Utmaningen

Att förse en snabbt växande, global befolkning med näringsriktig mat är en utmaning för dagens livsmedelssystem1. Världens befolkning uppgår idag till åtta miljarder och förväntas stiga till över nio miljarder till 20502. Då blir det allt svårare att utöka livsmedelsproduktionen utan negativa effekter för miljön.

Vi behöver hitta ett sätt att minska vår miljöpåverkan och samtidigt öka livsmedelsproduktionen, så att mindre går förlorat och utsatta människor slipper gå hungriga. 

Ett viktigt sätt att förbättra tillgången på mat är att förbättra hur livsmedel bereds, förpackas och transporteras globalt. Vi gör vårt yttersta för att spela en viktig roll och tillsammans med konsumenter, myndigheter, livsmedels- och dryckestillverkare samt andra intressenter kan vi förändra våra livsmedelssystem.
 

Så kan vi bidra

Pionjärer inom aseptisk teknik

Vi bröt ny mark inom användningen av aseptisk teknik och fortsätter förnya process- och förpackningstekniken för att kunna skydda livsmedel under produktens hela livscykel. Genom att förlänga livsmedels hållbarhetstid utan att man behöver tillsätta konserveringsmedel eller kyla dem, kan aseptiska lösningar bidra till tåligare livsmedelssystem. Våra pappersbaserade kartongförpackningar bidrar också till minskat matsvinn genom att skydda livsmedel och drycker från fysisk skada, värme, ljus och potentiellt skadliga bakterier.

Öka volymen av lokalproducerad kvalitetsmjölk

Genom program som vår modell med mjölkproduktionscentra stöder vi småbrukare och hjälper dem att höja produktiviteten, få tillgång till marknaden, öka lönsamheten och sina inkomster. Vi erbjuder tillgång till utbildningstjänster och den teknik de behöver för att höja produktiviteten på gården, öka tillgången på mjölk och dess kvalitet.

Innovation inom ingredienser

Vi skapar innovation inom näringsämnen som protein på ett effektivt och hållbart sätt. Och vi samarbetar för att omvandla biprodukter från livsmedelsproduktionen till värdeadderande ingredienser samt minska matsvinnet och göra mesta möjliga av råmaterialen.  

I samarbete med Mycorena producerar vi en köttersättningsprodukt av svamp. I processen används mikroorganismer för att framställa livsmedel med hög proteinhalt som alternativ till kött, skaldjur och mejeriprodukter. Förutom att produkterna kan ge lägre koldioxidutsläpp3 finns det också utrymme för betydligt lägre mark- och vattenanvändning jämfört med traditionella, animaliska proteinkällor.

Läs mer om alternativa växtproteiner

Ett annat exempel är vårt engagemang med Yelte, ett uppstartsföretag som utvecklar växtbaserade drycker av hampafrön, ett unikt råmaterial som är både resurseffektivt och näringsrikt. Vi har testat funktionaliteten hos den hampabaserade drycken för att bibehålla ett högt proteininnehåll utan att försämra munkänslan.

Samarbeten för gemensamma insatser

För att åstadkomma meningsfull förändring behöver man inse att förändring inte bara är en sak. Förändring åstadkoms genom samarbeten med våra kunder då vi tillsammans försöker lösa globala utmaningar kopplade till livsmedelssäkerhet och näring. Det är detta som är målet för Food for Development, att stötta våra kunder och driva på utvecklingen i värdekedjan för mejeriprodukter och livsmedel.

Utforska samarbetena

Mätta en växande befolkning

Hör vad Arlene Mitchell, Executive Director på Global Child Nutrition Foundation, har att säga om hur vi kan säkerställa säker och näringsriktig mat för närmare tio miljarder människor till 2050. Arlene är en tankeledare inom näringslära, utbildning och jordbruk och har tidigare arbetat för Bill & Melinda Gates Foundation och FN:s World Food Programme (WFP).

Läs intervjun på tetralaval.com

Arbete för ökad hållbarhet

Food systems key visual

Bidra till tåliga och stabila livsmedelssystem

I ett samarbete för att främja omvandlingen av livsmedelssystemen, arbetar vi i hela värdekedjan för att öka tillgången till säkra livsmedel, minska livsmedelsförlusterna och matsvinnet samt bygga hållbara värdekedjor för livsmedel.

Boy with ball in front of a yellow wall

Moving Food Forward

Hur drar vi vårt strå till stacken för att forma en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem?3

Våra fokusområden

Tetra Pak Sustainability Report

Engagemang för framtiden

Vår årliga hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av livsmedels- och dryckesindustrin.

Woman in the sunset

Vårt syfte driver vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi drivs av vårt syfte och vi fokuserar på livsmedelssystem, klimat, natur, cirkularitet och ansvarsfullt företagande.

1Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems/, 2023).

2https://www.un.org/en/desa/world-population-projected-reach-98-billion-2050-and-112-billion-2100

3Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary

4Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst.