Vi drivs av vårt syfte

Vår syn på hållbarhet är nära förbunden med vårt syfte: Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt och vi lovar att bevara det goda – och skydda livsmedel, människor och planeten.


Vårt syfte vägleder oss i våra affärsbeslut, förenar våra medarbetare och fortsätter att utgöra drivkraften bakom våra innovationer. Det är centralt för vår strategi 2030 och dess fyra pelare: kvalitet, hållbarhet, integrering och optimering samt innovation.

I vårt hållbarhetsarbete tar vi hänsyn till förväntningarna från våra intressenter och de frågor inom miljö, socialt ansvar och styrning (ESG) som är viktigast för vår bransch. En central del av vårt hållbarhetsengagemang är att vi utgår från samband och ömsesidiga beroenden mellan fem fokusområden, som är i linje med vårt syfte och där vi anser att Tetra Pak kan göra störst skillnad: livsmedelssystem1, natur, klimat, cirkularitet och social hållbarhet.

diagram med livsmedelssystem

Våra prioriteringar på hållbarhetsområdet

Tetra Pak fortsätter sitt arbete med att övervaka, hantera och rapportera inom våra fem fokusområden. Som ett led i vårt arbete för öppenhet och transparens genomför vi regelbundet en formell, oberoende väsentlighetsanalys för att se till att vi arbetar med de frågor som är mest relevanta för våra kunder, verksamheten, samhället och miljön. År 2021 anlitade vi AccountAbility, en fristående rådgivningsbyrå inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att få hjälp att uppdatera vår väsentlighetsanalys och kunna identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna att fokusera på.

De frågor som identifierades som mest väsentliga för vår verksamhet enligt väsentlighetsanalysen 2021 visas i tabellen nedan, där aspekterna presenteras utifrån prioritering och relevans för Tetra Pak och för externa intressenter. Uppdateringen 2021 bygger på Tetra Paks tidigare väsentlighetsanalys 2019, i linje med GRI-standarderna, och lägger grunden till vår hållbarhetsredovisning.

Väsentlighetstabell

I den här tabellen åskådliggörs de viktigaste väsentlighetsaspekterna utifrån relevans för Tetra Pak och externa intressenter samt deras prioriteringsnivå och aktualitet (fortsatt i fokus/ökad synlighet/nya och ytterligare förbättrade aspekter).

Vi har också lagt till de mest relevanta globala målen för hållbar utveckling i varje varumärkespelare (Livsmedel, Människor och Planeten). Det här fokuset på de globala målen för hållbar utveckling bygger också vidare på vårt pågående arbete med FN:s Global Compact och de tio principerna, där vi varit undertecknande part sedan 2004. 

Så integrerar vi hållbarhet i vår företagsstrategi och verksamhet

Hållbarhet är en av fyra pelare i vår företagsstrategi för 2030, som kommer att vägleda vårt företag under det kommande decenniet. Som ett led i vår interna hållbarhetsomställning integrerar vi hållbarhet fullt ut i samtliga nio affärsenheter och de funktioner, processer, system och data som krävs för att skapa en kultur i vilken alla våra medarbetare kan uppnå större förståelse, framgång och effekt.  Vi övervakar kontinuerligt våra framsteg inom miljö och socialt arbete och ser över våra mål och åtgärder för att säkerställa att de stämmer överens med våra ambitioner och är i linje med best practice och den senaste forskningen.

Tetra Paks ledarroll inom hållbarhet

Tetra Paks övergripande hållbarhetsinriktning, inklusive ambitioner, mål och åtaganden, leds av Sustainability & Communications Leadership Team, där Executive Vice President of Sustainability and Communications inom Tetra Pak gruppen är ordförande. Arbetet styrs av den verkställande ledningsgruppen (ELT) med Tetra Paks styrelseordförande och verkställande direktör som ordförande.  

diagram av ett företags företag

Så verifierar vi vår hållbarhetsstrategi 

Verifiering är en central aspekt av vår hållbarhetsprocess. Våra metoder och resultat verifieras externt och Tetra Paks växthusgasutsläpp inom Scope 1, 2 och 3 har granskats av en oberoende tredje part sedan 2013. Vår hållbarhetsrapport har utarbetats enligt väsentlighetsprincipen i GRI Standards, som är det mest vedertagna internationella oberoende ramverket för hållbarhetsrapportering.  Se vår granskningsrapport om växthusgasutsläpp och vårt GRI innehållsindex FY22.

År 2020 bildades också Tetra Paks advisory panel om hållbarhet för att vägleda företaget kring aspekter av hållbarhetsstrategin inom verksamheten, branschen i stort och även utanför branschen. Panelen består av fyra oberoende externa rådgivare, valda utifrån erfarenhet och expertis, egenskaper som bedömdes vara nödvändiga för att utforma en nyskapande hållbarhetsagenda som hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål och vår ultimata ambition att skapa världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning2.

Arbete för ökad hållbarhet

Overview of Circularity, Biodiversity, Food and Climate

Go Nature. Go Carton.

Vår målsättning är att gå i täten för branschens hållbarhetsomställning. Ta reda på vilka prioriteringar som vägleder oss i våra samarbeten för att möjliggöra ett systemskifte.

Artistic illustration woman and people in various situations

Moving Food Forward

Alla människor överallt i världen förtjänar tillgång till säkra och näringsrika livsmedel som inte kostar skjortan. Vi arbetar för att stödja omställningen till säkra, hållbara och tåliga livsmedelssystem genom våra insatser, produkter och lösningar.

1 Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.