Sürdürülebilir ve esnek gıda sistemleri için iş birliği halinde çalışma

Yiyecek tedarik etme ve atma şeklimiz bizi, insanlığın gelişmeye ve büyümeye devam edebileceği sınırlar olan Dünya gezegeni sınırlarının ötesine itiyor. 

Bu zorluğun üstesinden gelmek ve yeniden "güvenli bir alana" dönmek için gıda sektöründe yeni ve radikal bir ortak çalışma yaklaşımına ihtiyaç var. Bunu gerçekleştirmek için, birbirinden ayrılamayacak iki önceliği birlikte ele almamız gerekiyor:

  1. Gıda değer zincirinin her aşamasında karbonu azaltmak
  2. Herkes için gıda güvenliği ve gıda erişilebilirliği sağlamak

Bu nedenle Business Sweden tarafından yönetilen İsveç COP27 Delegasyonu'nun bir parçası olmaktan büyük bir heyecan duyduk. COP27'de, eylemleri hızlandırmak ve esnek ve sürdürülebilir gıda sistemleri ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarına geçişi mümkün kılmak üzere küresel ayak izimizden ve endüstri uzmanlığımızdan yararlanmayı hedefleyen gündemimizi ileri sürdük. İlerlememiz daha iyi bir gelecek için hem büyümeye hem de sürdürülebilirliğe yön veren bir anlayışı benimsememize bağlı ve bu süreçte sistem düşüncesi, bilimi temel alan kararlar ve iş birliğine dayalı yenilik çok önemli.  

"Gıda sistemlerine yönelik tamamen yeni, dönüşüme dayalı yaklaşımların benimsenmesi gerekli. Bu, eş güdümlü sistemli eylemler için yeni geliştirilmiş bir çerçeveyle kolaylaştırılabilir."


Johan Rockström, Direktör
Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü
Tetra Pak Sürdürülebilirlik Danışma Paneli Üyesi

Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü'nden Johan Rockström ve Svetlana Milutinović tarafından hazırlanan özel amaçlı bir makale

Antroposen İçin Küresel Gıda Sisteminin Yeniden Şekillendirilmesi

Lider iklim bilimcisi ve Sürdürülebilirlik Danışma Panelimizin bir üyesi olan Johan Rockström'um ortak yazarı olduğu makalede, gıdayı tedarik etme ve güvenliğini sağlama şeklimizin bizi insanlığın gelişmeye ve büyümeye devam edebileceği sınırlar olan Dünya gezegeninin sınırlarının ötesine ittiği fikrine yönelik, bilime dayalı bir yaklaşım sunuluyor. İklim değişikliğinden biyolojik çeşitlilik kaybına ve kirliliğe kadar, toplumları riske atmadan bu sınırları zorlamaya devam edemeyiz. Bunların sonucunda daha sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmak için radikal bir yaklaşım gerekiyor.

Daha sağlıklı beslenmeyi sağlarken gıda sistemlerini nasıl dönüştürüyoruz?

Geçtiğimiz yıllarda, gıda sistemleri üretkenlikte büyük artışlarla birlikte önemli insani gelişim faydaları da sağladı. Ancak günümüzdeki sistemler artık bu amaca uymuyor. Bir günde 800 milyon insanın açlık çektiği, 2 milyar insanın ise kilolu veya obez olduğu bir dünyada, sağlıklı beslenme seçenekleri sunma konusunda başarısız oluyorlar. Gıda sistemleri aynı zamanda yüksek gizli maliyetler de barındırıyor (her yıl yaklaşık 12 trilyon ABD doları) ve çevre üzerinde zararlı bir etki oluşturuyor. Gıdalarımızı tedarik etme, üretme ve işleme şeklimizi, gıdanın nakliyesini ve kullandığımız ambalaj malzemelerini yeniden keşfetmemiz gerekiyor.

Bunu gerçekleştirebilmek için gereken fırsatlar dört temel alanda yer alıyor:

  • Güvenli, uygun fiyatlı ve besleyici gıdaya erişimi artırma
  • Gıda kaybını ve israfını azaltma
  • Sürdürülebilir ve esnek gıda tedarik zincirleri oluşturma
  • Küresel gıda emniyetini iyileştirmek için gıda paketleme ve prosesindeki yeniliklerden yararlanma

Bu muazzam bir görevdir. Her aktör önemlidir.

Bu ilerlemede, hem endüstriler hem de özel sektör ile hükûmetler arasındaki iş birliği esastır. Tetra Pak, gıda sistemlerinin dönüşümüne ve karbondan arındırılmasına yön vermek için Birleşmiş Milletler FAO Gıda Emniyeti Komitesi Özel Sektör Mekanizması ve Dünya Kaynak Enstitüsü Kurumsal Dayanışma Grubu gibi birçok iş ortağıyla iş birliği içinde çalışıyor.

COP27'ye ilişkin görüş ve düşüncelerimiz

Gıda, gezegenimizin geleceği için bir acil ve öncelikli olarak ele alınması gereken bir konu.

COP27 gündemimizde gıda sistemlerimiz kesin bir şekilde yer alıyordu. Konferansın sonucunda varılan anlaşmada gıda güvenliğini korumanın ve ilkim krizi nedeniyle ortaya çıkan zorluklarla başa çıkmanın bir parçası olarak açlığı sona erdirmenin önemi vurgulandı. Bu, çevreciliğe geçişte gıda ve tarımın önemli bir rol oynadığının kabul edilmesine yönelik büyük bir adımdı.

Esnekliği ve sürdürebilirliği iyileştirmek için gıda sistemlerini dönüştürmek muazzam bir görev. Özel sektör bu konuda önemli bir rol oynuyor, ancak hiçbir şirket tek başına başarıya ulaşması mümkün değil. Bu nedenle COP27'de kaydedilen ilerleme üzerine müşterilerimizle çalışmaya devam ederek karbondan arındırma yolculuklarında onları desteklemeyi ve geleceğe odaklı kurumların gıdanın geleceğini koruyacak yenilikçi çözümler üretmelerine yardımcı olmayı planlıyoruz. Bu çözümlere yol gösteren şey de sistem temelli düşünme ve bilim.

Özellikle de fosil yakıt kullanımı bırakmada henüz ilerleme kaydedilememiş olduğundan, hâlâ yapılacak çok şey var. Ancak, kurumların bu sorunun çözümünde kritik bir rolü olduğu açık. Bu nedenle, 2030 itibarıyla %100 yenilenebilir elektriğe ulaşmak için gereken tüm eylemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere, değer zincirinin her adımında karbonu azaltıyoruz.

Konferans boyunca, net sıfır yolculuğunda doğanın en iyi müttefiklerden biri olduğu görüşü belirgindi. Gıda sistemlerinin esnekliği doğanın esnekliğine bağlıdır. Eskiden iki ayrı gündemimiz vardı -iklim gündemi ile biyolojik çeşitliliği ve doğayı koruma gündemi. Şu an yaptığımız işle, bu iki gündemi bir araya getiriyoruz. COP15 Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi'nde ve sonrasında, doğanın gündeme dâhil edilmesi için zorunlu değerlendirme ve bildirim için çağrıda bulunarak bu konulara ivme kazandırmaya devam edeceğiz.

GÜNDEMİMİZ

COP27'deki Tetra Pak oturumları

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı ve Business Sweden ile çevreciliğe geçişte politikanın ve inovasyonun rolü (Tetra Pak konuşmacısı: Eija Hietavuo, Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı), 7 Kasım

İnsan Hakları Temelinde Adil Bir Geçiş: Kurumların Rolü, Raoul Wallenberg Enstitüsü, Svensk Exportkredit, SSAB, Uluslararası Barış Enstitüsü ve Stockholm+50 Youth Task Force ile. (Tetra Pak konuşmacısı: Eija Hietavuo, Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı), 8 Kasım

Karbondan arındırma için sistem temelli düşünme ve döngüsellik, Ellen Macarthur Foundation, Volvo Cars, Normative, Alfa Laval, Ragn-Sells ve Minesto ile. (Tetra Pak konuşmacısı: Eija Hietavuo, Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı), 11 Kasım

Uyum sağlama: İş fırsatları ve sorumluluklar, Council of Energy, Environment and Water, Uluslararası Barış Enstitüsü, Ragn-Sells, Raoul Wallenberg Enstitüsü, Stockholm Çevre Enstitüsü, Maldivler Çevre, İklim Değişikliği ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi ile. (Tetra Pak konuşmacısı: Eija Hietavuo, Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı), 12 Kasım

İş birliği çağrısı: İklime dirençli gıda sistemi yolları geliştirmek Ragn-Sells, EasyMining, Stockholm Resilience Centre ve Compassion in World Farming ile. (Tetra Pak konuşmacısı: Eija Hietavuo, Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı), 12 Kasım

Değer zincirinde döngüselliği hızlandıran teknolojik yenilikler, Ellen Macarthur Foundation, EasyMining, São Paulo Şehri ve Alfa Laval ile. (Tetra Pak konuşmacısı: Charles Brand, Proses Çözümleri ve Ekipmanlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı), 12 Kasım

2050 itibarıyla 11 milyarlık küresel nüfusu sürdürülebilir bir şekilde beslemek için yeterli, sağlıklı ve uygun maliyetli proteini nasıl üretebiliriz?, Alfa Laval, the Good Food Institute, Heura Foods ve TurtleTree ile. (Tetra Pak konuşmacısı: Charles Brand, Proses Çözümleri ve Ekipmanlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı), 12 Kasım

Sağlıklı Gezegen, Sağlıklı İnsanlar: Süt Ürünlerinde Net Sıfır Eylem Çağrısı, GLOBE Uluslararası Sekreterliği CEO'su ve Tetra Pak Sürdürülebilirlik Danışma Paneli üyesi Malini Mehra FRSA, Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve Tetra Pak Sürdürülebilirlik Danışma Paneli üyesi Johan Rockström, Arla Foods ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile. (Tetra Pak konuşmacısı: Charles Brand, Proses Çözümleri ve Ekipmanlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı), 12 Kasım

<i><b>Net Sıfır gelecek için Pozitif Doğa eylemi, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi, São Paulo Eyaleti Çevre Ajansı ve Normative ile (Tetra Pak konuşmacısı: Tetra Pak İklim ve Biyolojik Çeşitlilik Başkan Yardımcısı Gilles Tisserand) 16 Kasım

Çevreci ve döngüsel bir ekonomiye geçiş, Business Sweden, EasyMining ve Einride ile. (Tetra Pak Konuşmacısı: Tetra Pak İklim ve Biyolojik Çeşitlilik Başkan Yardımcısı Gilles Tisserand) 17 Kasım