Samarbete med våra intressenter


Engagemang bland intressenter är en grundläggande princip i hållbarhetsomställningen. Läs om hur vi samarbetar med viktiga intressentgrupper och bidrar till en hållbar utveckling.

Kunder

Vi involverar kunderna i frågan om ansvarsfulla distributionskedjor, exempelvis genom ansvarsfull spårning. Vi använder oberoende certifiering och märkning från tredje part och samarbetar med leverantörer, ideella organisationer, livsmedels- och dryckestillverkare och andra intressenter för att främja systemövergripande insatser.

Vi stöder skolmåltidsprogram och initiativ kring mjölkproduktionscentra genom vår tekniska expertis och kunskap om marknader, processer och förpackningar. Insatserna sker i samarbete med lokala intressenter och livsmedels- och dryckestillverkare.

Vi samarbetar med partners på våra olika marknader, bland annat livsmedels- och dryckestillverkare, för att förbättra och utöka lokala möjligheter till insamling, sortering och återvinning. På så sätt underlättar vi korrekt hantering och återvinning av kartongförpackningar och genererar nytt värde genom att bidra till en cirkulär ekonomi och infrastruktur.

En kvinna tar upp en kartongförpackning i mataffären

Medarbetare

Vi prioriterar arbetet med att locka till oss och behålla de bästa medarbetarna och främja välbefinnande, arbetsmiljö och säkerhet. Vi har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade skador och ohälsa och verkar för en inkluderande kultur där alla medarbetare kan blomstra, lära sig och utvecklas.

 • Vi prioriterar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för varje enskild medarbetare
 • Vi verkar för inkluderande arbetsplatser som präglas av mångfald
 • Vi erbjuder mycket goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
 • Vi uppmärksammar och värdesätter de egna medarbetarna

Våra samarbeten

Vi arbetar med branschorganisationer, icke-statliga och internationella organisationer samt flerpartsinitiativ i hela världen, för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor, främja god praxis och stödja specifika projekt.

Tetra Pak genomför alla aktiviteter och samarbeten i linje med målen i Parisavtalet. Detta bidrar till Tetra Paks arbete inom ett av våra viktiga fokusområden för hållbarhet – en cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp1.

Leverantörer

Som undertecknande part i FN:s Global Compact har vi utsett ansvarsfull spårning till strategiskt mål för vår verksamhet och vår distributionskedja. Genom att utbyta best practice, ställa upp ambitiösa mål och kontinuerligt se över våra framsteg har vi som ambition att verka för naturens bästa i vår egen verksamhet och distributionskedja samt uppmuntra våra leverantörer att främja sådant beteende i sina egna värdekedjor.

Vi kräver att alla leverantörer förbinder sig att följa vår uppförandekod för leverantörer, vilken bygger på UNGC-principerna om miljö, arbetskraft, mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption. Vi tillämpar EcoVadis- och Sedex-metodikerna för att konsekvent identifiera, övervaka och hantera sociala, miljömässiga och etiska risker i distributionskedjan samt uppnå regelefterlevnad.

Mer läsning

En kvinna i solnedgången

Vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi

Tetra Pak är ett världsledande företag inom process- och förpackningslösningar och vi arbetar för att leverera världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning.

Flickor sitter utanför ett trähus

Helhetssyn på hållbarhetsutmaningar

Helhetssyn på hållbarhetsutmaningar

Läs om vår helhetssyn på hållbarhet. Lär dig mer om hur vi hanterar komplexa utmaningar inom livsmedel, klimat, natur, cirkularitet och social hållbarhet.

Porträtt av Adolfo

Meddelande från vår President och CEO

Meddelande från vår President och CEO

Samarbetet med våra kunder, leverantörer och andra intressenter har varit centralt för våra framsteg inom varje område.

Träd i skogen

Advisory panel om hållbarhet

Advisory panel om hållbarhet

Lär känna experterna i Tetra Paks advisory panel om hållbarhet, som formar och informerar om vårt hållbarhetsarbete och hjälper oss att uppnå våra hållbarhetsmål.

Kontakta oss

händer som håller i en iPad

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att leda förändringen mot hållbarhet.

Syfte med kontakten

Välj ett eller flera alternativ
 • 1
 • 2
 • 3

Steg 1 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten

Kontaktinformation

Ange ditt förnamn
Ange ditt efternamn
Vänligen välj land/region
 • 1
 • 2
 • 3

Steg 2 av 3

Kontakta oss

Sammanfattning

Syfte med kontakten
Förnamn
Efternamn
E-post
Land/plats
Något gick fel. Försök igen.

Hur kan jag hjälpa till?

Fyll i det här fältet

Genom att skicka in det här formuläret bekräftar du att du har läst och att du godkänner Tetra Paks sekretesspolicy.

 • 1
 • 2
 • 3

Steg 3 av 3

1Ellen MacArthur Foundation. (2022). Circular Economy Introduction. Källa: Ellenmacarthurfoundation.org, What is a circular economy? | Ellen MacArthur Foundation

Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).