9 september 2022

Lär dig knepen som ledande företag använder för att uppnå Zero Waste

I livsmedels- och dryckesindustrin blir vi alltmer medvetna om vår påverkan på miljön, och matsvinnet är en stor del av det. En fjärdedel av alla utsläpp från livsmedelsproduktion blir till slut svinn orsakat av antingen förluster i distributionskedjan eller konsumenterna själva. Det är tydligt att vi för att minska utsläppen behöver förhindra matsvinn. Ledande företag i hela branschen inför därför Zero Waste-strategier för att åstadkomma det. 

Men vad innebär egentligen Zero Waste vid tillverkning av livsmedel och drycker? Och vilka initiativ och lösningar kan framgångsrikt minska svinn? Roberto Franchitti, Executive Vice President, Services & Quality på Tetra Pak, sitter inne med några av svaren. 

”Zero Waste är en växande rörelse bland konsumenter, som till exempel lägger sig till med vanor som att återanvända plastpåsar eller kompostera matavfall”, förklarar Roberto. ”Men inom livsmedelstillverkning handlar det om mer än bara nya vanor. Här behöver man införa mer hållbara metoder i hela produktionen och hela distributionskedjan”, fortsätter Roberto.

Se till produktens hela livscykel

Det innebär att man inte bara undviker svinn under tillverkningsprocessen, utan tänker igenom produktens hela livscykel – från hur svinn uppstår när råmaterial anskaffas till vad som händer i slutet av produktens livscykel. Zero Waste omfattar även koldioxid- och energiutsläpp, slöseri med vatten och till och med slöseri med tid. ”Zero Waste är en ambition som inget företag kan åstadkomma över en natt”, säger Roberto.

”Det är en resa som drivs av en serie initiativ inom företaget och där framstegen utgörs av olika milstolpar”. Han pekar på fem viktiga initiativ som han ser att många av Tetra Paks kunder genomför på sin väg mot Zero Waste:

1.    Stärka medarbetarna med rätt verktyg

”Precis som med alla kulturella förändringar inom ett företag börjar Zero Waste med rätt inställning”, säger Roberto. ”Medarbetare i hela organisationen behöver bli medvetna om svinn, och det måste vara ett gemensamt mål att minska det. När målet väl har formulerats behöver medarbetarna få verktygen och tekniken som hjälper dem att fatta bättre beslut och vidta åtgärder för att minska svinnet”.

Med hjälp av verktyg som anslutning och datainsikter kan medarbetarna smidigt övervaka sina driftslinjer. På så sätt kan de fatta mer välgrundade beslut och anta ett helhetsperspektiv på sin produkt. Verktygen kan i sin tur användas av fabrikschefer för att tydligt och i realtid se vilka linjer som arbetar ineffektivt eller för att förutse driftstopp innan de inträffar. Dessutom kan artificiell intelligens och maskininlärning ta fram information som underlättar snabba beslut för att förhindra sådant svinn.

2.    Tillverkning på begäran möjliggör cirkulära processer

För att tillgodose den växande efterfrågan på produktvariation försöker livsmedels- och dryckestillverkare utveckla anpassade produkter till samma kostnad som passproduktion. Det innebär en övergång till mer flexibla produktionslinjer. ”Med hjälp av datadrivna insikter kan tillverkare förutse förändringar i kundernas efterfrågan över tid”, förklarar Roberto.

”Med sådana insikter kan tillverkningen bli mer 'on-demand' och fabrikerna arbeta mot en mer cirkulär process genom att bara producera det som kommer att användas och undvika svinn i största möjliga mån”.

Till exempel införde en amerikansk juiceproducent ett datadrivet och anpassat program för allt underhåll. Det ledde till förbättringar på 60–65 procent för utrustningens totala effektivitet (OEE, Overall Equipment Effectiveness), en minskning av driftskostnaderna på ~10 procent och mer än 5 procent mindre svinn.

3.    Begagnad utrustning minskar koldioxidutsläpp

Förutom digitala verktyg och teknik använder många livsmedelstillverkare renoverad utrustning i stället för att enbart köpa nytt. Det minskar inte bara investeringskostnaderna, utan bidrar också till att delar och material kan fortsätta användas och inte hamnar i förbränningsanläggningar eller deponier. 

”I andra industrier, som gruvindustrin till exempel, är det praxis att återanvända utrustning. Nu börjar vi se att även livsmedelstillverkare är beredda att tillämpa den här metoden”, säger Roberto. ”Begagnad utrustning minskar inte bara svinnet, utan är också ett bra sätt att minska koldioxidutsläppen och förbättra vårt totala klimatavtryck”.

4.    Rätt materialval kan öka återvinningsbarheten

Livsmedelstillverkare med en Zero Waste-strategi försöker också använda mindre råmaterial och öka andelen återvunnet material. Till exempel använder många papper och kartong där de i stället hade använt plast för några år sedan. 

”Många av våra kunder frågar efter material som är enkla att återvinna i stället för komplexa designer med flera material som är svåra att skilja åt och bryta ner”, säger Roberto. ”Det är därför vi strävar efter att ersätta aluminiumfolien i våra aseptiska förpackningar med ett förnybart alternativ och göra våra kartongförpackningar mer återvinningsbara. På så sätt får tillverkare ännu en möjlighet att minska svinnet i sin produktion”.

5.    Samarbete kan främja lösningar för minskat svinn

Företag i hela värdekedjan samarbetar i många hållbarhets- och innovationsinitiativ, inklusive Zero Waste. De arbetar tillsammans för att hitta fokusområden och ta fram lösningar för att stödja insatser för att minska svinnet. Till exempel samarbetar vi med Poka för att stärka medarbetare inom livsmedelsproduktion och förse dem med de verktyg och den utbildning de behöver för att snabbare kunna införa Zero Waste-processer på anläggningar för livsmedelstillverkning.

”Genom det här samarbetet, som drivs av teknik, får personalen möjlighet att effektivisera livsmedelsproduktionen, fatta välgrundade beslut och i slutändan minimera produktsvinnet. Det är en viktig etapp på vår resa för att hjälpa våra kunder att öka hållbarheten i hela deras produktion”, avslutar Roberto.

Vid tillverkning av livsmedel och drycker betraktas allt som inte skapar ett värde som svinn. För att uppnå Zero Waste krävs rätt inställning och rätt beslut som kan driva på förändring i hela organisationen. Digitala verktyg och tekniker kan spela en viktig roll på den här resan, men livsmedelstillverkare kan ta hjälp av en lång rad metoder i sin Zero Waste-strategi. I slutändan leder det också till mer effektiv och hållbar livsmedelsproduktion.

Läs mer om hur vi hanterar hållbarhetsomställningen i vår senaste hållbarhetsrapport

Fler berättelser från vår värld

UTFORSKA MER