Bu sayfa, 2023 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu tamamlayıcı niteliktedir. Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) kullanılarak hazırlanan bu rapor sürdürülebilirlik beyanlarımızı belirli bir çerçeveye alır ve Tetra Pak'ın 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemindeki sürdürülebilirlik performansına genel bir bakış sağlar.

2023 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu burada bulabilirsiniz

Döngüsellik ve kaynak kullanımı

Kaynak girişleri

Karton ambalajlarımızdaki yenilenebilir ve yenilenebilir olmayan malzemelerin ağırlık bakımından payı (ton)

Karton ambalajlarımızda kullanılan ham maddelerin nispi oranı

Kullanılan yenilenebilir malzemeler, ağırlığa göre (ton)
Kullanılan yenilenebilir olmayan malzemeler, ağırlığa göre (ton)

Karton ambalajlarımızda kullanılan ham maddelerin nispi oranı

Karton ambalajlarımızda kullanılan ham maddelerin nispi oranı

Karton
Bitki bazlı polimerler
Geleneksel plastikler
Alüminyum folyo

Müşterilere sunulan FSC™ etiketli karton ambalajların oranı (milyar ambalaj)


FSC™ etiketli toplam ambalajların yüzdesi
FSC™ etiketli ambalajlar (milyar paket)

Tetra Pak'ın FSC lisans kodu FSC™ C014047'dir.​​ Sertifikamızı buradan görüntüleyebilirsiniz.

Kaynak çıkışları

Bildirilen atık; üretim atığı ve tesislerden gelen diğer her türlü atık da dâhil olmak üzere, üretim ve ekipman montajı tesislerimizde üretilen tüm katı atığın idaresini kapsar.


Operasyonel atık yönetimi

Operasyonel atık yönetimi


Geri dönüşüm
Atık yakımı
Çöp alanları

Karton ambalaj geri dönüşüm hacimleri ve oranları

Dünya çapında faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlardan geri dönüşüm verilerini topluyoruz. Rapor edilen kullanılmış karton ambalajların geri dönüşüm oranı, kullanılmış kartonlara ve toplanıp geri dönüşüm için gönderilen kartonların payına dayanır. Kamu kurumları, kayıtlı geri kazanım kuruluşları, ülke genelindeki sektörel birlikler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi bilinen kaynakların genel kullanıma açık resmi verilerini kullanırız. Bilgiler, tutarlı bir yaklaşım kullanılarak düzenli olarak bildirilir. Eksik bilgiler olması durumunda, olası en geniş veri kümesine sahip olmak için yerel sürdürülebilirlik ekiplerimizin girdileriyle birlikte doğrudan geri dönüştürme ve/veya toplama iş ortaklarımızın verilerini kullanırız.

Karton ambalaj geri dönüşüm hacimleri (kiloton) ve oranları

Karton ambalaj geri dönüşüm hacimleri ve oranları


Toplam geri dönüştürülmüş karton ambalaj (kiloton)
Sadece Tetra Pak değil, tüm üreticiler tarafından piyasaya sürülen tüm içecek kartonu hacmi için küresel karton ambalaj toplama oranı (%)

Tüm dünyada iş birliği yaptığımız geri dönüşümcülerin sayısı


Lif geri dönüşüm tesisleri lifleri geri dönüştürür.
PoliAl geri dönüşüm tesisleri malzemeyi plastik üreticilerinin kullanabileceği paletlere dönüştürür.
Entegre geri dönüşüm tesisleri hem lif hem de poliAl malzemeyi geri dönüştürür (ayrı ayrı veya birlikte).

İklim

Enerji tüketimi ve bileşimi

Rapor edilen enerji kullanımına satın alınan ve tesiste üretilen elektrik, doğal gaz gibi fosil yakıtlar ve merkezi ısıtma (sıcak su/buhar) kullanımı da dahildir. Faaliyetlerimizin ana güç kaynağı elektriktir. Yakıtlar hem ısıtma hem de baskı mürekkeplerini kurutma gibi prosese özel amaçlar için kullanılır. Enerji kullanımı, üretimdeki artışlara rağmen görece sabit bir düzeyde kalmıştır. Ambalaj malzemesi dönüştürme fabrikalarımız, enerji yoğunluğu en yüksek operasyonlara sahiptir. Bu fabrikalar, 2023'te operasyonlarımızda kullanılan toplam enerjinin %71'ini tüketmiştir.

Kurum içi enerji tüketimi ve yoğunluğu

Enerji tüketimi ve bileşimi

Tetra Pak operasyonlarında toplam enerji tüketimi (MWh)

Toplam enerji tüketimi (MWh)


Toplam fosil enerji tüketimi (MWh)
Toplam yenilenebilir enerji tüketimi (MWh)

Tetra Pak operasyonlarında ve tesisteki PV kapasitesinde yenilenebilir elektrik tüketiminin yüzdesi

Tetra Pak operasyonlarındaki yenilenebilir elektrik tüketimi


Tetra Pak operasyonlarındaki yenilenebilir elektrik tüketiminin yüzdesi
Tesisteki fotovoltaiklerin (PV'ler) kapasitesi (MW)

İşleve göre enerji tüketimi paylaşımı


Ambalaj malzemesi dönüştürme
İlave malzeme üretimi
Makineler ve ekipman montajı
Ofisler ve destek işlevleri

Ambalaj malzemesi üretimindeki enerji yoğunluğu (MWh / milyon standart ambalaj)

Ambalaj malzemesi üretimindeki enerji yoğunluğu

Brüt Kapsam 1, 2, 3 ve toplam sera gazı emisyonları

Tetra Pak'ın sera gazı emisyonları, Dünya Kaynak Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından geliştirilmiş olan GHG Protokolü ilkelerine göre hesaplanır. Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonları verileri, 2013 yılından itibaren bir üçüncü tarafın garantisiyle sınırlıdır.

Kapsam 1, yakıt tüketimi, soğutucu gazların ve solventlerin kullanımı dahil olmak üzere kendi faaliyetlerimizdeki doğrudan emisyonları kapsar. Kapsam 2; satın alınan elektrik, ısı, buhar ve soğutmadan kaynaklanan dolaylı emisyonları kapsar. Kapsam 2 hem konum hem de “piyasa temelli” yaklaşımlar kullanılarak hesaplanmıştır. Piyasa temelli yaklaşımda, GHG Protokolü Kapsam 2 Kalite Kriterlerine uygun olarak, mevcut olduğu durumlarda tedarikçiye özgü emisyon kaynakları temel alınır.

Not: İklim verilerimizin başlangıç yılı 2019'dur. 2019'daki performansın Tetra Pak operasyonlarını ve değer zincirini temsil ettiği kabul edilir ve SBTi hedefimiz 2020'de güncellenene kadar denetlenen sera gazı envanterinin mevcut olduğu son tam yıldır. Sera gazı emisyonları, yayımlanan genel emisyon etkenleri kullanılarak hesaplanır. 100 yıllık bir sürece dayanarak Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından sağlanan en son GWP değerleri envanter için kullanılır. Emisyonlara konsolidasyon yaklaşımı: Operasyonel kontrol.

Brüt Kapsam 1, 2, 3 ve toplam sera gazı emisyonları (ESRS E1-6)

*Sınırlı etki nedeniyle hariç tutulan kategoriler = 2 (sermaye malları ve hizmetleri) ve 7 (çalışanların ulaşımı). Tetra Pak için geçerli olmaması nedeniyle hariç tutulan kategoriler = 8 (üretime dönük kiralanan varlıklar), 14 (franchise'lar) ve 15 (yatırımlar). **10. (satılan ürünlerin işlenmesi) ve 13. (satışa dönük kiralanan varlıklar) kategoriler, 11. kategoriye dahildir.

Değer zinciri etkisinin dağılımı

Değer zinciri etkisinin dağılımı


Tetra Pak operasyonları
Satın alınan malzemeler ve diğer üretime dönük varlıklar
Satılan ekipmanın kullanımı
Kullanım ömrü sonu
Taşıma

Değer zinciri sera gazı emisyonları (kiloton CO2 eş değeri)

Değer zinciri sera gazı emisyonları


Tetra Pak operasyonları
Satın alınan malzemeler ve diğer üretime dönük varlıklar
Satılan ekipmanın kullanımı
Kullanım ömrü sonu
Taşıma

Kirlilik

ODS emisyonları CFC/HCFC* sızıntılarından kaynaklanır. Tetra Pak'ın politikası CFC'leri, halon ve yüksek ozon tüketme potansiyeline sahip diğer tüm maddeleri daha düşük çevresel etkisi olan alternatif maddelerle değiştirmektir. Bu politikayı uygulamaya koyduğumuzdan beri ozon tüketen madde emisyonlarımız marjinal düzeylere düştü.

VOC emisyonları esas olarak boya mürekkeplerinde kullanılan solventlerden ve bir miktar da ambalaj malzemesi dönüştürme fabrikalarımızdaki baskı plakası üretiminden kaynaklanır. Aşağıdaki veriler boyut küçültme ekipmanından sonra havaya verilen toplam VOC emisyonlarını temsil ediyor. Veriler proses emisyonlarını ve baca emisyonlarının yanı sıra kaçak emisyonları da içeriyor. Bu emisyonları azaltmak için birçok tesisimize Rejeneratif Termal Oksitleyiciler (RTO'lar) kuruyoruz. Ayrıca, üretimimizde organik solvent kullanımını azaltmak için süreçlerimiz üzerinde sürekli olarak yenilik yapıyoruz.

Önem Arz Eden Maddeler (SoC) ve Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC), operasyonlarımızda özel olarak kullandığımız kimyasal bileşenlerdir. Bu maddeler; üretim, test ve temizlik dahil olmak üzere çeşitli temel amaçlar doğrultusunda kendi proseslerimizde kullanılır. Bu maddelerin kullanımı, sorumlu yönetime ve sürdürülebilir uygulamalara yönelik taahhüdümüzü yansıtacak şekilde, güvenlik ve çevre düzenlemelerine uyumluluğu sağlamak için yakından izlenir.

*CFC'ler: Kloroflorokarbonlar, HCFC: Hidrokloroflorokarbonlar:

Ambalaj üretiminde Toplam Uçucu Organik Bileşen emisyonları (ton)

Ambalaj üretiminde Toplam Uçucu Organik Bileşen emisyonları

Önem arz eden ve yüksek önem arz eden maddeler

Önem arz eden ve yüksek önem arz eden maddeler


Önem arz eden maddeler
Yüksek önem arz eden maddeler

Su yönetimi

Bu bölümdeki veriler, Tetra Pak tesislerinin genelindeki toplam su tüketimini, çekimini ve tahliyesini gösterir. Çektiğimiz su miktarı makul düzeydedir, yine de bu miktarı mümkün olduğunca düşürmeye çalışıyoruz. Dönüştürme fabrikalarımız su kullanımında en büyük yüzdeyi oluştururken bunu makine ve ekipman montajı yapan faaliyetlerimiz takip ediyor. Hangi tesislerimizin su sorunu olan bölgelerde bulunduğunu anlamak için WRI Aqueduct Su Riski Atlası aracından yararlandık. Tesislerimiz için çekilen tüm suyun temiz su olduğu varsayılır. Tetra Pak temel olarak, çekilen suya ilişkin verilere odaklanır ve temel su hedefini bu ölçüte göre belirler.

2023 Mali Yılı Su Verileri Envanter Raporu'ndan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Su tüketimi (m3)

Su tüketimi

Su çekme (m3)

Su çekme


2020 ile 2021 arasında çekilen sudaki artışın nedeni Sunne, İsveç'te yer alan dönüştürme fabrikamızın soğutma sistemidir. Sistem, üretim soğutması için yakındaki bir gölden yüzey suyu kullanır ve sonrasında su, aynı göle geri döndürülür.

İşleve göre toplam su çekme payı


Ambalaj malzemesi dönüştürme
İlave malzeme üretimi
Makineler ve ekipman
Ofisler ve destek operasyonları

Kaynağa göre toplam su çekme payı

Kaynağa göre toplam su çekme payı


Üçüncü taraf su (ör. belediye suyu)
Zemin suyu
Yüzey suyu

Su tahliyesi (m3)

Su tahliyesi

Çalışanlar

Çalışan profili

Bu bölümdeki veriler, 2023 yılı için cinsiyete, bölgeye, çalışma süresi ve sözleşme türüne göre Tetra Pak'taki toplam çalışan sayısını kapsar. Bu bölümde ayrıca çeşitlilik metriklerini ve sağlık ve güvenlikle ilgili bilgileri de bulabilirsiniz.

Ülke* ve cinsiyete göre çalışan sayısı

Çalışan profili

Bu tablo, Aralık 2023 itibarıyla Tetra Pak'ın toplam çalışan sayısının en az %10'unu oluşturan, 250 veya daha fazla çalışana sahip ülkelerdeki çalışan sayısını ve cinsiyete göre dağılımını gösterir. NOT: Veriler, yıl sonunda Tetra Pak tarafından istihdam edilen gerçek kişi sayısını temsil eden dönem sonu Çalışan Sayısını ifade eder. 31 Aralık'ta ayrılan çalışanlar ve geçici izindeki çalışanlar da dahildir (ör. doğum, öğrenim, hastalık izni, “bahçe izni”)

Sözleşme türüne göre çalışan sayısı

Sözleşme türüne göre çalışan sayısı

Personel değişim verileri

Personel değişim verileri


NOT: Tetra Pak'ta, kurum ve organizasyonların boyutu yıl boyunca büyük ölçüde farklılık göstermez. Dalgalanmaların birincil sebebi yaz işçileridir.

Çeşitlilik metrikleri

Bu bölümdeki veriler bölgeye, yaş grubuna ve çalışan kategorisine göre Tetra Pak çalışanlarının ve Tetra Pak Üst Düzey Liderlik Ekibinin (ELT) çeşitliliğini kapsar.

Tüm çalışanların cinsiyet çeşitliliği verileri

Çeşitlilik metrikleri

*Kıdemli yöneticiler, Tetra Pak'ın A Seviyesindeki çalışanlarını tanımlar.

Cinsiyete göre çalışan yüzdesi

Cinsiyete göre çalışan yüzdesi


%23,8 kadın
%76,2 erkek

Çalışanların yaş grubuna göre dağılımı

Çalışanların yaş grubuna göre dağılımı

Sağlık ve güvenlik

Toplam kaydedilebilir kaza oranı*

Toplam kaydedilebilir kaza oranı

*Kayıtlı kazaların çalışma saatlerine bölünerek 1.000.000 ile çarpılması sonucu elde edilen oran.

Bilgilerin yeniden ifadesi

Devam eden veri ve raporlama kılavuzu incelememizin bir parçası olarak, önceki yıllara ait su verileri su performansımızı daha doğru yansıtacak şekilde güncellenmiştir. Aşağıdaki Su Verileri Envanter Raporu'ndan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.