Utmaningen

Vi är medvetna om att förpackningsindustrin har en viktig roll att spela för att driva på åtgärder mot klimatförändringar. De globala livsmedelssystemen står för mer än en tredjedel av de globala växthusgasutsläppen1 och är avgörande för att hantera klimatkrisen.

I takt med att befolkningsmängden ökar stiger också efterfrågan på livsmedel snabbt. Men om livsmedelsproduktionen ökar riskerar det också att öka trycket på begränsade resurser som mark, vatten och energi – och därmed påverka naturen och värma upp planeten ännu mer1. Det är därför livsmedelsindustrin snabbt behöver ta sig an den här utmaningen och minska sin klimatpåverkan i alla delar av värdekedjan för livsmedel.
 

Så kan vi bidra

Minska utsläpp från råmaterial

Vi samarbetar med leverantörer för att hitta möjligheter att minska koldioxidutsläppen både i deras verksamheter och i deras egna distributionskedjor. Olika råmaterial har olika klimatavtryck. Därför är en ökad andel kartong och arbetet med att byta ut fossilbaserad plast mot växtbaserad plast i våra förpackningar ett viktigt sätt att minska klimatpåverkan. I vårt leverantörsinitiativ “Join us in protecting the planet”, som omfattar över 90 procent av våra leverantör av basmaterial, har vi som mål att minska utsläppen från dessa leverantörer med 50 procent till 2030, jämfört med 2019.

Koldioxidminskningar i vår verksamhet

Vi har förbundit oss att uppnå nettonoll växthusgasutsläpp i vår egen verksamhet (Scope 1 och 2 samt affärsresor) till 2030 och vi är på god väg med en 36-procentig minskning jämfört med baslinjen från 2019. Vår egen verksamhet utgör direkt bara en procent av växthusgasutsläppen i vår värdekedja.

Läs mer om vårt arbete för att minska koldioxidutsläppen

Minska koldioxidutsläppen från vår portfölj

Sedan vi lanserade växtbaserade polymerer har vi stadigt ökat användningen av växtbaserad plast i stället för fossilbaserad plast. Omställningen bidrar till ännu lägre koldioxidutsläpp från våra förpackningar2. Som ett led i den här utvecklingen sålde vi 17,6 miljarder kartongförpackningar och 10,8 miljarder korkar tillverkade med växtbaserad plast under 2021. Det innebar en minskning med 96 000 ton koldioxid jämfört med de koldioxidutsläpp som uppstått vid användning av fossilbaserad plast3Vår ambition är att utveckla världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning – en kartongförpackning tillverkad helt och hållet av ansvarsfullt anskaffade, förnybara eller återvunna material som är helt återvinningsbara och koldioxidneutrala4.

Samarbete med kunder

Genom kontinuerlig innovation av mer effektiva förpacknings- och processlösningar försöker vi hjälpa våra kunder att minska deras klimatavtryck och effektivisera livsmedelsproduktionen. Det handlar om allt från förnybara, ansvarsfullt anskaffade kartongförpackningar till processteknik och tjänster som minskar vatten- och energianvändning och svinn.

Utforska våra lösningar för omställning till en hållbar verksamhet

Öka återvinningen

Vi samarbetar med myndigheter, civila organisationer och privata företag för att utöka insamlings-, sorterings- och återvinningskapaciteten. Våra investeringar på det här området leder till framsteg mot en cirkulär ekonomi5 och bidrar till att hålla värdefulla material i bruk.

Läs mer om cirkularitet och återvinning

Arbete för ökad hållbarhet

climate key visual

Minska utsläppen för att uppnå koldioxidminskningar i livsmedelssystem

Vi har förbundit oss att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet till 2030 och har ställt upp liknande mål för hela vår värdekedja till 2050.

School boy with a globe

Moving Food Forward

Hur drar vi vårt strå till stacken för att forma en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem?6

Våra fokusområden

Tetra Pak Sustainability Report

Engagemang för framtiden

Vår årliga hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av livsmedels- och dryckesindustrin.

Woman in the sunset

Vårt syfte driver vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi drivs av vårt syfte och vi fokuserar på livsmedelssystem, klimat, natur, cirkularitet och ansvarsfullt företagande.

1Arthur, C. (2021). New research shows food system is responsible for a third of global anthropogenic emissions. Källa: Unido.org

2Ifeu. (2020). Jämförande livscykelanalys av kartongförpackningar från Tetra Pak och alternativa förpackningssystem för drycker och flytande livsmedel på den europeiska marknaden. Källa: Institut für Energie- und Umweltforschung, Heidelberg
ACE. (2021). Circular Analytics: Supporting Evidence – Environment Performance of Beverage Cartons. Källa: The Alliance For Beverage cartons and the Environment. Källor: Tetra Paks livscykelanalys

3Baserat på klimatredovisning enligt interna beräkningar som utgår från 59 000 ton växtbaserad plast som köptes in 2021. För att beräkna hur stora utsläpp som undvikits använder vi en validerad utsläppsfaktor från tredje part för de växtbaserade polymererna.

4Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.

5Ellen MacArthur Foundation. (2022). Circular Economy Introduction. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy? | Ellen MacArthur Foundation

6Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary

7Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst