Vi drivs av vårt syfte

Vår syn på hållbarhet genomsyras av vårt löfte. Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt och vi lovar att bevara det goda och skydda livsmedel, människor och planeten. Vårt fokus omfattar områdena livsmedelssystem1, klimat, natur, cirkularitet och social hållbarhet. 

Vi ser inte bara till hur vår egen verksamhet påverkar utan även de system som vi driver och genom hela vår värdekedja, bland annat hos våra leverantörer, i våra kunders drift och vid återvinningen av våra förpackningar. När det gäller allt från skolmåltidsprogram till åtaganden för en cirkulär ekonomi och våra mångfalds- och inkluderingsprojekt strävar vi ständigt efter att värna om våra egna medarbetare och stödja lokalsamhällena där vi bedriver verksamhet. Vi gör också vårt bästa för att hjälpa till att bevara planeten för framtida generationer och säkerställa långsiktig framgång för våra kunder. 

Vi drar nytta av vår globala räckvidd och storskalighet med lokal närvaro på fler än 160 marknader för att tillhandahålla säkra, innovativa och miljövänliga produkter varje dag.

En kvinna vattnar en växt på ett markåterställningsprojekt

Hur vi väljer våra prioriterade frågor

Som världsledande företag inom livsmedelsberedning och förpackningslösningar med verksamhet inom både livsmedelsberedning och förpackningar finns det många hållbarhetsfrågor att arbeta med och olika möjligheter att utforska. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete genomför vi vartannat år en väsentlighetsanalys genom att tillämpa väsentlighetsprincipen i Global Reporting Initiative (GRI). På så sätt säkerställer vi att våra insatser utvecklas i takt med nya prioriteringar på hållbarhetsområdet och att vi även i fortsättningen fokuserar på de områden som ger störst positiv inverkan för våra kunder, vår verksamhet, samhället och miljön. Vi genomförde vår senaste väsentlighetsanalys och uppdatering 2021 i samarbete med AccountAbility, en fristående rådgivningsbyrå inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).  

Uppdateringen identifierade 14 väsentlighetsaspekter. Dessa visas i tabellen nedan, där aspekterna presenteras utifrån prioritering och relevans för Tetra Pak och för externa intressenter. Uppdateringen 2021 bygger på Tetra Paks tidigare väsentlighetsanalys 2019, i linje med GRI-ramverken, och lägger grunden till Tetra Paks hållbarhetsredovisning 2022.  

Väsentlighetstabell

I den här tabellen åskådliggörs de viktigaste väsentlighetsaspekterna utifrån relevans för Tetra Pak och externa intressenter samt deras prioriteringsnivå och aktualitet (fortsatt i fokus/ökad synlighet/nya och ytterligare förbättrade aspekter).

Vi har också lagt till de mest relevanta globala målen för hållbar utveckling i varje varumärkespelare (Livsmedel, Människor och Planeten). Det här fokuset på de globala målen för hållbar utveckling bygger också vidare på vårt pågående arbete med FN:s Global Compact och de tio principerna, där vi varit undertecknande part sedan 2004. 

En asiatisk kvinna i skogen

Så integrerar vi hållbarhet i vår företagsstrategi 

Hållbarhet är en av fyra pelare i vår företagsstrategi för 2030, som kommer att vägleda vårt företag under det kommande decenniet. Som ett led i vår interna hållbarhetsomställning integrerar vi hållbarhet fullt ut i samtliga nio affärsenheter och de funktioner, processer, system och data som krävs för att skapa en kultur i vilken alla våra medarbetare kan ”tänka och andas” hållbarhet med större förståelse, framgång och effekt.  

Så verifierar vi vår hållbarhetsstrategi  

Verifiering är en central aspekt av vår hållbarhetsprocess. Våra metoder och resultat verifieras externt och våra data om växthusgasutsläpp granskas externt och publiceras också på vår globala webbplats. Vår hållbarhetsrapport har utarbetats enligt väsentlighetsprincipen i GRI Core, som är det mest vedertagna internationella oberoende ramverket för hållbarhetsrapportering. 

År 2020 bildades också Tetra Paks advisory panel om hållbarhet för att vägleda företaget kring aspekter av hållbarhetsstrategin inom verksamheten, branschen i stort och även utanför branschen. Panelen består av fyra oberoende externa rådgivare, valda utifrån erfarenhet och expertis, egenskaper som bedömdes vara nödvändiga för att utforma en nyskapande hållbarhetsagenda som hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål och vår ultimata ambition att skapa världens mest klimatsmarta livsmedelsförpackning4. 

Ett meddelande från Adolfo Orive, President och CEO på Tetra Pak

”Gemensamma insatser, innovativa produkter och verksamhetsmodeller och okonventionella partnersamarbeten är nödvändiga för att accelerera omställningen inför en mer hållbar framtid”.

Arbete för ökad hållbarhet

Översikt över cirkularitet, biologisk mångfald, livsmedel och klimat

Go Nature. Go Carton.

Vår målsättning är att gå i täten för branschens hållbarhetsomställning. Ta reda på vilka prioriteringar som vägleder oss i våra samarbeten för att möjliggöra ett systemskifte.

Skolpojke med en boll

Moving Food Forward

Hur drar vi vårt strå till stacken för att forma en värld med säkrare och mer hållbara livsmedelssystem?3

1Ellen MacArthur Foundation (2022), Circular Economy Introduction, Ellenmacarthurfoundation.org

2Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

3Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary.

4Det betyder att vi skapar kartongförpackningar som är tillverkade uteslutande av förnybara eller återvunna material som är ansvarsfullt anskaffade och som därmed hjälper till att skydda och återställa klimatet, resurserna och den biologiska mångfalden på vår planet, bidrar till en koldioxidneutral produktion och distribution, är praktiska och säkra och därmed ser till att vi kan ha ett tåligt livsmedelssystem samt är fullt återvinningsbara.