De hållbarhetsutmaningar som vi står inför i dag är alla nära förbundna med varandra och påverkar jordens resurser, våra livsmedel och vårt klimat. För att åstadkomma hållbar förändring måste vi förstå hur komplexa och sammanvävda utmaningarna är – och inte försöka lösa ett problem genom att skapa ett annat.

Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt och vi lovar att bevara det goda och skydda livsmedel, människor och planeten. Detta är vårt syfte som driver alla affärsbeslut och ligger till grund för vår helhetssyn på hållbarhet.

Vi använder vår expertis och teknik och samarbetar med intressenter för att utveckla världens livsmedelssystem1 och i slutändan uppfylla målet att bevara det goda.

Vi inriktar oss på fem fokusområden – livsmedelssystem, klimat, natur, cirkularitet och ansvarsfullt företagande – där vi tror att vi kan göra skillnad.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi

Våra fokusområden

Livsmedelssäkerhet och -kvalitet

Säkra och näringsrika livsmedel är avgörande för att förse en växande befolkning med mat. Läs om hur vi kan bidra till säkra, tåliga och hållbara, globala livsmedelssystem1.
Läs mer

Livsmedelsförluster och matsvinn

Livsmedelsförluster orsakas främst i produktionen eller på grund av att livsmedel kastas eller aldrig förpackas, medan matsvinn kan bero på den korta hållbarhetstiden och konsumenternas ohållbara konsumtionsvanor. Läs om hur vi arbetar för att minska livsmedelsförluster och matsvinn.
Läs mer

Tillgång till mat

När mat transporteras till människors hem kan den försenas av bristen på infrastruktur. Svårigheter att ta emot livsmedel på ett säkert sätt kan i själva verket bidra till hungersnöd i vissa utvecklingsländer. Läs om hur vi hjälper till att göra livsmedel mer tillgängliga överallt.
Läs mer

Samhällen

Genom att försöka lösa orsakerna till sociala orättvisor kan företag göra positiv skillnad i samhällen2 och bidra till en bättre vardag för människor och deras samhällen. Läs om vårt samhällsengagemang.
Läs mer

Vår arbetsplats

Respekt för mänskliga rättigheter i hela vår egen verksamhet skapas genom att värna om människors säkerhet, arbetsmiljö och välmående. Läs om hur vi uppnår mer positiva resultat på vår egen arbetsplats.
Läs mer

Klimat och minskade koldioxidutsläpp

När världen kämpar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C3 behöver vi hitta sätt att producera, bereda, förpacka och distribuera mer livsmedel på ett mer hållbart sätt – och minska miljöpåverkan i varje länk av värdekedjan.
Läs mer

Natur och biologisk mångfald

När världen förlorar 137 vilda djurarter per dag4 och jorden avskogas, behöver vi hjälpa till att återställa och skydda ekosystem. Läs om hur vi försöker minska vår påverkan på miljön.
Läs mer

Cirkularitet och återvinning

Avfallsmängderna förväntas öka med 70 procent till 20505, så vi behöver ställa om till mer cirkulära livsmedelssystem som förhindrar matsvinn. Läs om hur vi visar vägen.
Läs mer

1Termen ”livsmedelssystem” avser alla beståndsdelar och aktiviteter relaterade till produktion och konsumtion av livsmedel samt deras följder, bland annat ekonomiska, hälso- och miljömässiga effekter (OECD, https://www.oecd.org/food-systems, 2023).

2Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary

3Med positiv inverkan menar vi att främja bättre resultat för våra egna medarbetare, anställda och samhällen i vår distributionskedja, anställda inom insamling och återvinning i vår värdekedja som påverkas av klimatförändringar samt övergången till ett nettonollsamhälle på områden som arbete, diskriminering, farliga arbetsförhållanden och hållbar inkomst.

4IPCC-rapport om effekterna av en global uppvärmning på 1,5 °C https://www.ipcc.ch/sr15

5Mitchell, C. (2022). Deforestation: Clearing The Path For Wildlife Extinctions. Källa: Worldanimalfoundation.org

6Worldbank.org, 2018

7Med hållbara livsmedelssystem avses att odla, producera, bearbeta, förpacka, distribuera och konsumera livsmedel utan att det påverkar planeten negativt. Hämtat från OECD. (2019). Accelerating Climate Action. Källa: OECD iLibrary