Vår arbetsstyrka

En kultur som bygger på hälsa, säkerhet och välmående1

Vi är medvetna om vikten av att ha en företagskultur som fokuserar på hälsa, säkerhet och välmående och driver en rad projekt inom arbetsmiljö och säkerhet för att se till att alla våra anställda arbetar under säkra förhållanden.

Från att skydda livsmedel till att skydda vår personal

Tetra Pak har fler än 24 100 medarbetare på 111 kontor och 36 anläggningar fördelade över 78 länder. Därför behöver vi göra vårt allra bästa för att tillgodose säkerhet och hälsa för vår arbetsstyrka i alla geografiska områden. Vi prioriterar våra medarbetares säkerhet och hälsa genom att vidta omfattande åtgärder kring arbetsmiljö och säkerhet.

Vårt åtagande för högsta säkerhet

Vårt kontinuerliga arbete inom hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (OHS) de senaste åren har bidragit till en 19-procentig minskning av vårt totala antal anmälningspliktiga arbetsplatsolyckor jämfört med 20212. Till exempel har vi fortsatt införa vår globala programvaruplattform My OHS för att erbjuda OHS-stöd till våra medarbetare och anställda hos våra representanter. Vi har också lanserat en virtuell kurs för att ytterligare stärka OHS-kompetensen hos viktiga positioner.

Utforska vår hälso- och säkerhetskultur

Program för psykisk hälsa

Medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa är ett viktigt fokus för vårt globala företag. Vårt program för psykisk hälsa infördes för att ge våra medarbetare tillgång till verktyg, utbildningar och stödtjänster och öka medvetenheten och minska stigman kring psykisk ohälsa.

Globalt program för mångfald, jämställdhet och inkludering

Under 2022 använde och interagerade över 3 000 medarbetare via vår portal för psykisk hälsa och ytterligare 3 200 genomförde vårt utbildningsprogram. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö med äkta mångfald där alla medarbetare är respekterade, inkluderade, engagerade, ges rättvisa möjligheter och behandlas lika, oberoende av bakgrund.

Som en del i vår globala strategi för mångfald, jämställdhet och inkludering (DE&I) utbildade vi under 2022 ytterligare 150 ledare genom vår utbildning Inkluderande ledarskap, som strävar efter att öka medvetenheten om individuella fördomar och främja en inkluderande arbetsmiljö. Vi genomför också initiativ genom våra lokala och regionala DE&I-paneler.

Läs mer om vårt DE&I-team i Brasilien

Kontinuerligt lärande och utveckling

För att Tetra Pak ska fortsätta växa och nå framgångar behöver vi se till att alla som arbetar hos också utvecklas. Då krävs en kultur som bidrar till kontinuerliga förbättringar. Det handlar om allt från att locka nya talanger genom vårt Future Talent-program till att främja lärande och utveckling bland vår befintliga personal genom kurser, nya roller och utmaningar.

1 NCBI definierar välmående på följande sätt: ”Välmående är ett tillstånd med positiva känslor då vi förverkligar hela vår potential i världen”. Källa: Ncbi.nim.nih.org

2 Siffrorna omfattar både medarbetare och personer som inte är anställda på en arbetsplats under Tetra Paks kontroll