Karton ambalajların kullanım süresi değerlendirmesi

Kullanım Süresi Değerlendirmesi (LCA), hammaddelerin elde edilmesinden işlenmesine, imalatına, dağıtımına ve kullanım ömrü sonu işlemine kadar bir ürünün ömrünün tüm aşamalarına ilişkin çevresel etkiyi değerlendirmek için kullanılan bir tekniktir. 

Bir Tetra Pak kartonunun kullanım süresi analizi

Değer zinciri boyunca çevresel etkilerin anlaşılmasının kıymeti, şirket içinde ilk zamanlardan bu yana bilinmektedir. Bünyemizde geçmişi 80'lerin ortasına dayanan, ürün sistemimizi denetleyen Kullanım Süresi Değerlendirmeleri bulunmaktadır. Kullanım süresince etkilerin anlaşılması, ürün sistemlerimizin çevresel unsurlarının iyileştirilmesine ve çevreye karşı bilinçli ürün ve süreç tasarımlarının desteklenmesine yönelik fırsatları belirleyebilmemizi sağlamaktadır.

1999 yılında Tetra Pak, içecek kartonunun kullanım süresi aşamalarının ve her aşamada ilgili çevre katkısının haritasını çıkaran başlangıç düzeyinde bir Kullanım Süresi Değerlendirmesi çalışması başlattı. Bu çalışma, Norveç'te bulunan bağımsız bir araştırma enstitüsü tarafından gerçekleştirildi ve çalışmada standartlaştırılmış kullanım süresi değerlendirme prosedürleri izlendi.

Kullanım Süresi Değerlendirmesi örnekleri

İçecek ve gıda paketleme sistemlerinin çevresel etkilerini incelemek için, çok sayıda Kullanım Süresi Değerlendirmesi uygulanmıştır. Bu yayınlanan örneklerde; Kullanım Süresi Değerlendirmeleri, bağımsız bilimsel kurumlar tarafından uluslararası kabul gören standart yöntem (ISO 14040 standart serisi) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışmalar emsal değerlendirmesine tabi tutulmuştur.

Kullanım süresi değerlendirmesi örnekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Karton ambalaj karbon ayak izinin hesaplanması

Bir ürünün karbon ayak izi, kullanım süresi boyunca saldığı tüm sera gazlarının toplamıdır. Buna, kullanılan hammaddelerin dış tedariki ile ürünün üretimi, dağıtımı, tüketimi, nakliyesi ve kullanım ömrü sonu işlemi dahildir.

Dünya çapında muhtelif yerlerde doldurulan ve dağıtılan pek çok farklı paket türü üretiyoruz. Kullanım ömrü sonu işlemi, yerel geri dönüşüm koşullarına ve son tüketicinin seçimlerine bağlı olarak da durumdan duruma değişiklik gösterir. Bu kombinasyonların her birinin kesin ayak izinin hesaplanması, çok uzun süre alan bir iştir.​

Bir dizi karton ambalajımıza ilişkin Beşikten Kapıya sonuçlar, Karton CO2 Hesap Makinemiz kullanılarak elde edilebilmektedir. Karton CO2 hesap makinesinden elde ettiğimiz sonuçlar, ambalaj malzemesinin fabrikalarımızdan çıktığı ana kadar kartonların Avrupa koşullarındaki karbon ayak izini göstermektedir. Malzemelerin ambalaj malzemesine dönüştürülmesinin yanı sıra, hammaddelerin dış tedariki ve tesislerimize ulaştırılması ile ilgili etkiler, doğrudan politikalarımız ve faaliyetlerimiz yoluyla kontrol ettiğimiz alanlardır. Dahası, bu ölçümler müşterilerimizin paketlemelerini seçerken bilinçli iklimsel seçimler yapmasını da mümkün kılıyor.

ve

Online Karton CO2 hesap makinemizin] (model 7,2021); PAS 2050: 2011, ISO 14044:2006 ve ISO/TS 14067:2018'e uygun karbon ayak izi oluşturma kapasitesine sahip olduğu Carbon Trust tarafından onaylanmıştır.

Aseptik içecek kartonunun gösterge karbon ayak izi

Aseptik bir içecek kartonunun kullanım süresi boyunca iklim etkisini göstermek için, aşağıda tipik 1 litrelik kapaklı (HeliCap23) Tetra Brik Aseptik için kullanım süresi karbon ayak izini sunuyoruz.​

Sonuçlar kartonun hammadde üretimi, hammadde nakliyesi, dönüşüm, ambalaj malzemelerinin doldurucuya taşınması, dolum, dağıtım ve yaşam sonunu içeren yaşam boyu karbon ayak izini göstermektedir.

Hesaplamalar sektörde mevcut ortalama verilere ve Avrupa koşullarına dayanmaktadır. Sıvı paketleme kartonu üretimi için Alliance for Beverage Cartons and the Environment (www.ace.be) tarafından sunulan kurul ortalama verileri, plastik için Plastics Europe (www.plasticseurope.org) tarafından sunulan veriler ve alüminyum folyo için European Aluminium Association (www.eaa.net) tarafından sunulan veriler kullanıldı. Dönüştürme işlemleri için, 2016'daki performansı temsil eden Tetra Pak'ın GHG raporlamasındaki küresel ortalama veriler kullanıldı. Hammaddelerin dönüştürme fabrikasına taşınmasının etkisi dönüştürme sonucuna dahil edildi ve Avrupa ortalama verilerini baz aldı. Ambalaj malzemelerinin doldurucuya taşınmasında, ACE tarafından sunulan standart araçlar ve mesafeler uygulandı. Paketin oluşturulması ve doldurulmasında, elektriğe ilişkin tipik performans verileri ve küresel ortalama verileri temel aldı. Kullanım ömrü sonu ayarları, % 47 geri dönüşüm ve %29 enerji geri kazanımıyla 2016 yılındaki istatistiklere dayanan ortalama Avrupa atık yönetimi koşullarını temel aldı (www.ace.be). Kalan kısım için çöp sahası modellendi. Kullanım ömrü sonu modellemesinde 'kesme' yöntemi kullanıldı: Geri dönüşüme ya da enerji geri kazanımlı yakmaya giden kartonlara ait sonuçlara hiçbir çevresel yük veya kazanım dahil edilmedi.

Sonuçlarda ayrı olarak sunulan 'malzemedeki biyojenik karbon alımı', Tetra Pak dönüştürme fabrikası kapısından çıkarken kartonda yer alan tahmini karbon miktarıdır. Büyüyen bitkiler atmosferdeki karbonu tutar ve saklar. Ağaç lifi işlenerek kartona dönüştürüldüğünde, karbon kartonda depolanmayı sürdürür. 'Biyojenik karbon salımı', geri dönüştürme veya enerji geri kazanımına tabi tutulma olmadığında, kullanım ömrü sonunda salınan karbon miktarını içerir (geri dönüştürme veya enerji geri kazanımı durumlarında, yukarıda açıklandığı gibi kesme yöntemi uygulanmıştır). Net bir sonuca ulaşmak için, fosil ve biyojenik CO2 dahil olmak üzere, karbon ayak izi etkisi ve biyojenik karbon alımı ve biyojenik karbon salımı toplanmalıdır.

Hesaplanan sonuçlar kesin olmayıp gösterge niteliğindedir ve çok sayıda basitleştirmeye dayanmaktadır. Bir paketin kesin CO2e ayak izini elde etmek için, spesifik malzeme bileşimini, hangi dönüştürme fabrikasında üretildiğini ve hammaddelerin Tetra Pak'a trenle mi tırla mı getirildiğini bilmeniz gerekir. Sonuçların hesaplanmasında en yaygın malzeme spesifikasyonunu temel aldık.

Paket teknik özellikleri ve ağırlıkları yerel olarak ve ürün koruma gerekliliklerine göre değişmektedir. Metodolojiler ve veriler sürekli iyileştiğinden, CO2e ayak izi verileri zaman içinde mutlaka değişecektir.

Sonuçlar kamu beyan edilen karşılaştırmalı iddiaları desteklemek için kullanılmamalıdır. Buna benzer tüm kullanımlar, ilgili ISO standardı gereklilikleri dışında kalacaktır.

Sonuçlar Tetra Pak'ın dahili aracından alınmaktadır (CO2e Ürün Modeli versiyon 5, 2018). Bu ürünün karbon ayak izi Carbon Trust tarafından onaylanmıştır. ​

Karbon ayak izi grafiği