Vi minskar koldioxidutsläppen i värdekedjan

Vidta åtgärder för klimatet 

För att minska koldioxidutsläppen i vårt globala livsmedelssystem behöver vi minska koldioxidavtrycket i hela värdekedjan för livsmedel. Vårt arbete bör därför inriktas på åtgärder inom fyra nyckelområden: förpackningar, verksamhet, kundverksamhet och råmaterial.

Varför är det så viktigt att minska koldioxidutsläppen i värdekedjan?

Ett viktigt steg för att motverka klimatförändringar är att minska växthusgasutsläpp. För att vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer krävs omfattande, snabba och varaktiga minskningar av växthusgasutsläppen i alla sektorer.


För att säkerställa bedömningen av den påverkan som vår värdekedja orsakar och godkännandet av våra nettonollplaner av SBT-initiativet (Science Based Targets)1 blev vi ett av de första 59 företag som anslöt sig till initiativet. Den här bedriften utgör nu grunden för våra strategiska mål.

Solpaneler

Framsteg i hela värdekedjan

För att vi ska kunna nå våra ambitioner och mål arbetar vi för att minska utsläppen uppströms2 i samarbete med våra leverantörer, i vår egen verksamhet, och nedströms3 genom att samarbeta med våra kunder och andra intressenter.

Decarbonising upstream

Raw materials sourcing

Collaborating with our major base materials suppliers, responsible for 90% of our base materials4-related GHG emissions, we're actively helping to improve climate, biodiversity, and circular practices through the 'Join us in Protecting the Planet' initiative. Our goal: reduce supplier emissions by 50% by 2030 from 2019 levels. In our material usage, we're innovating beyond fossil fuels, exploring plant-based plastics and fiber-based barriers to replace conventional materials. Learn more here.

Reducing transportation footprint

Beyond production and distribution, we’re also looking at ways to reduce our suppliers' transport footprint. For instance, innovations in alternative lightweight paper-based carton packages enable more efficient stacking and larger truckloads compared to alternatives – reducing the total distribution and operational footprint for our customers. For Tetra Recart, for example, up to 20% more units can be transported per truck.

Koldioxidminskningar i vår verksamhet

Användning av solkraft

I linje med de RE100-åtaganden som vi gjorde 2016 har vi uppnått 84 procent förnybar elförbrukning under 2022 genom att utöka vår egen solcellskapacitet från 5,5 MW 2021 till 8,47 MW. Vårt mål är att använda 100 procent förnybar el i vår egen verksamhet senast 2030.

Omställning till elfordon

Utfasningen av fossila bränslen påverkar även våra anläggningsfordon och vår globala bilflotta utanför anläggningar. Vi fokuserar också på att minska antalet resor och oftare välja andra alternativ än flyget till kortare resor.

Ökad energieffektivitet på våra anläggningar

Med Common Energy Monitoring Platform (CEMP) kan vi få överblick över vår totala energianvändning, kostnader och produktion samt information om inom-/utomhusmiljö och väder i realtid för samtliga anläggningar för att se var det går att göra energibesparingar. På våra kontor arbetar vi också med energieffektivisering för att minska CO2-utsläppen från våra fastigheter, delvis genom ökad användning av solel.

Balansera återstående utsläpp från verksamheten

Som en del av vårt åtagande om att uppnå nettonollutsläpp har vi också investerat i branschens första, naturbaserade markåterställningsprogram i Brasilien: Araucaria Conservation Programme. Projektet kommer att mäta kolbindning och kan bidra till vårt mål om netto noll koldioxidutsläpp genom att vi kan balansera våra resterande CO2-utsläpp.

Decarbonising downstream

Impact of our equipment at customer sites

On the production side, more than 120 energy-saving and emission-reduction projects have been facilitated at customer sites. They are resulting in a proposal for more than 1,000 equipment upgrade solutions, effectively helping to reduce carbon emissions at our customers' operations since 2016.

In 2022, the Sustainability Agile Development Programme explored ways to reduce water and product loss through recovery solutions. Now we are exploring ways to reduce GHG emissions on dairy ambient processing lines. In addition to looking at integrating full-scale decarbonisation in food plants.

Decreasing GHG emissions in processing lines

We are accelerating the development and deployment of processing and filling solutions with 50% fewer emissions per unit of production5, which can reduce the impacts and emissions of our customers’ production processes. Read more here. 

Product lifecycle assessments

To understand the carbon footprint of our products throughout their lifecycle, life cycle assessments are conducted to identify areas for improvement and guide decisions related to material sourcing, production processes, and end-of-life management.

Våra strategiska ambitioner och mål för 2030

Vårt koldioxidarbete är inriktat på att undvika och motverka växthusgasutsläpp i hela värdekedjan samt kompensation av koldioxidutsläpp för att balansera oundvikliga, återstående utsläpp genom naturbaserade lösningar och andra initiativ.

De strategiska mål och mål för 2030 som vi har satt upp är bland annat:

• Uppnå netto noll växthusgasutsläpp i vår verksamhet (Scope 1 och 2 samt affärsresor)6 och 46 procent lägre växthusgasutsläpp i hela vår värdekedja i linje med vårt åtagande om 1,5 °C enligt SBT-initiativet jämfört med vår baslinje från 20197
• Köpa in 100 procent förnybar el till vår verksamhet i linje med våra RE100-åtaganden
• Minska koldioxidavtrycket från våra best practice-processlinjer med 50 procent jämfört med 2019

• Minska våra leverantörers växthusgasutsläpp med 50 procent genom att ställa krav på åtgärder för att minska klimatpåverkan från inköpta råmaterial
• Till 2050 ska vi tillsammans med våra leverantörer, kunder och andra intressenter arbeta för att uppnå netto noll växthusgasutsläpp i hela vår värdekedja (Scope 1, 2 och 3)8 jämfört med baslinjen från 2019

1 SBT-initiativet (Science Based Targets) hjälper företag att ställa upp realistiska och effektfulla utsläppsminskningsmål för att bidra till att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringar och samtidigt framtidssäkra företagets tillväxt. Målen betraktas som ”vetenskapsbaserade” om de är linje med senaste klimatforskningen och målen i Parisavtalet – som begränsar den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer. Källa: https://www.tetrapak.com/about-tetra-pak/stories/net-zero-science-based-targets

2 ”Uppströms” används för att beskriva de första stegen i ett företags eller en industris verksamhet, till exempel exploatering och produktion i oljeindustrin (till skillnad från nedströms). Källa: https://www.dictionary.com/browse/upstream

3 ”Nedströms” avser den senare delen av en process eller ett system: https://www.dictionary.com/browse/downstream

4 Basmaterial är de material vi använder för att producera förpackningar som vi säljer till livsmedels- och dryckesproducenter, inklusive kartong, polymerer, aluminiumfolie och färg.

5 Jämfört med 2019 för best practice-linjer.

6 Scope 1 omfattar direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från produktionen av inköpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av det redovisande företaget. Scope 3 omfattar alla övriga indirekta utsläpp som förekommer inom ett företags värdekedja.

7 Gränsvärdet omfattar utsläpp från mark och utsläppsminskningar från biobränslen.

8 Scope 1 omfattar direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från produktionen av inköpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av det redovisande företaget. Scope 3 omfattar alla övriga indirekta utsläpp som förekommer inom ett företags värdekedja.