Livscykelanalys för kartongförpackningar från Tetra Pak

Vårt företag insåg tidigt värdet med att förstå produkternas miljöpåverkan i hela värdekedjan. Redan i mitten av 1980-talet undersökte vi vårt produktsystem med hjälp av livscykelanalyser. Genom att skaffa oss insikt i effekterna genom hela livscykeln kan vi identifiera möjligheter till att förbättra miljöaspekterna i våra produktsystem och verka för en miljömedveten produkt- och processdesign.

Exempel på livscykelanalyser

 

Flera livscykelanalyser (LCA) har gjorts för att undersöka miljöpåverkan hos förpackningssystemen för livsmedel och drycker. I dessa publicerade exempel gjordes livscykelanalyserna av oberoende vetenskapliga institut som använde en internationellt accepterad standardmetod (ISO 14040-seriens standarder). Alla studier är referentgranskade.

 

Beräkning av koldioxidavtrycket för en kartong

Koldioxidavtrycket för en produkt är summan av alla växthusgaser som släpps ut under dess livscykel. Detta innefattar spårning av råmaterial som används samt produktion, distribution, förbrukning, transport och den behandling produkten får vid slutet av livscykeln.

Vi tillverkar många olika typer av förpackningar som fylls och distribueras på olika platser i hela världen. Behandlingen vid slutet av livscykeln varierar också från fall till fall beroende på lokala återvinningsförhållanden samt vilka val slutkonsumenten gör. Det skulle vara en mycket tidskrävande uppgift att beräkna det exakta avtrycket för alla dessa kombinationer.

Resultat kan tas fram för ett antal av våra kartongförpackningar med hjälp av vår ProductXPlorer-plattform.

Resultaten från vår koldioxidkalkylator för kartonger visar koldioxidavtrycket för kartonger under genomsnittliga globala förhållanden fram till det ögonblick då förpackningsmaterialet lämnar våra fabriker. Via våra policyer och åtgärder har vi direkt kontroll över miljöeffekterna som har med spårning och transport av råmaterial till våra anläggningar att göra samt omvandlingen av materialen till förpackningsmaterial. Med dessa mått kan våra kunder också göra välgrundade klimatval när de väljer förpackning.

Koldioxidkalkylator för kartonger

Vår webbaserade koldioxidkalkylator för kartonger har godkänts av Carbon Trust som tillförlitlig när det gäller att generera koldioxidavtryck i överensstämmelse med PAS 2050: 2011, ISO 14044:2006 och ISO 14067:2018.


Resultaten från koldioxidkalkylatorn kan visas för valda förpackningar på vår ProductXplorer-plattform.

 

Indikativt koldioxidavtryck för en aseptisk dryckeskartong

För att illustrera klimatpåverkan över hela livscykeln för en aseptisk dryckeskartong presenterar vi här livscykelns koldioxidavtryck för en typisk 1-liters Tetra Brik Aseptic med lock (HeliCap23).

Resultaten visar förpackningens koldioxidavtryck från vagga till grav, inklusive råvaruproduktion, transport av råmaterial, omvandling, transport av förpackningsmaterial till fyllmedel, fyllning och distribution samt uttjänta produkter.

Beräkningarna baseras på genomsnittsdata för branschen och enligt europeiska förhållanden. För produktion av vätskeförpackningspapp används genomsnittliga data från The Alliance for Beverage Cartons and the Environment, för plast används data från Plastics Europe och för aluminiumfolie används data från European Aluminium Association. För konverteringsverksamheten används globala genomsnittliga data från Tetra Paks växthusgasrapportering som representerar resultatet under 2016. Effekten av transport av råmaterial till konverteringsfabriken ingår i konverteringsresultatet och baseras på europeiska genomsnittsdata. För transport av förpackningsmaterial till mataren tillämpas genomsnittliga lägen och avstånd så som presenteras av ACE. Formning och fyllning av förpackningen baseras på typiska prestandadata och globala genomsnittliga data för elektricitet. Inställningarna för behandling vid livscykelns slut är baserade på genomsnittlig europeisk avfallshantering baserat på statistik från 2016, med 47 procents återvinning och 29 procents energiåtervinning. Deponi har modellerats för den återstående delen. ”Cut-off”-metoden har använts vid modellering av livscykelns slut: Inga miljöbelastningar eller krediter har inkluderats i resultaten för kartonger som går till återvinning eller förbränning med energiåtervinning.

Den ”biogena koldioxidupptaget i materialet”, som presenteras separat i resultaten, är en uppskattning av mängden koldioxid som lagras i kartongen när den lämnar Tetra Paks konverteringsfabrik. Växande växter fångar och lagra koldioxid från atmosfären. När träfibrerna bearbetas till papp fortsätter kolet att förvaras i kartongen. ”Biogena koldioxidutsläpp” omfattar den mängd kol som frigörs vid livscykelns slut om den inte återvinns eller energin återvinns (i dessa fall har cut-off-metoden tillämpats enligt beskrivningen ovan). För att få ett nettoresultat som inkluderar både fossil och biogen CO2 bör koldioxidavtryckets påverkan och det biogena koldixoidupptaget och det biogena koldioxidutsläppet summeras.

De beräknade resultaten är inte exakta. De är vägledande och grundar sig på flera förenklingar. För att få en förpacknings exakta CO2e-avtryck måste dess specifika materialsammansättning kännas till, liksom i vilken konverteringsfabrik den producerades samt om råvarorna transporterades till Tetra Pak med tåg eller lastbil. Vi har använt den vanligaste material specifikationen som grund för beräkningen av resultaten.

Förpackningsspecifikationer och vikter varierar lokalt och med kraven på produktskydd. Data om CO2e-avtryck kommer nödvändigtvis att förändras med tiden när metoder och data förfinas.

Resultaten ska inte användas till stöd för jämförande påståenden riktade mot allmänheten. All sådan användning faller utanför kraven i relevanta ISO-standarder.

Resultaten hämtas från Tetra Paks interna verktyg (CO2e‑produktmodell version 5, 2018). Den här produktens koldioxidavtryck har certifierats av Carbon Trust.

Diagram över koldioxidavtryck