Bu sayfa, Tetra Pak'ın 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 arasındaki sürdürülebilirlik performansına genel bir bakış sağlamak için GRI Standartları ile uyumlu olarak raporlanan 2022 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporu'muzu tamamlar. 

2022 Mali Yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu burada bulabilirsiniz

Ham madde ve dış tedarik

Bu bölümde sunulan veriler, karton ambalajlarımızı üretmek için laminatlar, kapaklar, pipetler, şeritler ve filmler gibi ilave malzemeler dahil olmak üzere kullandığımız ham maddeleri kapsar. 

GRI 301-1 Ağırlığına (kilo ton) göre kullanılan malzemeler

Ağırlığa göre paketleme ham maddesi kullanımı

Yenilenebilir malzemeler (karton ve bitki bazlı polimerler)
Yenilenebilir olmayan malzemeler (alüminyum ve geleneksel plastikler)

Karton ambalajlarımızda kullanılan ham maddelerin nispi oranı

Karton ambalajlarımızda kullanılan ham maddelerin nispi oranı
Karton
Bitki bazlı polimerler
Geleneksel plastikler
Alüminyum folyo

Müşterilere sunulan FSC etiketli karton ambalajların oranı

Müşterilere sunulan FSC etiketli karton ambalajların oranı

Müşterilerimize teslim ettiğimiz FSC etiketli paketlerin sayısı, ilk FSC etiketli karton ambalajı piyasaya sürdüğümüz yıl olan 2007'den beri düzenli bir şekilde artıyor.
FSC etiketli paketler
Toplam paketlerin yüzdesi (%)

Döngüsellik ve geri dönüşüm

Operasyonel atık

Bildirilen atık; üretim atığı ve tesislerden gelen diğer her türlü atık da dâhil olmak üzere, üretim ve ekipman montajı tesislerimizde üretilen tüm katı atığın idaresini kapsar.

Operasyonel atık yönetimi

Operasyonel atık yönetimi

Aşağıdaki çizelge geri dönüştürülen, enerji geri kazanımı dahil veya hariç olmak üzere yakılan ve çöp sahasına gönderilen atık oranlarını gösterir.
Geri dönüşüm
Enerji geri kazanımıyla yakma
Enerji geri kazanımı olmadan yakma
Çöp sahası

Ambalaj malzemesi üretim atığı %'si


Malzeme atığı, tüketilen ham madde ile üretilen ambalaj malzemesi arasındaki fark olarak ölçülür. Burada gösterilen malzeme atığı oranı fabrika ağırlıklı ortalama atık yüzdesidir.

 

Tüketim sonrası atıklar

Dünya çapında faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlardan geri dönüşüm verilerini topluyoruz. Rapor edilen kullanılmış karton ambalajların geri dönüşüm oranı, kullanılmış kartonlara ve toplanıp geri dönüşüm için gönderilen kartonların payına dayanır. Kamu kurumları, kayıtlı geri kazanım kuruluşları, ülke genelindeki sektörel birlikler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi bilinen kaynakların genel kullanıma açık resmi verilerini kullanırız. Bilgiler, tutarlı bir yaklaşım kullanılarak düzenli olarak bildirilir. Eksik bilgiler olması durumunda, olası en geniş veri kümesine sahip olmak için yerel sürdürülebilirlik ekiplerimizin girdileriyle birlikte doğrudan geri dönüştürme ve/veya toplama iş ortaklarımızın verilerini kullanırız.

Not: Rusya'nın küresel geri dönüşüm ölçümünden hariç tutulmasının sonucu olarak, geri dönüşüm için küresel karton toplama oranı 2022 yılında %25 oldu. 2021 için karşılık gelen rakam, Rusya dahil edildiğinde %26 iken, %27 olacaktır.

a diagram of numbers and numbers

Karton Ambalaj Geri Dönüşüm hacimleri ve oranları

GRI 301-3 Kullanılmış ürünler ve ambalaj malzemeleri

Kilo ton cinsinden toplanan ve geri dönüşüme gönderilen toplam karton ambalajlar
Geri Dönüştürme Oranı (%)

İklim ve enerji

Bu bölümde sunulan veriler, Tetra Pak'ın Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarının yanı sıra Ozon tüketen maddeler (ODS) ve Uçucu Organik Bileşenler (VOC'ler) içeren diğer emisyonları da kapsar.

Sera gazı emisyonları, Dünya Kaynak Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından geliştirilmiş olan GHG Protokolü ilkelerine göre hesaplanır. Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonları verileri, 2013 yılından itibaren bir üçüncü tarafın garantisiyle sınırlıdır.

Tetra Pak operasyonlarının iklim etkisi (emisyonlar)

Operasyonel iklim etkimiz hem Kapsam 1 ve 2 ile Kapsam 3, Kategori 6 - İş Seyahati emisyonlarından oluşur. Kapsam 1, yakıt tüketimi, soğutucu gazların ve solventlerin kullanımı dahil olmak üzere kendi faaliyetlerimizdeki doğrudan emisyonları kapsar. Kapsam 2; satın alınan elektrik, ısı, buhar ve soğutmadan kaynaklanan dolaylı emisyonları kapsar. Kapsam 2 değerimiz “pazara dayalı” metodoloji kullanılarak hesaplanmıştır. Bu, GHG Protokolü Kapsam 2 Kalite Kriterlerine uygun olarak, mümkün olduğunda tedarikçiye özgü emisyon oranlarını kullandığımız anlamına geliyor. Emisyonları azaltmadaki temel itici unsurlar, tesislerimizdeki enerji verimliliğini daha da geliştirmeye yönelik eylemler ve yenilenebilir enerji kullanımının artırılması oldu. Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızın temel bileşeni, tesislerimize satın alınan elektriktir.

Not: İklim verilerimizin başlangıç yılı 2019'dur. 2019'daki performansın Tetra Pak operasyonlarını ve değer zincirini temsil ettiği kabul edilir ve SBTi hedefimiz 2020'de güncellenene kadar denetlenen sera gazı envanterinin mevcut olduğu son tam yıldır. Sera gazı emisyonları, yayımlanan genel emisyon etkenleri kullanılarak hesaplanır. 100 yıllık bir sürece dayanarak Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından sağlanan en son GWP değerleri envanter için kullanılır. Emisyonlara konsolidasyon yaklaşımı: Operasyonel kontrol.

GRI 305-1 Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonları

GRI 305-1 Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonları

GRI 305-2 Dolaylı enerji (Kapsam 2) sera gazı emisyonları

GRI 305-2 Dolaylı enerji (Kapsam 2) sera gazı emisyonları

Değer zinciri etkisi

305-3 Diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı emisyonları

305-3 Diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı emisyonları

GRI 305-4 Sera gazı emisyonları yoğunluğu

GRI 305-4 Sera gazı emisyonları yoğunluğu

 

Havaya salınan diğer emisyonlar

Ozon tüketen maddelerin emisyonları CFC/HCFC'lerin* sızıntılarından kaynaklanır. Tetra Pak'ın politikası CFC'leri, halon ve yüksek ozon tüketme potansiyeline sahip diğer tüm maddeleri daha düşük çevresel etkisi olan alternatif maddelerle değiştirmektir. Bu politikayı uygulamaya koyduğumuzdan beri ozon tüketen madde emisyonlarımız marjinal düzeylere düştü.
*CFC'ler: Kloroflorokarbonlar, HCFC: Hidrokloroflorokarbonlar:

VOC emisyonları esas olarak boya mürekkeplerinde kullanılan solventlerden ve bir miktar da ambalaj malzemesi dönüştürme fabrikalarımızdaki baskı plakası üretiminden kaynaklanır. Aşağıdaki veriler boyut küçültme ekipmanından sonra havaya verilen toplam VOC emisyonlarını temsil ediyor. Veriler proses emisyonlarını ve baca emisyonlarının yanı sıra kaçak emisyonları da içeriyor. Bu emisyonları azaltmak için birçok tesisimize Rejeneratif Termal Oksitleyiciler (RTO'lar) kuruyoruz. Ayrıca, üretimimizde organik solvent kullanımını azaltmak için süreçlerimiz üzerinde sürekli olarak yenilik yapıyoruz.

GRI 305-6 Ozon tüketen maddelerin (ODS) emisyonları

GRI 305-6 Ozon tüketen maddelerin (ODS) emisyonları
a. ODS üretimi veya ihracatı yok. Tetra Pak operasyonlarının yıllık toplam ODS emisyonları 0,01 ton CFC-11'dir
b. Hesaplamadan sonra dahil edilen maddeler. Montreal Protokolü tarafından denetlenen maddeler dahil olmak üzere Tetra Pak tarafından kullanılan tüm soğutucu gazlar ve halonlar ve ilgili karışımlar.
c. Kullanılan emisyon kaynakları etkenleri: https://www.unep.org/ozonaction/resources/gwp-odp-calculator-mobile-app/gwp-odp-calculator
d. Montreal Protokolü ve UNEP'in sağladığı GWP-ODP Hesaplayıcısı

Ton cinsinden ozon tüketen maddeler CFC-11e

Ton cinsinden ozon tüketen maddeler CFC-11e
GRI 305-6 Ozon tüketen maddelerin (ODS) emisyonları.

Ambalaj malzemesi üretiminde ton cinsinden VOC emisyonları

Ambalaj malzemesi üretiminde ton cinsinden VOC emisyonları
GRI 305-7 Nitrojen oksit (NOx), sülfür oksit (SOx) ve diğer önemli hava emisyonları

 

Tetra Pak operasyonlarında enerji kullanımı

Rapor edilen enerji kullanımına satın alınan ve tesiste üretilen elektrik, doğal gaz gibi fosil yakıtlar ve merkezi ısıtma (sıcak su/buhar) kullanımı da dâhildir. Faaliyetlerimizin ana güç kaynağı elektriktir. Yakıtlar hem ısıtma hem de baskı mürekkeplerini kurutma gibi prosese özel amaçlar için kullanılır. Çizelgeler tüm dünyadaki operasyonlarımız genelindeki toplam enerji tüketimini gösteriyor. Enerji kullanımı, üretimdeki artışlara rağmen görece sabit bir düzeyde kalmıştır. Ambalaj malzemesi dönüştürme fabrikalarımız, enerji yoğunluğu en yüksek operasyonlardır ve 2022'de operasyonlarımızda kullanılan toplam enerjinin %74'ünü tükettiler.

GRI 302-1 Kuruluş içinde enerji tüketimi

GRI 302-1 Kuruluş içinde enerji tüketimi
*Doğal gaz, hafif yakıt, dizel, ağır yakıt, LPG, propan
** Biyogaz
f. Enerji tüketimi verileri, web tabanlı kurumsal sürdürülebilirlik yönetimi yazılımı aracılığıyla Tetra Pak sitelerinden toplanır ve derlenir.
g. GaBi veritabanından alınan genel faktörler

Tetra Pak operasyonlarında toplam enerji tüketimi

Tetra Pak operasyonlarında toplam enerji tüketimi
GRI 302-1(e)

İşleve göre enerji tüketimi paylaşımı


Ambalaj malzemesi dönüştürme
İlave malzeme üretimi
Makineler ve ekipman montajı
Ofisler ve destek işlevleri

Kaynağa göre enerji tüketimi paylaşımı

Kaynağa göre enerji tüketimi paylaşımı
Elektrik
Doğal gaz
LPG / Propan
Merkezi ısıtma
Diğer enerjiler (hafif yakıt, biyogaz, güneş termal enerji ve ağır yakıt)

GRI 302-3 Kuruluş için enerji yoğunluğu

GRI 302-3 Kuruluş için enerji yoğunluğu
a. Kuruluş için enerji yoğunluğu oranı
b. Oranı hesaplamak için seçilen kuruluşa özel ölçüm (payda): Payda, üretilen milyonlarca Tetra Pak standart ambalaj.
c. yoğunluk oranına dahil edilen enerji türleri: elektrik, doğal gaz, LPG ve Propan, merkezi ısıtma, diğer enerji (hafif/ağır yakıt, biyogaz, güneş termal enerjisi, ısıtma)
d. oranın, kuruluşun içinde, dışında veya ikisinde de enerji tüketimini kullanıp kullanmadığı: Tetra Pak'ta enerji tüketimi

MWh / milyon standart ambalaj cinsinden ambalaj malzemesi üretimindeki enerji yoğunluğu

Ambalaj malzemesi üretimindeki enerji yoğunluğu

Tetra Pak operasyonlarındaki yenilenebilir enerji tüketimi

Tetra Pak operasyonlarındaki yenilenebilir enerji tüketimi
Tetra Pak operasyonlarındaki yenilenebilir enerji tüketimi %'si
Yerinde güneş fotovoltaikleri (PV'ler) kapasitesi

Su Yönetimi

Bu bölümdeki veriler, Tetra Pak tesislerinin genelindeki toplam su çekmeyi, su tahliyesini ve su tüketimini gösterir. Çektiğimiz su miktarı makul düzeydedir, yine de bu miktarı mümkün olduğunca düşürmeye çalışıyoruz. Dönüştürme fabrikalarımız su kullanımında en büyük yüzdeyi oluştururken bunu makine ve ekipman montajı yapan faaliyetlerimiz takip ediyor. Hangi tesislerimizin su açısından sorunlu bölgelerde bulunduğunu anlamaya yönelik değerlendirme için WRI Su Kemeri Su Risk Atlası aracını kullandık. Tesislerimiz için çekilen tüm suyun temiz su olduğu varsayılır.

GRI 303-3 Su çekme

Su çekme

Bin m3 cinsinden tüm alanlardan toplam su çekme

 Bin m3 cinsinden tüm alanlardan toplam su çekme
2022 ile 2021 arasında su çekmedeki artışın nedeni Sunne, İsveç'te yer alan dönüştürme fabrikamızdaki soğutma sistemimizden kaynaklanır. Sistem, üretim soğutması için yakındaki bir gölden yüzey suyu kullanır ve sonrasında su, aynı göle geri döndürülür. Sonuç olarak, 2021'de 1405 ML ile kıyaslandığında 1066 ML'ye düştüğü için net su tüketimimiz büyük oranda etkilenmemiştir.

İşleve göre su çekme


Ambalaj malzemesi dönüştürme
İlave malzeme üretimi
Makineler ve ekipman
Ofisler ve destek operasyonları

Kaynağa göre toplam su çekme payı

Kaynağa göre toplam su çekme payı
Üçüncü taraf su (ör. belediye suyu)
Zemin suyu
Yüzey suyu

GRI 303-4 Su tahliyesi

Su tahliyesi
Kurumsal Su Yönetimi Prosedürü'müzde, yerel standartlar ve sınırlar olmadığında yüzey suyuna salınan kirletici maddelere yönelik standartlar belirledik. Uluslararası Finans Kurumu'nun Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) Yönergeleri (burada bulunur) 1.3.1 tablosunda bu tür standartları temel aldık.

GRI 303-4 Su tahliyesi

Su tüketimi
Tetra Pak, operasyonlarımızda büyük miktarda su depolamayı yönetmez veya etkilemez.
2022 ile 2021 arasında su tüketimindeki azalmanın bir kısmı, Çin'deki Kunshan tesisimiz sayesindedir. Bu tesis, belediye su tüketiminde suyu geri dönüştürme olasılığını ele alarak ve işlenen atık suyu soğutma kulesinde yeniden kullanmak için bir çözüm bularak su tüketimini %10 oranında azaltmış ve 2022 yılında 2,8 milyon litreden fazla su tasarrufu sağlamıştır.

Çalışanlar

Bu bölümdeki veriler, 2022 yılı için cinsiyete, bölgeye, çalışma süresi ve sözleşme türüne göre Tetra Pak'taki toplam çalışan sayısını kapsar. Burada ayrıca yaşa, cinsiyete ve bölgeye göre yeni çalışan işe alımlarının ve devirlerin kırılımını bulabilirsiniz.

GRI 2-7 Çalışanlar

GRI 2-7 Çalışanlar

GRI 401-1 Yaş grubuna göre yeni çalışan işe alımları ve değişimleri

GRI 401-1 Yeni çalışan işe alımları ve değişimleri

GRI 401-1 Cinsiyete ve bölgeye göre yeni çalışan işe alımları ve değişimleri

Cinsiyete ve bölgeye göre

 

Çeşitlilik

Bu bölümdeki veriler bölgeye, yaş grubuna ve çalışan kategorisine göre Tetra Pak çalışanlarının ve Tetra Pak Üst Düzey Liderlik Ekibinin çeşitliliğini kapsar. 

GRI 405-1 Yönetim organlarının ve çalışanların çeşitliliği

GRI 405-1 Yönetim organlarının ve çalışanların çeşitliliği

Cinsiyete göre çalışanların %'si


%23,1 kadın
%76,9 erkek

Yaş grubuna göre çalışanların %'si

Çalışan kategorisine göre kadınların %'si

Bilgilerin yeniden ifadesi

Tetra Pak, Temmuz 2022'de Rusya'daki yatırımlarını geri çektiğini duyurdu. Kuruluştaki bu yapısal değişiklik, iklim verilerimiz için bir temel yıl yeniden hesaplamasını tetikledi. Rusya, aynı zamanda şirket için toplama ve geri dönüşüm takibimizden de çıkarıldı ve artık küresel geri dönüşüm oranının veya atık ve su gibi diğer çevresel operasyonel performans verilerinin bir parçası değil.

Şu konudaki makaleyi okuyun: Tetra Pak Rusya'dan çıkıyor