ANSVARSFULL ANSKAFFNING

Ansvarsfull anskaffning innebär att man tar hänsyn till sociala, miljömässiga och etiska överväganden såväl som kostnad, kvalitet och leveranstider. Vårt mål är att minimera de negativa effekterna och tillföra något positivt till de företag, människor och samhällen som vårt leverantörsled består av.

En skyldighet och en möjlighet

Som globalt företag med ett stort antal leverantörer i hela världen har vi en skyldighet och en möjlighet att främja god praxis kring ansvarsfull anskaffning. Under 2015 gjorde vi ansvarsfull anskaffning till en av tre huvudprioriteringar för vår leverantörsverksamhet – ett åtagande som fortgår under 2016. Vi tror att detta är rätt väg att gå och viktigt för att kunna säkerställa att Tetra Pak fortsätter att vara förstahandsvalet för våra kunder och för konsumenterna.

Stöd och vägledning

Våra intressenter kräver i allt högre utsträckning att vi visar att vårt engagemang i hållbarhetsfrågan innefattar hela distributionskedjan, förutom vår egen verksamhet. Vi är beroende av att vår personal fattar rätt beslut om leverantörer och vi försöker därför ge dem bästa tänkbara stöd och vägledning samt stärka spårningen i hela distributionskedjan.

Vi har skapat ett garantisystem som har integrerats i vårt befintliga ramverk för bolagsstyrning och som stöds av vår vision, vår mission, våra grundläggande värderingar och vår uppförandekod. Dessa innehåller krav om att vi ska uppträda etiskt och följa lagar.

Ansvarsfull anskaffning

I vår inköpspolicy är tonvikten på ansvarsfull anskaffning stark. Under 2015 introducerade vi en ny uppförandekod för leverantörer, som alla leverantörer måste underteckna. Förutom att fastställa obligatoriska krav uppmuntrar uppförandekoden leverantörerna till att förbättra sitt eget arbete med hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

Förutom vårt eget leverantörsgranskningsprogram har vi introducerat ett självgranskningsverktyg som hjälper oss att samla in mer information om leverantörerna. En stor del av leverantörerna har informerats om våra åtgärder och krav på ansvarsfull anskaffning. ​

Ansvarsfull anskaffning ingår nu som en del i våra riskhanteringsprocesser för leverantörer. Det betyder att risker som är förknippade med hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och miljö nu kommer att utvärderas vid sidan om de traditionella riskerna inom leverantörsstyrning.

Slutligen har vi, för att öka medvetenheten och bygga upp kompetens bland våra medarbetare, hållit en rad utbildningstillfällen om ansvarsfull anskaffning, däribland principerna i FN:s Global Compact. Dessa omvandlas nu till en e-utbildningsmodul som kommer att bli tillgänglig för alla anställda. Vi håller också på att ta fram ytterligare utbildningar inom mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hälsa och säkerhet, affärsetik och miljö.

Medlemmar i Sedex

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) är en onlinebaserad samarbetsplattform där kunderna kan komma åt, jämföra och dela data om etiska prestanda från ett brett urval av leverantörer. Tetra Pak har varit medlem i Sedex sedan 2010 och vi rapporterar om allt vårt förpackningsmaterial, fabriker för förslutningar och sugrör samt alla maskinfabriker och leveransenheter för reservdelar. Vi har också ett garantisystem som ger leverantörerna möjlighet att bli medlemmar och dela relevanta data med oss via Sedexplattformen. Detta bidrar till att skapa tillit och öppenhet i hela värdekedjan och hjälper oss att identifiera eventuella förbättringsområden.

Fokus på förnybarhet

Förnybarheten är en viktig del i vårt arbete för att utveckla mer hållbara förpackningslösningar. Särskilt hårt arbetar vi för att öka vår användning av förnybara material, skapa förpackningsmaterial som både skyddar livsmedlet i förpackningarna och källorna som materialet hämtas från. Genom att använda förnybara resurser skapar vi dessutom ett mervärde för våra produkter.

År 2014 lanserade vi vår första helt förnybara förpackning, Tetra Rex® Bio-based, som nu lanseras hos kunder i hela världen.

 
Tetra Rex® Bio-based med TwistCap OSO34

Vill du veta mer om ansvarsfull anskaffning?