8 september 2022

Så säkerställer du efterlevnad, oavsett var i världen dina produkter hamnar 

Livsmedelssäkerhet handlar om att se till att livsmedel inte kan skada konsumenter när de bereds, förpackas, distribueras och äts på avsett sätt. De flesta aktörer som är involverade i distributionskedjan för livsmedel är insatta i livsmedelssäkerhet och vilka uppförandekoder som krävs för att minimera risken för mikrobiologisk eller kemisk kontaminering i maten. Det är dock bara ett fåtal som förstår behovet av att uppfylla regelverk för livsmedelskontakt på olika platser i världen. Hur kan du se till att du vidtar rätt åtgärder för att följa gällande bestämmelser om livsmedelssäkerhet, oavsett var dina produkter säljs?

Livsmedelssäkerhet handlar inte bara om att förhindra livsmedelsburna sjukdomar. Det är också en fråga om efterlevnad. Policyer och förordningar spelar en viktig roll för att definiera kraven för att garantera livsmedelssäkerhet och det som anses ”säkert att konsumera” uppfyller inte nödvändigtvis livsmedelslagen i alla geografiska områden. Livsmedelsverken i olika länder ställer särskilda krav när det gäller material som kommer i kontakt med livsmedel. Därför behöver livsmedelsförpackningar och livsmedelsutrustning konstrueras och produceras i enlighet med dessa.

Vi uppfyller de strängaste globala standarderna för livsmedelsskydd

Globala marknader och distributionskedjor blir alltmer komplexa och det är vanligt att produkter skickas mellan flera anläggningar och distribueras på många marknader. Livsmedelstillverkare står inför utmaningen att uppfylla krav från myndigheter i alla länder och regioner där deras produkter kan hamna. 

Som tur är finns det verktyg att tillgå som kan underlätta det här svåra arbetet. Codex Alimentarius är en samling av internationellt erkända standarder, uppförandekoder, riktlinjer och andra rekommendationer som rör livsmedel, livsmedelsproduktion och livsmedelssäkerhet. Den är utgiven av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och FN:s världshälsoorganisation (WHO). Genom att uppfylla de här standarderna undviker livsmedelstillverkare det krävande arbetet med att hantera enskilda regelverk och kan i stället inrikta sig på att utöka sin marknadsandel. Samtliga process- och förpackningssystem från Tetra Pak uppfyller kraven i Codex Alimentarius och internationellt erkända efterlevnadsstandarder.

Vikten av branschöverskriande samarbete  

För att uppfylla gällande regelverk rörande livsmedelssäkerhet behöver man utbyta information med hela distributionskedjan (allt från råmaterial till artiklar med livsmedelskontakt). Ofta blir krav eller lagstiftning som införs i ett land, eller i en del av världen, senare en global policy. För att framtidssäkra våra produkter håller vi ständigt ett öga på nya lagar och krav inom livsmedelssäkerhet. 

Genom att regelbundet bevaka nätverk kan vi hålla oss uppdaterade om nya lagkrav på våra marknader och omsätta dem i produktkrav kopplade till livsmedelssäkerhet. Därmed undviker vi också risken för oro hos allmänheten innan regeländringen träder i kraft. Livsmedelstillverkare kan använda de här insikterna för att åtgärda underliggande problem eller orsaker.

Systemtänkande är centralt för att uppnå efterlevnad av livsmedelssäkerhet

Värdekedjan för livsmedel består av ett stort antal sammanhängande länkar, vilket innebär stora risker för systemfel. Det ökar också risken för att aktörer ska bryta mot regelverk inom livsmedelssäkerhet, eller – vilket är ännu värre – producera livsmedel som inte är säkra för konsumtion. Systemtänkande kan genom sin utformning bidra till att motverka risker kopplade till livsmedelssäkerhet. 

Systemtänkande innebär att man antar en helhetssyn för att avslöja potentiella sårbarheteter som kan orsaka fel i ett system och utveckla motståndskraftiga system för att motverka de här riskerna. Genom att samarbeta med en systemleverantör (inom förpackningar och process- och förpackningsutrustning) som förstår och kontrollerar samtliga viktiga gränssnitt mellan utrustning och material, kan livsmedelstillverkare säkerställa en smidig drift och minska risken för avbrott i hela värdekedjan. 

Livsmedelssäkerheten är aldrig statisk. Förväntningar förändras, regelverk ändras och den vetenskapliga kunskapsgrunden utvecklas. Systemleverantörer som kontinuerligt förbättrar sina procedurer, utbyter expertis, övervakar det regulatoriska landskapet och inför ett arbetssätt med inbyggd säkerhet kan hjälpa livsmedelstillverkare att tillgodose deras efterlevnadskrav när det gäller livsmedelssäkerhet. 

Lär dig mer om Tetra Paks policy och riktlinjer för livsmedelssäkerhet

Fler berättelser från vår värld

UTFORSKA MER
Webbsändning

Livsmedelssäkerhet och Industry 4.0

Ta reda på hur livsmedels- och dryckesbranschen kan anpassa sig till utmaningarna i fråga om livsmedelssäkerhet med digitala lösningar och förhindra att problem med livsmedelssäkerhet uppstår.