Utmaningen

Livsmedelsförpackningar har en mycket viktig roll i att förse folk över hela världen med mat, men när de inte samlas in och återvinns blir de en källa till avfall1. Det globala avfallet förväntas enligt Världsbanken öka med 70 procent till 20502. Då är enbart återvinning inte tillräckligt. Världen behöver röra sig bort från den traditionella, linjära ekonomin, som bygger på en ”ta-gör-kasta”-modell och i stället skapa en cirkulär ekonomi3.

Så kan vi bidra

Arbeta för återvinning genom investeringar

Vi förbättrar kontinuerligt cirkulariteten för våra kartongförpackningar genom investeringar och samarbeten för att utöka återvinningskapaciteten och stärka återvinningsinfrastrukturen för våra förpackningar. 

Våra pappersbaserade kartongförpackningar är redan återvinningsbara på platser med adekvata infrastrukturer för storskalig insamling, sortering och återvinning. Men det ser inte likadant ut överallt. I många länder samlas inte förpackningarna in för återvinning. I områden där insamlingsstrukturen fortfarande är under uppbyggnad investerar vi tillsammans med återvinningsföretagen i ny utrustning och nya anläggningar. Vi strävar efter att kontinuerligt öka insamlingen, sorteringen och återvinningen av kartongförpackningar. För att uppnå detta krävs beslutsamma åtgärder och samarbete i hela värdekedjan för återvinning. 

Läs mer om våra initiativ inom återvinning

Utforma för återvinning

Utforma för återvinning innebär att vi redan från början ska ta hänsyn till insamling, sortering och återvinning när vi designar en förpackning. Våra pappersbaserade kartongförpackningar är designade utifrån just detta återvinningstänk. Om vi utökar fiberinnehållet och minskar andelen plast och aluminium blir våra förpackningar mer intressanta för återvinningsföretagen och enklare att återvinna. 

Förnybara och ansvarsfullt anskaffade material

I en cirkulär ekonomi spelar förnybara material en central roll, eftersom de minskar efterfrågan på begränsade resurser och miljöpåverkan från resursutvinning. Genom att använda förnybara material i våra förpackningar från ansvarsfullt anskaffade källor, till exempel från Forest Stewardship Council™-certifierade skogar (FSC™) och andra kontrollerade källor, kan vi bidra till att skapa en cirkulär ekonomi. FSC™-licenskoden för Tetra Pak är FSC™ C014047.​​​

För att ytterligare förbättra miljöprestanda hos vår förpackningsportfölj investerar vi de närmaste fem till tio åren upp till 100 miljoner euro i innovation inom förpackningsmaterial, bland annat för att minska användningen av plast och aluminium och öka fiberinnehållet.

Utforska vår naturbaserade portfölj

Eliminera matsvinnet

Vi tillämpar cirkulära designprinciper vid design av både våra förpackningar och vår utrustning för beredning och fyllning av livsmedel. Genom att förnya sådan utrustning kan vi bidra till minskat matsvinn och lägre energi- och vattenförbrukning. Samtidigt kan vi möjliggöra återanvändning och återvinning och utrustning för livsmedelsberedning för att förlänga dess livslängd. 

Arbete för ökad hållbarhet

Översikt över cirkularitet, biologisk mångfald, livsmedel och klimat

Gå mot en cirkulär ekonomi

Ta itu med utmaningarna i hela värdekedjan, från förnybara och ansvarsfullt anskaffade råmaterial till hantering vid livscykelns slut. Utforska vårt arbete för att skapa en cirkulär ekonomi.

Skolpojke med en jordglob

Moving Food Forward

Hur drar vi vårt strå till stacken för att forma en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem?5

Våra fokusområden

Trädgårdsmästare på ett fält

Nya milstolpar i vår senaste hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport 2022 beskriver vi vilka åtgärder vi har vidtagit för att uppnå tåliga och hållbara livsmedelssystem.5

En kvinna tittar mot solen

Vårt syfte driver vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi drivs av vårt syfte och vi fokuserar på livsmedelssystem, klimat, natur, cirkularitet och ansvarsfullt företagande.

1Marsh, J. (2021). Food Packaging Waste Statistics: Understanding the Rise of Food Packaging Waste. Källa: Environment.com

2Världsbanken. (2018). WHAT A WASTE 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050.Källa: Worldbank.org

3Ellen MacArthur Foundation. (2022). Circular Economy Introduction. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy? | Ellen MacArthur Foundation

4https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317

5Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary

6Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst