Vi drivs av vårt syfte

Vår syn på hållbarhet är nära förbunden med vårt syfte: Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt och vi lovar att bevara det goda – och skydda livsmedel, människor och planeten.


Vårt syfte vägleder oss i våra affärsbeslut, förenar våra medarbetare och fortsätter att utgöra drivkraften bakom våra innovationer. Det är centralt för vår strategi 2030 och dess fyra pelare: kvalitet, hållbarhet, integrering och optimering samt innovation.

I vårt hållbarhetsarbete tar vi hänsyn till förväntningarna från våra intressenter och de frågor inom miljö, socialt ansvar och styrning (ESG) som är viktigast för vår bransch. En central del av vårt hållbarhetsengagemang är att vi utgår från samband och ömsesidiga beroenden mellan fem fokusområden, som är i linje med vårt syfte och där vi anser att Tetra Pak kan göra störst skillnad: livsmedelssystem1, natur, klimat, cirkularitet och social hållbarhet.

ett diagram med hållbarhetsagendan inom Tetra Pak
Flickor sitter utanför ett trähus

Helhetssyn på hållbarhetsutmaningar

Helhetssyn på hållbarhetsutmaningar

Läs om vår helhetssyn på hållbarhet. Lär dig mer om hur vi hanterar komplexa utmaningar inom livsmedel, klimat, natur, cirkularitet och social hållbarhet.

Män sitter vid ett bord

God bolagsstyrning

God bolagsstyrning

Som global ledare inom beredning och förpackning av livsmedel arbetar Tetra Pak med att integrera hållbarhetstänket i allt vi gör. Utforska vårt ramverk för bolagsstyrning.

två lantbrukare på ett fält

Engagemang bland intressenter

Engagemang bland intressenter

Tetra Pak har ett nära samarbete med intressenter – kunder, leverantörer och partner – över hela världen för att understödja deras behov av att driva långsiktig hållbarhet. Se hur.

Träd i skogen

Advisory panel om hållbarhet

Advisory panel om hållbarhet

Lär känna experterna i Tetra Paks advisory panel om hållbarhet, som formar och informerar om vårt hållbarhetsarbete och hjälper oss att uppnå våra hållbarhetsmål.

Prioriteringar på hållbarhetsområdet

Tetra Pak fortsätter sitt arbete med att övervaka, hantera och rapportera inom våra fem fokusområden. Som ett led i vårt arbete för öppenhet och transparens genomför vi regelbundet en formell, oberoende väsentlighetsanalys för att se till att vi arbetar med de frågor som är mest relevanta för våra kunder, verksamheten, samhället och miljön. År 2021 anlitade vi AccountAbility, en fristående rådgivningsbyrå inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att få hjälp att uppdatera vår väsentlighetsanalys och kunna identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna att fokusera på. De frågor som i väsentlighetsanalysen 2021 identifierades som mest väsentliga för vår verksamhet visas i nedanstående tabell som lyfter fram aspekterna baserat på prioritering och relevans för Tetra Pak och externa intressenter. Uppdateringen 2021 bygger på Tetra Paks tidigare väsentlighetsanalys från 2019 och lägger, i linje med GRI-standarderna, grunden till vår hållbarhetsredovisning. I tabellen åskådliggörs de viktigaste väsentlighetsaspekterna utifrån relevans för Tetra Pak och externa intressenter samt deras prioriteringsnivå och aktualitet (fortsatt i fokus/ökad synlighet/nya och ytterligare förbättrade aspekter). 

Vi har också lagt till de mest relevanta globala målen för hållbar utveckling i varje varumärkespelare (Livsmedel, Människor och Planeten). Detta fokus på de globala målen för hållbar utveckling bygger också vidare på vårt pågående arbete med FN:s Global Compact och de tio principerna, där vi varit undertecknande part sedan 2004. 

Så verifierar vi vår hållbarhetsstrategi 

Verifiering är en central aspekt av vår hållbarhetsprocess. Våra metoder och resultat verifieras externt och Tetra Paks växthusgasutsläpp inom Scope 1, 2 och 3 har granskats av en oberoende tredje part sedan 2013. Vår hållbarhetsrapport har utarbetats enligt väsentlighetsprincipen i GRI Standards, som är det mest vedertagna internationella oberoende ramverket för hållbarhetsrapportering.  Se vår granskningsrapport om växthusgasutsläpp och vårt GRI innehållsindex FY22.

År 2020 bildades också Tetra Paks advisory panel om hållbarhet för att vägleda företaget kring aspekter av hållbarhetsstrategin inom verksamheten, branschen i stort och även utanför branschen. Panelen består av fyra oberoende externa rådgivare, valda utifrån erfarenhet och expertis, egenskaper som bedömdes vara nödvändiga för att utforma en nyskapande hållbarhetsagenda som hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål och vår ultimata ambition att skapa världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning2.

Tetra Paks ledarroll inom hållbarhet

Tetra Paks övergripande hållbarhetsinriktning, inklusive ambitioner, mål och åtaganden, leds av Sustainability & Communications Leadership Team, där Executive Vice President of Sustainability and Communications inom Tetra Pak Group är ordförande. Arbetet styrs av den verkställande ledningsgruppen (ELT) med Tetra Paks styrelseordförande och verkställande direktör som ordförande. 

ett diagram över företagsstruktur
Meddelande från Tetra Paks CEO och President Adolfo Orive

Engagemang för vår framtid

Som ett led i vårt fortsatta engagemang för framtiden och vår strategiska ambition att leda hållbarhetsomställningen i vår bransch, har vi tagit ett helhetsgrepp inom fem sammanhängande och ömsesidigt beroende områden där vi anser att vi kan göra störst skillnad: livsmedelssystem, cirkularitet, klimat, natur och social hållbarhet.

 

 

Mer läsning

Ett barn i naturen

Arbete för ökad hållbarhet

Läs om områden där vi kan göra störst skillnad och bidra på ett effektivt sätt och samtidigt driva hållbarhetsomställningen av livsmedelssystemen.

Flickor sitter utanför ett trähus

Helhetssyn på hållbarhetsutmaningar

Läs om vår helhetssyn på hållbarhet. Lär dig mer om hur vi hanterar komplexa utmaningar inom livsmedel, klimat, natur, cirkularitet och social hållbarhet.

Kvinnor på ett fält

Mäta och rapportera

Vår information i det här avsnittet har utformats för att skapa en förståelse för vår verksamhet i värdekedjan och hur den påverkar hållbarheten.

Kontakta oss

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda hållbarhetsomställningen.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
  • 1
  • 2
  • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

  • 1
  • 2
  • 3

Steg 3 av 3

1 Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.