak'ın CDP İklim bilgilendirmesinden görülebilir.

Tablo için dipnotlar:

*Pazar bazlı Kapsam 2 hesap metodolojisine dayalı olarak. Konum bazlı 2018 kapsam 2 sonucu, 336 kiloton CO2e'dir.
**Aşağıdaki Kapsam 3 Kategorilerini içerir: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 ve 12.
***Emisyondaki düşüş mutlak değer zinciri emisyonları, önceki yılın ve 2010 yılının değerleriyle (2020 iklim hedefimiz için baz değerdir) kıyaslanarak hesaplanmıştır.
Sera gazı hesap metodolojisi hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Ölçüm ve raporlama.

Toplam değer emisyonunun açılımı

Tetra Pak faaliyetleri iklim etkisi

Faaliyetlerimizin iklim etkisi hem Kapsam 1 hem de Kapsam 2 emisyonlarından oluşmaktadır. Kapsam 1, yakıt tüketimi, soğutucu gazların ve solventlerin kullanımı dahil olmak üzere kendi faaliyetlerimizdeki doğrudan emisyonları kapsar. Kapsam 2; satın alınan elektrik, ısı, buhar ve soğutmadan kaynaklanan dolaylı emisyonları kapsar. 2018 için toplam Kapsam 2 değerimiz "pazar esaslı" metodoloji kullanılarak hesaplanmıştır. Bu, Sera Gazı Protokolü Kapsamı 2 Kalite Kriterleri'ne uygun olarak, mümkün olduğunda tedarikçiye özgü emisyon oranlarını kullandığımız

ve sonuçlarımızın tesislerimizde yenilenebilir elektrik kullanımını yansıttığı anlamına gelir. Değer zinciri emisyonlarımızda bir düşüş elde etmemize paralel olarak Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı da azalttık.

2018'de, kapsam 1+2 emisyonlarımız 2017 yılına göre %7 azaldı ve bilimsel bazlı 2030 ve 2040 emisyon azaltma hedeflerimize doğru iyi ilerleme kaydettik. Emisyonları azaltmadaki temel itici unsurlar, tesislerimizin enerji verimliliğini daha da geliştirmeye yönelik eylemler ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken daha fazla yenilenebilir enerji kullanımı oldu. Kapsam 1+2 emisyonumuzun temel bileşeni, tesislerimize satın alınan elektriktir (%71).

Sera gazı emisyonları (kapsam 1+2)

Sera gazı emisyonları (kapsam 1+2)

Emisyon kaynağı başına sera gazı emisyonları (kapsam 1+2)

Kaynak başına sera gazı emisyonları (kapsam 1+2)

Ambalaj malzemesi üretiminde sera gazı emisyonlarının yoğunluğu (kapsam 1+2) (GRI 305-4)

Ambalaj malzemesi faaliyetlerimizin emisyon yoğunluğunu, bir milyon standart ambalaj üretmek için ortaya çıkan Kapsam 1+2 emisyonu ölçmek suretiyle takip ediyoruz.
Ambalaj malzemesi üretiminde sera gazı emisyonlarının yoğunluğu (kapsam 1+2) (GRI 305-4)

Tetra Pak faaliyetleri enerji kullanımı (GRI 302-1)

Rapor edilen enerji kullanımına satın alınan ve tesiste üretilen elektrik, doğal gaz gibi fosil yakıtların ve merkezi ısıtmanın (sıcak su/buhar) kullanımı dahildir. Faaliyetlerimizin güç kaynağı elektriktir. Yakıtlar hem ısınma hem de baskı mürekkeplerini kurutmak gibi işleme özel amaçlar için kullanılır. Çizelgeler tüm dünyadaki faaliyetlerimiz genelindeki toplam enerji tüketimini göstermektedir. Enerji kullanımı, üretimdeki artışlara rağmen görece sabit bir düzeyde kalmıştır. Dönüşüm fabrikalarımız 2018 yılında operasyonlarımız genelindeki toplam kullanılan enerjinin %76'sını tüketmiştir.
Enerji kullanımı (GRI 302-1)
Enerji kullanım tablosu sürdürülebilirliği

Enerji kullanımı, işlevine göre

Enerji kullanımı, işlevine göre

Enerji kullanımı, kaynağına göre

Satın alınan elektrik faaliyetlerimizde kullanılan esas enerji kaynağıdır. 2018'de tükettiğimiz elektriğin %55'i yenilenebilir kaynaklardan gelmiştir.
Enerji kullanımı, kaynağına göre

Elektrik kullanımı

Elektrik kullanımı

Ambalaj malzemesi üretimindeki enerji yoğunluğu (GRI 302-3)

Ambalaj malzemesi faaliyetlerimizin enerji yoğunluğunu, bir milyon standart ambalaj üretmek için kullanılan enerjiyi ölçmek suretiyle takip ediyoruz. Aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibi, bu gösterge son yıllarda herhangi bir dalgalanma olmaksızın sabit kalmıştır.
Ambalaj malzemesi üretimindeki enerji yoğunluğu (GRI 302-3)

HAVAYA SALINAN DİĞER EMİSYONLAR

Ozon tüketen maddeler

Ozon tüketen maddelerden gelen emisyonlar CFC/HCFC sızıntılarından kaynaklanmaktadır. Tetra Pak'ın politikası CFC, halon ve yüksek ozon tüketme potansiyeline sahip diğer tüm maddeleri daha düşük çevresel etkisi olan alternatif maddelerle değiştirmektir. Bu politikayı uygulamaya koyduğumuzdan beri ozon tüketen madde emisyonlarımız marjinal düzeylere düştü.
Ozon tüketen maddeler

Uçucu organik bileşenler (VOC'ler)

VOC emisyonları esas olarak boya mürekkeplerinde kullanılan solventlerden ve bir miktar da baskı plakası üretiminden kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki veriler boyut küçültme ekipmanından sonra havaya verilen toplam VOC emisyonlarını temsil etmektedir.
Uçucu organik bileşenler (VOC'ler)

Ambalaj malzemesi üretiminde VOC emisyounun yoğunluğu

Aşağıdaki grafik, her bir milyon standart ambalajlık üretim başına VOC emisyonlarını göstermektedir.
Ambalaj malzemesi üretiminde VOC emisyounun yoğunluğu

OPERASYONEL ATIK

Ambalaj malzemesi üretim atığı

Malzeme atığı, tüketilen hammadde ile kullanılan ambalaj malzemesi arasındaki farkla ölçülür. Malzeme atığı oranı fabrika ağırlıklı ortalama atık yüzdesidir. Aşağıdaki şekil ambalaj malzemesi atığının yıllara göre sabit azalma çizgisini göstermektedir. Hedef grafiğe göre atık işleme
Ambalaj malzemesi üretim atığı

Operasyonel atığın yönetimi

Bildirilen atık, üretim atığı ve tesislerden gelen diğer her türlü atık da dahil olmak üzere, üretim ve ekipman montajı tesislerimizde üretilen tüm katı atığın idaresini kapsar. Aşağıdaki çizelge geri dönüştürülen, enerji geri dönüşümü dahil veya hariç olmak üzere yakılan ve çöp sahasına gönderilen atık oranlarını göstermektedir.
Operasyonel atığın yönetimi

SU

 

Bu bölümdeki veriler, Tetra Pak tesislerinin genelindeki toplam su çekmeyi göstermektedir. Kullandığımız su miktarı makul düzeydedir, yine de kullanımını mümkün olduğunca düşürmeye çalışıyoruz. Dönüştürme fabrikalarımız su kullanımında en büyük yüzdeyi oluştururken bunu makine ve ekipman montajı yapan faaliyetlerimiz takip eder.

Kurumsal su kullanımı

Kurumsal su kullanımı

Kaynağına göre su kullanımı

Kaynağına göre su kullanımı

Ambalaj malzemesi üretimindeki su kullanımı yoğunluğu

Enerji yoğunluğunu ölçtüğümüz şeklin benzeri bir tarzda, her bir milyon standart ambalaj için karton ambalaj üretim tesislerimizde kullandığımız suyu izliyoruz.
Ambalaj malzemesi üretimindeki su kullanımı yoğunluğu

YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI​

Yönetim sistemi sertifikası

Tetra Pak çevresel hususların ve etkilerin sistematik bir şekilde yönetilmesini garanti etmek için, yasal gerekliliklerin çok ötesinde uygulamaları hayata geçiriyor ve uluslararası çevre standartlarını uyguluyor. Üretim tesislerimizde 2018 sonunda sertifika durumu:

  • ISO 14001: Fabrikalarımızın %98'i ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemleri standardına uygun biçimde sertifikalandırılmıştır ve kalan %2'lik kısım için sertifikasyon süreci devam etmektedir.

  • OHSAS 18001: 2018 yılında, küresel OHS standardı OHSAS 18001'e göre %100 üretim tesisi uyumluluğunu koruduk.

  • ISO 50001: İlk 5 fabrikamız da ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri standardına göre sertifikalandırılmıştır.

İÇECEK KARTONU GERİ DÖNÜŞÜMÜ​

 

Dünya çapında faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlardan geri dönüşüm verilerini topluyoruz. Rapor edilen kullanılmış içecek kartonu (BC) geri dönüşüm oranı toplanan ve geri dönüşüm için gönderilen BC'nin payına dayanmaktadır. Mümkün olduğunda kamu kaynaklarından gelen BC geri dönüşüm bilgilerini kullanıyoruz (örneğin, İçecek Kartonları ve Çevre için Birlik, Paketleme Kurtarma Kuruluşları, vb.) ve ayrıca mümkün olan en geniş kapsamlı veri dizisine sahip olmak için yerel geri dönüşüm ekiplerimizden elde edilen girdilerle iç raporlamayı birleştiriyoruz.

Geri dönüşümlü içecek kartonlarının toplam hacmi ve geri dönüşüm oranı

Geri dönüşümlü içecek kartonlarının toplam hacmi ve geri dönüşüm oranı