Utmaningen

Globala värdekedjor är beroende av människor, ofta från dåliga och marginaliserade förhållanden, och människor är beroende av globala värdekedjor för inkomster, försörjning och välmående. Rättigheterna för anställda, samhällen och andra människor som berör av företags aktiviteter utsätts dock för risker och rapporterna om problem som tvångsarbete, barnarbete och extrem fattigdom är alarmerande många.

Under 2022 noterades omfattande arbetsmiljöbrott i världen och endast 3 och 148 länder uppvisade förbättringar på det här området1. Trenden har dessutom förvärrats av covid-19-pandemin och lett till att allt fler människor lever i extrem fattigdom, samtidigt som antalet fattiga i arbete har ökat2. Dessutom ökar trycket på ändliga resurser som mark, vatten och energi, vilket påverkar alla våra levnadsförhållanden.
 

Så kan vi bidra

Social hållbarhet innebär att sätta människor i första rummet och införa affärsmetoder som bidrar till den mänskliga aspekten av hållbar utveckling3. Detta har alltid varit hjärtat i vårt löfte om att skydda det goda: livsmedel, människor och planeten.

Vår syn på social hållbarhet är inriktad på människor vilkas rättigheter berörs i olika delar av vår värdekedja. Vi har identifierat områden där vi strävar efter att göra varaktig skillnad.

Vår arbetsstyrka

Vi skyddar våra medarbetare genom att skapa en företagskultur som tillgodoser deras säkerhet, hälsa och välmående.

Vi fortsätter att införa arbetsmiljöprojekt för att säkerställa säkra och rättvisa arbetsförhållanden överallt för våra medarbetare och främja psykisk hälsa genom ett företagstäckande program.

Genom våra initiativ inom mångfald, jämställdhet och inkludering (DE&I) strävar vi efter att skapa en arbetsplats med äkta mångfald där alla medarbetare är respekterade, inkluderade, engagerade, ges rättvisa möjligheter och behandlas lika, oberoende av bakgrund.

Ta reda på mer om vår arbetsstyrka.

Medarbetarna i vår distributionskedja

Vi prioriterar arbetet med att undvika allvarliga risker för medarbetare i vår distributionskedja, inklusive anställda som arbetar med utvinning av råmaterial och samhällen som påverkas av dem samt medarbetare i våra leverantörers produktion och hos våra logistikleverantörer.

Vi samarbetar med intressenter för att ta fram handlingsplaner för att undvika de mest allvarliga riskerna för människor och deltar i initiativ som AIM Progress Shifts Business Learning Program och Nordic Network on Business and Human Rights för att öka medvetenheten om och förståelsen för frågor kopplade till mänskliga rättigheter.

Medarbetare inom insamling och återvinning av förpackningar

Vi kartlägger våra värdekedjor för insamling och återvinning, identifierar potentiella effekter för människor och tar fram landsspecifika handlingsplaner baserade på engagemang med informella medarbetare i avfallssektorn.

Genom att värna om rättigheterna för medarbetare inom insamling och återvinning strävar vi efter att förbättra deras inkomster och försörjning, erbjuda skydd i riskabla miljöer4 och ge dessa medarbetare en röst om framtiden för insamlings- och återvinningssystem.

Läs mer

Humanitärt stöd

Våra strategiska ambitioner för 2030

• Ta fram handlingsplaner för att motverka allvarliga risker för mänskliga rättigheter i hela vår värdekedja, tillsammans med mål och nyckeltal
• Fortsätta erbjuda hälsoprogram för medarbetare och främja en öppen och positiv kultur inom hela företaget samt arbeta för att minska antalet arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterad ohälsa, med en uttalad nollvision

• Fortsätta investera i utbildning om inkluderande ledarskap för chefer och mentorsprogram för att främja jämställdhet och inkludering till 2030 jämfört med 2019
• Fortsätta investera i Future Talent-program och möjliggöra utbildning och utveckling i världsklass för samtliga medarbetare

Arbete för ökad hållbarhet

climate key visual

Minska utsläppen för att uppnå koldioxidminskningar i livsmedelssystem

Vi har förbundit oss att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i vår egen verksamhet till 2030 och har ställt upp liknande mål för hela vår värdekedja till 2050.

School boy with a globe

Moving Food Forward

Hur drar vi vårt strå till stacken för att forma en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem?6

Våra fokusområden

Tetra Pak Sustainability Report

Engagemang för framtiden

Vår årliga hållbarhetsrapport ger en heltäckande bild av hur vi samarbetar i hela världen för att främja en hållbar utveckling av livsmedels- och dryckesindustrin.

Woman in the sunset

Vårt syfte driver vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi drivs av vårt syfte och vi fokuserar på livsmedelssystem, klimat, natur, cirkularitet och ansvarsfullt företagande.

1 Poverty, median incomes and inequality (2021). Källa: https://documents1.worldbank.org/curated/en/936001635880885713/pdf/Poverty-Median-Incomes-and-Inequality-in-2021-A-Diverging-Recovery.pdf

2
FN:s Global Compact: Labour and Decent Work. Källa: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social/labour

3 Hållbar utveckling har definierats som utveckling som tillgodoser dagens behov utan att kompromissa om framtida generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov. Källa: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/sustainable-development.html 

4 Med riskabla miljöer avses: ”På soptippar arbetar avfallsplockare under riskfyllda förhållanden och utsätts för potentiellt skadliga material och giftiga ångor, samtidigt som de saknar personlig skyddsutrustning och riskerar att skadas allvarligt av tunga maskiner och fordon”. Källa: https://faircircularity.org/fair-circularity-principles/