12 november 2021

För att vi ska bli kvitt avfall i form av livsmedelsförpackningar krävs samordnade insatser i hela värdekedjan

Varje år producerar världen två miljarder ton avfall och 2050 räknar man med att det globala avfallet har ökat med 70 procent. Material som används till livsmedelsförpackningar, exempelvis plast och kartong, skyddar tillförlitligt våra livsmedel från att bli dåliga eller förstörda. Samtidigt utgör materialen en stor andel av det globala förpackningsavfallet varje år.  
 
I dag kan livsmedelsförpackningar tillverkade av kartong effektivt samlas in och återvinnas på många platser i världen – förutsatt att det finns tillräcklig infrastruktur för avfallshantering och återvinning. För oss på Tetra Pak är det inte tillräckligt. Vi ser det som vår grundläggande skyldighet att stödja global och regional insamling, sortering och återvinning av förpackningar. 
 
Genom att engagera värdekedjans alla länkar och arbeta gemensamt med livsmedelsproducenter, kommuner, återvinningsföretag och andra berörda intressenter kan vi maximera fördelarna med världens mest hållbara livsmedelsförpackning – en kartong som hjälper till att förse en växande befolkning med säkra, näringsriktiga och smakrika livsmedel och samtidigt respektera jordens planetära gränser.
 

Därför krävs nytänkande kring dagens infrastruktur för återvinning

På flera håll syns tydliga tecken på större fokus och engagemang för att skala upp återvinning av livsmedelsförpackningar. På regulatorisk nivå har EU förbundit sig att säkerställa att 65 procent av allt förpackningsavfall återvinns senast 31 december 2025 och flera plattformar för branschsamarbete inom insamling och återvinning har upprättats.

Men när det gäller insamling och återvinning kan förhållandena skilja sig åt markant mellan geografiska områden. Vissa av hindren mot återvinning handlar om bristen på policyer och infrastrukturer för avfallshantering, otillräcklig kapacitet på återvinningsanläggningar för att bearbeta material samt begränsningar hos dagens återvinningsteknik när det gäller möjligheterna att hantera vissa material.

För att hantera dagens utmaningar inom återvinning krävs en systematisk strategi som inkluderar alla steg i värdekedjan. Det betyder följande: 

Öka konsumenternas medvetenhet och kunskap

Många konsumenter vill prata om återvinning och konsumenterna har blivit betydligt mer medvetna de senaste tio åren.

Samtidigt återstår frågan om hur man bäst samlar in och sorterar kartongförpackningar. I dag kan vi se att en stor del av alla förpackningar hamnar på tippen på grund av bristfälliga kunskaper och otillräckliga eller obefintliga infrastrukturer för insamling, sortering och återvinning.

Kartongförpackningar från Tetra Pak samlas idag in och återvinns över hela världen där infrastruktur för avfallshantering och återvinning finns på plats. Men tyvärr räcker det inte att ta fram återvinningsbara förpackningsmaterial. Vi behöver tillhandahålla adekvata infrastrukturer för insamling och sortering, öka konsumenternas engagemang och sprida information som bidrar till ökad återvinning. 

Framsteg inom återvinningslösningar

Många av dagens återvinningslösningar är alltför små och saknar tillräcklig avfallssortering vid källan för att få ut mesta möjliga av materialen. Det är alltför vanligt att en infrastruktur för insamling, sortering och återvinning av avfall finns på plats, men inte kan användas ordentligt på grund av otillräckliga avfallshanteringssystem.
 
För att skydda livsmedel mot fukt, syre och ljus använder vi till exempel tunna lager polymerer och aluminium i våra kartongförpackningar. För att återvinna de här materialen och ge dem nytt liv krävs en återvinningsanläggning med rätt teknik för att skilja olika komponenter åt och förvandla dem till förstklassiga produkter igen. 
 
Därför försöker vi ständigt hitta nya möjligheter i hela värdekedjan för att förbättra metoderna för kartongåtervinning. Hittills har vi lyckats utöka antalet återvinningsanläggningar som vi arbetar med från 40 stycken år 2010 till 170 i dag.
 
Ökad tillgång till förnybara och återvunna material

För många livsmedelsproducenter är det fortfarande billigare och mer tillförlitligt att använda nytt material i stället för att byta till förnybart eller återvunnet material. Och även om förnybara polymerer i allt högre grad produceras i industriell skala, är efterfrågan fortfarande större än tillgången. 

Detsamma gäller återvunna polymerer som används i många av förpackningarna från Tetra Pak. Tidigare i år lanserade vi därför våra certifierade återvunna polymerer för att bättre utnyttja återvunna material och minska vårt beroende av nya fossila material. Innovationer som dessa hjälper oss att testa och validera om de förväntade ökade volymerna av återvunna polymerer kan bidra till att forma robusta distributionskedjor och tillföra värde till våra kunder.

Vi designar för återvinning från början till slut

Det är fortfarande omöjligt att undvika förpackningar helt om vi vill skydda livsmedlen. Återvinning spelar en avgörande roll för att hantera miljöfrågor, särskilt gällande förpackningsavfall, men det är inte en lösning på egen hand. Det ställer krav på insatser tidigare i processen när det gäller hur förpackningarna designas och vilka material som används.  

På Tetra Pak, till exempel, tillverkas mer än 70 procent av våra förpackningar i genomsnitt av förnybart eller återvinningsbart material, men vi vill ändå hitta lösningar för de resterande 30 procenten, exempelvis de polymerer som utgör en liten del av våra förpackningsmaterial. 

Det innebär att vi måste köpa in lösningar som omfattar hela värdekedjan – från hur livsmedelsförpackningar sorteras och samlas in till hur de bearbetas och görs om till nya kvalitetsprodukter på återvinningsanläggningen. 

Tillsammans är vi starka

Återvinning av livsmedelsförpackningar är en komplex och mångfasetterad fråga som inte kan lösas av en enda aktör.

Den allra viktigaste faktorn för att öka återvinningsandelen är samarbeten som hanterar alla dessa frågor samtidigt. En tydlig dagordning som understöds av gemensamma insatser kan hjälpa oss att komma ett steg närmare vår ultimata målsättning: En värld där alla förpackningar samlas in, återvinns och aldrig blir till skräp. 

Genom att arbeta tätt tillsammans med våra leverantörer, kunder, teknikleverantörer, återvinningsföretag och viktiga industriintressenter har vi förvärvat ovärderliga kunskaper om hur vi kan stärka infrastruktur för insamling, sortering och återvinning. Och vi nöjer oss inte med det. 

Fler berättelser från vår värld