Våra prioriteringar

Under 2016 genomförde vi omfattande undersökningar av våra intressenters utmaningar och förväntningar i fråga om samhälls- och miljörelaterade megatrender.

Här fokuserar vi på det som är viktigast

Vi tillämpar väsentlighetsprincipen i Global Reporting Initiative (GRI) för att på ett objektivt sätt kunna ta oss an de frågor som är viktigast för våra intressenter och vår verksamhet. År 2016 genomförde vi vår första kompletta väsentlighetsanalys och identifierade då 14 väsentlighetsaspekter där vi kan uppnå den största positiva effekten för våra kunder, vår verksamhet och samhället i stort. Under de kommande åren vill vi förbättra resultaten och utöka samarbetet på dessa prioriterade områden. Dessutom kommer vi även fortsättningsvis att gå i spetsen för och kommunicera om en rad olika frågor som är relevanta för vår verksamhet. 

Resultaten från väsentlighetsanalysen redovisas nedan, och väsentlighetsaspekterna finns tydligt illustrerade i den här rapporten tillsammans med det bredare bidraget till FN:s mål för hållbar utveckling.

väsentlighetsmatris

Den vertikala axeln visar skrivbordsundersökningar, medan workshops och intervjuundersökningar illustreras på den horisontella axeln.

Global verifiering och kontroll

Våra metoder, processer och resultat kontrolleras externt i enlighet med World Class Manufacturing-standarder, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt Forest Stewardship Councils ansvarskedja och Quality Assurance Management-certifiering. Data om växthusgasutsläpp utvärderas externt. Den här rapporten har utarbetats i enlighet med väsentlighetsprincipen i GRI G4 Core, som är det mest vedertagna internationella oberoende ramverket för hållbarhetsrapportering.

Läs mer om våra prioriteringar